Geschatte lees­tijd: 6 minu­ten
Inspectie van de stamvoet van een lindeboom met prikstok, tijdens het maken van een bomentoest

Bomentoets en wat kan je ermee?

Wat is een bomentoets

Een bomen­toets is een eva­lu­a­tie­me­tho­de die je gebruikt om aan de hand van de gezond­heid, sta­bi­li­teit en alge­me­ne con­di­tie van bestaan­de bomen, te oor­de­len op wel­ke manier je de bomen cate­go­ri­seert, vaak in het kader van een nieuw pro­ject. Om op die manier van iede­re indi­vi­du­e­le boom te weten of je deze bij voor­keur, of maxi­maal zal trach­ten te behou­den. Of dat je de boom moet ver­wij­de­ren omwil­le van vei­lig­heids­re­de­nen, ern­sti­ge niet duur­zaam oplos­ba­re pro­ble­men of beperk­te toekomstverwachting.

Dit pro­ces helpt aan de ene kant bij het iden­ti­fi­ce­ren van poten­ti­ë­le risico’s die bomen kun­nen vor­men voor de omge­ving. En aan de ande­re kant voor de risico’s voor de men­sen die zich daar bevinden.

Ook helpt het om de juis­te keu­zes te maken voor de toe­komst­bo­men en kan­di­daat toe­komst­bo­men. Zodat je enkel inves­teert in bomen met een hoge toe­komst­ver­wach­ting en bomen die gro­te eco­sys­teem­dien­sten leve­ren.

 

 

De bomen­toets voe­ren onze tree mana­ger en zijn erva­ren team uit. En omvat een reeks inspec­ties en metin­gen om een gede­tail­leerd beeld te krij­gen van de fysie­ke en bio­lo­gi­sche toe­stand van de bomen.

Op het eind van de bomen­toets, omdat dan ook de onvei­li­ge en de te ver­wij­de­ren bomen gekend zijn, stel­len we maat­re­ge­len op aan de hand van een risico-matrix. Zodat het bestaan­de bomen­be­stand vei­lig is.

Tevens bepaal je aan de hand van de resul­ta­ten van de bomen­toets wan­neer de vol­gen­de bomen­toets nodig is. Omdat je de con­ti­nui­teit van het vei­lig zijn van het bestand wil garanderen.

 

Doel van de bomentoets

Het hoofd­doel van een bomen­toets is om de vei­lig­heid en de gezond­heid van bomen bin­nen een bepaald gebied te ver­ze­ke­ren op de lan­ge ter­mijn. En exact te weten wel­ke bomen je in een even­tu­eel toe­kom­stig pro­ject zeker wenst te behou­den en bescher­men. Zonder dat je aan deze beeld­be­pa­len­de bomen hun boven­grond­se groei­ruim­te of kruin en hun onder­grond­se groei­ruim­te of wor­tel­sys­teem raakt.

Door de juis­te pri­o­ri­tei­ten te stel­len en keu­zes te maken in de bomen­toets over wel­ke bomen je zal behou­den, en hoe je ze even­tu­eel zal inte­gre­ren in je pro­ject, zul­len de gese­lec­teer­de bomen zowel in goe­de con­di­tie, als vei­lig behou­den kun­nen blij­ven op lan­ge ter­mijn. Dit zorgt er tevens voor dat de boom­be­heer­kost mini­maal zal zijn.

Bemerk dat de bomen­toets de eer­ste fase is van bij­voor­beeld een boom­be­scher­mings­plan of een bomen effect ana­ly­se (BEA). In tegen­stel­ling met een BEA, houdt de bomen­toe­st nog niet expli­ciet reke­ning met de impact van het pro­ject zelf. De bomen­toe­st heeft enkel als doel je finaal te ver­tel­len in wel­ke cater­go­rie de bestaan­de bomen vallen:

  • Te ver­wij­de­ren,
  • Mogelijk te behouden,
  • Bij voor­keur te behouden,
  • Maximaal te behouden,
  • Kandidaat toe­komst­boom,
  • Toekomstboom.

De Bomen Effect Analyse gaat dus een stap ver­der dan de bomen­toets. En gaat ook de impact van het pro­ject op het bomen­be­stand onder­zoe­ken. Zodat de knel­pun­ten tus­sen de te behou­den bomen, maxi­maal te behou­den bomen, toe­komst­bo­men en het ont­werp van het pro­ject in kaart komen. En je ook hier de nodig maat­re­ge­len kan nemen.

 

Onderdelen van een bomentoets

In de bomen­toets onder­zoek je ver­schil­len­de aspec­ten van de bestaan­de bomen. Zodat je ener­zijds een zicht hebt op de bestaan­de toe­stand. Maar ander­zijds ook een zicht hebt op de toe­komst­ver­wach­ting van de bomen.

Al de eigen­schap­pen van de bomen en hun groei­plaat­sen zal je later bij een Bomen Effect Analyse bij­voor­beeld gebrui­ken om knel­pun­ten tus­sen een pro­ject en de bomen in kaart te kun­nen brengen.

De vol­gen­de onder­de­len zijn nodig om de bestaan­de toe­stand vol­le­dig in kaart te brengen.

 

Inventarisatie van de bomen

De eer­ste stap van de bomen­toets is het inven­ta­ri­se­ren van de bestaan­de bomen en hun groei­ruim­te. Je brengt alle bomen in kaart, zodat hun geo­gra­fi­sche posi­tie exact gekend is. En lijst ze, samen met al hun eigen­schap­pen, net­jes op.

 

Visuele boominspectie

Tijdens de visu­e­le boom­in­spec­tie, neem je de alge­he­le gezond­heid en defec­ten zoals breuk­ge­voe­lig­heid van de bomen op. Je kijkt hier­bij naar teke­nen van ziek­tes, schim­mel­in­fec­ties, dood hout, en de con­di­tie van bla­de­ren en takken.

 

Structurele evaluatie

Hierbij onder­zoek je de sta­bi­li­teit van de boom, inclu­sief de staat van de stam en de wor­tel­struc­tuur. En besteed je spe­ci­a­le aan­dacht aan de aan­we­zig­heid van scheu­ren, hol­tes, en ande­re struc­tu­re­le zwak­he­den die de boom kun­nen pre­dis­po­ne­ren voor falen.

 

Krooninspectie

De kroon van de boom con­tro­leer je op dode of los­han­gen­de tak­ken die een risi­co kun­nen vor­men. Ook beoor­deel je de dicht­heid en het patroon van de ver­tak­kin­gen, zodat je een idee krijgt van de alge­he­le vita­li­teit van de boom. Tijdens deze con­tro­le base­ren we ons op afwij­ken­de eigen­schap­pen ten opzich­te van de nor­ma­le kroon­ar­chi­tec­tuur van bomen.

 

Omgevingsfactoren

De impact van de omge­ving op de boom wordt ook beoor­deeld. Zoals de bodem­con­di­tie en bodem­kwa­li­teit, water­be­schik­baar­heid, en de invloed van nabij­ge­le­gen con­struc­ties of ande­re bomen.

 

Risicoanalyse en maatregelen

Gebaseerd op de ver­za­mel­de gege­vens, maken we een risi­co­ana­ly­se, om te bepa­len of er maat­re­ge­len nodig zijn. Zoals snoei­en, sta­bi­li­sa­tie of in extre­me geval­len het ver­wij­de­ren van de boom.

 

Implementatie van de bomentoets

De fre­quen­tie en diep­gang van een bomen­toets kun­nen vari­ë­ren afhan­ke­lijk van de loca­tie, het gebruik van het ter­rein, de leef­tijd en soort van de bomen, en eer­de­re bevindingen.

Openbare ruim­tes met veel voet­gan­gers­ver­keer of gebie­den waar de vei­lig­heid kri­tisch is, zoals bij scho­len of zie­ken­hui­zen, ver­ei­sen meest­al regel­ma­ti­ger en gron­di­ger toetsingen.

Door regel­ma­tig bomen­toet­sen uit te voe­ren, kun­nen beheer­ders van par­ken, gemeen­ten, en privé-eigenaars effec­tief rea­ge­ren op de dyna­mi­sche natuur van bomen en hun leef­om­ge­ving, en zor­gen voor een vei­li­ge en gezon­de omge­ving voor iedereen.

 

De resulaten van een bomentoets

De resul­ta­ten van een bomen­toets cate­go­ri­se­ren bomen om aan te geven wel­ke aan­be­vo­len actie je bij voor­keur neemt voor elke boom. De cate­go­rie­ën dui­den ver­schil­len­de niveaus van behoud en nood­zaak voor inter­ven­tie aan.

Onderstaande cater­go­ri­ën geven de moge­lij­ke cate­go­ri­ën aan van de bomen­toets bij onver­an­de­ren­de omstan­dig­he­den bij de bomen. Met ande­re woor­den, zon­der reke­ning te hou­den met moge­lij­ke impact van een even­tu­eel pro­ject. Ook hier wen­sen we opnieuw naar de Bomen Effect Analyse te ver­wij­zen, waar­bij je wel reke­ning houdt met de impact van je project.

De uit­kom­sten van een bomen­toets vor­men een gids voor hoe we met elk indi­vi­du­eel exem­plaar moe­ten omgaan. Ze zijn gerang­schikt van drin­gend han­de­len tot actie­ve bescherming.

Elke cate­go­rie schetst een plan van aan­pak, vari­ë­rend van onmid­del­lij­ke ver­wij­de­ring tot het waar­bor­gen van de toe­komst van een boom, geba­seerd op hui­di­ge gezond­heid, poten­ti­eel risi­co en waar­de voor de omgeving.

 

Printscreen uit een verslag met bomentoets.

 

Te verwijderen

Deze cate­go­rie sug­ge­reert dat de boom een ern­stig vei­lig­heids­ri­si­co vormt of zoda­nig onge­zond is dat duur­zaam her­stel niet moge­lijk is. Verwijdering kan je zien als de meest geschik­te actie.

 

Mogelijk te behouden

Hier staan bomen die niet in top­vorm zijn, maar waar­voor een omge­hak­te toe­komst nog geen vast­staand feit is. Ze ver­ei­sen nade­re inspec­tie of peri­o­die­ke check-ups om hun lot te bepa­len. Bomen die onder deze cate­go­rie val­len, kun­nen behou­den blij­ven. Maar er zijn voor­waar­den of onze­ker­he­den. Ze heb­ben mis­schien klei­ne gebre­ken of begin­nen teke­nen van stress te ver­to­nen. Die ech­ter moge­lijk in de toe­komst kun­nen wor­den aan­ge­pakt. Er moet meer infor­ma­tie of moni­to­ring plaats­vin­den om een defi­ni­tie­ve beslis­sing te maken.

 

Bij voorkeur te behouden

Deze bomen zijn gezond en vor­men geen onmid­del­lijk risi­co. Je kan stel­len dat de bomen in deze cate­go­rie ste­vig in hun schoe­nen staan en vei­lig zijn. Maar er kun­nen ande­re fac­to­ren mee­spe­len die hun toe­kom­sti­ge behoud in twij­fel trek­ken. Zoals geplan­de infra­struc­tuur­ver­an­de­rin­gen of er kun­nen lich­te gezond­heids­is­sues onder het ver­groot­glas liggen.

Ze kun­nen van waar­de zijn voor het land­schap of de bio­di­ver­si­teit, waar­door de je de voor­keur geeft deze bomen te behouden.

 

Maximaal te behouden

Deze bomen zijn parels in het land­schap dat ze een pro­mi­nen­te plaats ver­die­nen in het land­schap. Ze zijn gezond en leve­ren een bij­dra­ge aan de bio­di­ver­si­teit of het straat­beeld. Bomen die in deze cate­go­rie val­len zijn gezond en ver­to­nen een voor­uit­zicht op een sta­bie­le toe­komst. Ze heb­ben een hoge esthe­ti­sche, eco­lo­gi­sche of his­to­ri­sche of erf­goed­waar­de. Deze bomen moe­ten zoveel moge­lijk beschermd en onder­hou­den worden.

Ze zijn zo waar­de­vol dat ze ten alle tij­den behou­den moe­ten blij­ven. En waar nodig zou­den deze bomen een groei­plaats­ver­be­te­ring of uit­brei­ding van hun groei­plaats moe­ten ontvangen.

 

Kandidaat toekomstboom

Deze cate­go­rie behelst bomen met poten­tie of een belang­rij­ke rol in het toe­kom­sti­ge groen­beeld. Het kun­nen jon­ge, belof­te­vol­le bomen zijn of reeds vol­groei­de bomen die van­we­ge hun uiter­lijk, posi­tie of omvang behou­den moe­ten wor­den voor de gene­ra­ties na ons.

Het staat niet ter dis­cus­sie, maar deze bomen wor­den steeds behouden.

 

Toekomstboom

Dit label wordt gege­ven aan bomen die bij­zon­der waar­de­vol zijn en een belang­rijk onder­deel zijn van het bestaan­de of toe­kom­sti­ge land­schap. Dit zijn bestaan­de beeld­be­pa­len­de bomen die van­we­ge hun soort, plaat­sing of groot­te als essen­ti­eel wor­den beschouwd voor het toe­kom­sti­ge groe­ne karak­ter van het gebied.

Het staat niet ter dis­cus­sie, maar toe­komst­bo­men wor­den steeds behou­den. Lees er alles over op de pagi­na over ste­de­lijk boom­be­heer en toe­komst­bo­men.

 

Variatie exacte criteria

Het is belang­rijk op te mer­ken dat de exac­te cri­te­ria voor deze cate­go­rie­ën kun­nen vari­ë­ren afhan­ke­lijk van de spe­ci­fie­ke prak­tij­ken en beleid van de instan­tie die de bomen­toets vraagt. En afhan­ke­lijk zijn van ieder indi­vi­du­eel gebied of project.

 

Wens je meer infor­ma­tie over het uit­voe­ren van een bomen­toe­st con­tac­teer ons dan vrij­blij­vend.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart