Geschatte lees­tijd: < 1 minuut

Wat betekent amfitonie in de kroonarchitectuur van bomen?

Wat betekent amfitonie? Naar welk groeipatroon verwijst dit?

 

Amfitonie in de kroon­ar­chi­tec­tuur van bomen ver­wijst naar een groei­pa­troon waar­bij zowel de api­ca­le (boven­ste) als de basa­le (onder­ste) delen van de boom of tak actie­ve groei ver­to­nen, maar met een rela­tie­ve balans tus­sen deze twee groeirichtingen.

Dit bete­kent dat de groei niet uit­slui­tend gecon­cen­treerd is aan de top (zoals bij acro­to­nie) of aan de basis (zoals bij basi­to­nie), maar eer­der een even­wich­ti­ge ont­wik­ke­ling tus­sen boven- en onder­kant vertoont.

In de prak­tijk kan amfi­to­nie zich mani­fes­te­ren in bomen waar­bij zowel de onder­ste tak­ken als de tak­ken in de boven­ste kroon­laag vita­le groei laten zien. Wat bij­draagt aan een vol­le­re, meer uni­for­me kroonstructuur.

Dit groei­pa­troon kan voor­de­lig zijn voor de alge­he­le gezond­heid en sta­bi­li­teit van de boom, omdat het een gelijk­ma­ti­ge licht­ver­de­ling en een effi­ci­ënt gebruik van hulp­bron­nen bin­nen de hele kroon bevordert.

Het beheer van bomen met een amfi­to­ne groei­wij­ze kan gericht zijn op het hand­ha­ven van dit even­wicht, door mid­del van snoei­tech­nie­ken die zowel de groei in de boven­kant van de kroon als de vita­li­teit van de lage­re tak­ken onder­steu­nen. Om zo een har­mo­ni­eu­ze en sta­bie­le kroon­ar­chi­tec­tuur te bevorderen.

 

 

Architecturale modellen

 

Lees meer over de ver­schil­len­de archi­tec­tu­ra­le model­len in de kroonarchitectuur.

Bemerk dat ieder model één of meer­de­re groei-eigenschappen kan bezit­ten zoals, sterk api­ca­le groei, acro­to­ne groei, amfi­to­ne groei, sym­po­di­a­le groei, …

En dat afhan­ke­lijk van de levens­fa­se een spe­ci­fie­ke boom­soort, deze boom­soort in één of meer­de­re model­len dient onder­ge­bracht te wor­den. Zo kan je bij­voor­beeld een opgroei­en­de zomer­eik onder­bren­gen van­af het model van Leeuwenberg, Koriba tot Rauh. En dit van­af zaai­ling, tot jon­ge boom en uit­ein­de­lij­ke als vol­was­sen boom.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart