Geschatte lees­tijd: < 1 minuut

Wat betekent basitonie in de kroonarchitectuur?

Wat betekent basitonie in de kroonarchitectuur?

 

Basitonie in de kroon­ar­chi­tec­tuur van bomen ver­wijst naar een groei­pa­troon waar­bij de groei voor­na­me­lijk plaats­vindt aan de basis van de plant, bij de onder­ste tak­ken of bij de onder­ste delen van de tak­ken. Zoals bij­voor­beeld de onder­ste zij­tak­ken van een groei-eenheid die de sterk­ste groei vertonen.

Dit is tegen­over­ge­steld aan acro­to­nie, waar­bij de groei voor­na­me­lijk aan de top van de plant, bij de boven­ste tak­ken of boven­ste delen van de tak­ken plaatsvindt.

Basitonie komt min­der vaak voor dan acro­to­nie en kan wor­den beïn­vloed door ver­schil­len­de fac­to­ren, waar­on­der voor­al gene­ti­ca, omge­vings­om­stan­dig­he­den en de beschik­baar­heid van hulpbronnen.

In de con­text van bomen kan basi­to­nie lei­den tot een dich­te­re, meer gebun­del­de groei aan de onder­kant van de kroon. Dit kan invloed heb­ben op de alge­me­ne vorm en struc­tuur van de kroon, even­als op de effi­ci­ën­tie van licht­vang en foto­syn­the­se.

Bomen met een basi­to­ne groei­stra­te­gie kun­nen zich aan­pas­sen aan omge­vin­gen met lage­re licht­ni­veaus of con­cur­re­ren­de omstan­dig­he­den door te inves­te­ren in de groei van lage­re tak­ken die toe­gang heb­ben tot beschik­ba­re licht­bron­nen onder het bladerdak.

Het begrij­pen van basi­to­nie is belang­rijk voor bos­be­heer, bos­bouw­prak­tij­ken en boom­ver­zor­ging, omdat het inzicht biedt in hoe ver­schil­len­de boom­soor­ten rea­ge­ren op hun omge­ving en hoe ze kun­nen wor­den beheerd voor opti­ma­le groei en gezondheid.

Het kan ook hel­pen bij het selec­te­ren van soor­ten voor her­be­bos­sing of land­schaps­ont­werp op basis van hun groei­ken­mer­ken en aan­pas­sings­ver­mo­gen aan spe­ci­fie­ke omstandigheden.

Het con­cept van vari­a­ties in kroon­ar­chi­tec­tuur en groei­pa­tro­nen, waar­on­der de ont­wik­ke­ling van lage­re tak­ken, is uit­ge­breid bestu­deerd bij ver­schil­len­de boom­soor­ten en is een belang­rijk onder­deel in het begrij­pen van boom­fy­si­o­lo­gie en ‑eco­lo­gie.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart