Wortelonderzoek onder leiding van een tree manager bij het individueel beheer van een Acer saccharinum.
Wor­tel­on­der­zoek onder lei­ding van een tree mana­ger bij het indi­vi­du­eel beheer van een Acer saccharinum.

Bomen Effect Analyse

Wat is een Bomen Effect Ana­ly­se (BEA)?

Als je je ooit hebt afge­vraagd hoe we onze groe­ne vrien­den, de bomen, kun­nen bescher­men tij­dens de aan­leg van een nieu­we weg? De bouw van een gebouw, of zelfs bij het opzet­ten van een fes­ti­val­ter­rein? Dan kom je bij een Bomen Effect Ana­ly­se , ofte­wel BEA terecht.

Een BEA of Bomen Effect Ana­ly­se is name­lijk een gede­tail­leerd onder­zoek. Dat uit­voe­rig kijkt naar de impact van geplan­de ont­wik­ke­lin­gen of bouw­ac­ti­vi­tei­ten op de aan­we­zi­ge bomen in de omge­ving. En beschrijft de te nemen maat­re­ge­len aan de hand van boom­tech­nisch onder­bouwd advies, en het waar­om van de gemaak­te keuzes.

Waar­voor gebruik je een BEA dan?

Als je betrok­ken bent als bouw­heer, archi­tect of aan­ne­mer bij bouw­pro­jec­ten, infra­struc­tuur­wer­ken, ste­den­bouw­kun­di­ge plan­nen, of gewoon het reno­ve­ren van je tuin, biedt een BEA inzicht in hoe jouw pro­ject het bestaan­de bomen­be­stand kan en zal beïnvloeden.

Het helpt je te begrij­pen wel­ke voor­zorgs­maat­re­ge­len je moet nemen om scha­de aan bomen te voor­ko­men of te minimaliseren.

Waar­om is een BEA cru­ci­aal bij civie­le wer­ken en bouwprojecten?

Bij civie­le con­struc­ties, van de aan­leg van wegen tot de bouw van nieu­we woon­wij­ken, speelt de BEA een sleutelrol.

Het garan­deert dat de levens­vat­baar­heid en gezond­heid van bomen niet over het hoofd wor­den gezien. Te mid­den van de druk­te van con­struc­tie­werk­zaam­he­den, infra­struc­tu­re­le ont­wik­ke­lin­gen of zelfs klei­ne­re ingre­pen. Zoals het plaat­sen van onder­grond­se nutsvoorzieningen.

Bomen wor­te­len nu een­maal in de bodem en civie­le wer­ken gaan haast altijd gepaard met grond­wer­ken. Die zich uiter­aard ook in de bodem afspe­len. Om nu zowel te vol­doen aan de behoef­ten van de civie­le wer­ken, als de noden van de bomen, en zon­der blij­ven­de en fata­le scha­de te maken aan boom­wor­tels, is het belang­rijk tij­dig de impact van de wer­ken op de bomen te kennen.

En dit niet alleen onder­gronds, maar ook boven­gronds. Zit­ten er geen gro­te gestel­tak­ken in de weg? Die mis­schien niet kun­nen gesnoeid wor­den of spe­ci­a­le tech­nie­ken ver­ei­sen? Of kan het trans­port­plan en kra­nen­plan aan­ge­past worden?

Wat is het doel van een BEA?

Het voor­naams­te doel van een BEA is het waar­bor­gen van een har­mo­ni­eu­ze co-exis­ten­tie tus­sen bomen en ste­de­lij­ke ontwikkeling.

Het streeft ernaar een even­wicht te vin­den waar­bij zowel jouw pro­ject als de bomen om je heen kun­nen flo­re­ren. Door poten­ti­ë­le risico’s en effec­ten op voor­hand te iden­ti­fi­ce­ren, kun je de nodi­ge aan­pas­sin­gen maken om de impact op bomen te minimaliseren.

Waar­om zou je altijd een BEA moe­ten overwegen?

Elke keer dat je een pro­ject start dat in de buurt van bomen plaats­vindt, is het ver­stan­dig een BEA of Bomen Effect Ana­ly­se te overwegen.

Het is niet alleen een kwes­tie van eco­lo­gi­sche ver­ant­woor­de­lijk­heid. Maar ook van prak­ti­sche voor­zich­tig­heid. Bescha­di­ging van bomen kan en zal lei­den tot extra kos­ten en ver­tra­gin­gen in het pro­ject. En heden ten dage vaak zelfs met juri­di­sche gevolgen.

Vaak wordt een Bomen Effect Ana­ly­se ook wet­te­lijk opge­legd in de omge­vings­ver­gun­ning. Of kan je niet anders omdat bomen wet­te­lijk moe­ten behou­den blij­ven. En er een garan­tie van een goe­de con­di­tie van de boom ook na de wer­ken, wordt opgelegd.

Boven­dien draagt het behoud van bomen bij aan de bio­di­ver­si­teit, de esthe­tiek van de omge­ving en de alge­he­le kwa­li­teit van leven door al de eco­sys­teem­dien­sten die bomen leveren.

Het belang van BEA bij ontwikkelingsprojecten

Wan­neer je aan de slag gaat met een ont­wik­ke­lings­pro­ject, onge­acht de schaal, is het cru­ci­aal om de eco­lo­gi­sche voet­af­druk die je ach­ter­laat te overwegen.

Een Bomen Effect Ana­ly­se helpt je pre­cies dat te doen door te fun­ge­ren als een brug tus­sen duur­za­me ont­wik­ke­ling en milieubehoud.

Het biedt een gestruc­tu­reerd kader waar­mee je door­heen de inter­ac­ties tus­sen je bouw­plan­nen en de bestaan­de boom­po­pu­la­tie kan navi­ge­ren. En waar­door je een ver­ant­woor­de bur­ger en ont­wik­ke­laar bent. Die zijn pro­ject ook zal gedra­gen wor­den door de gemeen­schap. Met alle voor­de­len van dien.

Stap­pen­plan bin­nen een BEA

Een BEA is niet zomaar een rap­port; het is een pro­ces dat begint bij de vroe­ge plan­nings­fa­se van je project.

Het omvat de iden­ti­fi­ca­tie en inven­ta­ri­sa­tie van bomen. De beoor­de­ling van hun gezond­heid en levens­vat­baar­heid. Ana­ly­se van de impact van de geplan­de wer­ken. En, cru­ci­aal, het voor­stel­len van maat­re­ge­len om nega­tie­ve effec­ten te ver­min­de­ren of vol­le­dig te vermijden.

Deze stap­pen zor­gen voor een gron­di­ge eva­lu­a­tie. En leve­ren con­cre­te aan­be­ve­lin­gen op die je kunt inte­gre­ren in je bouwplannen.

Start met een Bomen Effect Ana­ly­se vroeg in de projectfaze

Het is het meest effec­tief om een Bomen Effect Ana­ly­se (BEA) zo vroeg moge­lijk in de pro­ject­fa­se te star­ten. Ide­a­li­ter tij­dens de con­cep­tu­e­le of plan­nings­fa­se. Vóór­dat er defi­ni­tie­ve ont­wer­pen of bouw­plan­nen zijn vast­ge­steld. Dit heeft meer­de­re voordelen.

Waar­om vroeg star­ten met een BEA?

 1. Inte­gra­tie in het ont­werp: door vroeg met een BEA te begin­nen, kun je de bevin­din­gen en aan­be­ve­lin­gen inte­gre­ren in het ont­werp van je pro­ject. Dit voor­komt dat je later in het pro­ject kost­ba­re aan­pas­sin­gen moet maken.
 2. Voor­ko­men van onno­di­ge con­flic­ten: je iden­ti­fi­ceert vroeg­tij­dig poten­ti­ë­le con­flic­ten tus­sen de geplan­de ont­wik­ke­ling en bestaan­de bomen. Wat je in staat stelt om ont­wer­pop­los­sin­gen te beden­ken die deze con­flic­ten mini­ma­li­se­ren of elimineren.
 3. Kos­ten­be­spa­ring: het ver­mij­den van scha­de aan waar­de­vol­le bomen. Of het moe­ten her­zien van bouw­plan­nen op een later tijd­stip kan lei­den tot aan­zien­lij­ke kostenbesparingen.
 4. Com­pli­an­ce en ver­gun­nin­gen: een vroe­ge BEA kan hel­pen bij het ver­krij­gen van de nodi­ge bouw- en kap­ver­gun­nin­gen. Aan­ge­zien je kunt aan­to­nen dat je de impact op bomen hebt over­wo­gen en maat­re­ge­len hebt geno­men om deze te minimaliseren.
 5. Publie­ke en sta­ke­hol­der goed­keu­ring: Het vroeg­tij­dig tonen van je inzet voor het behoud van bomen kan hel­pen bij het ver­krij­gen van publie­ke steun. En de goed­keu­ring van belang­heb­ben­den, wat cru­ci­aal kan zijn voor het suc­ces van je project.

Wel­ke maat­re­ge­len kun­nen in een BEA wor­den opgenomen?

Een BEA kan diver­se maat­re­ge­len voor­stel­len om de nega­tie­ve impact op bomen te beper­ken of geheel te ver­mij­den, zoals:

 1. Bescher­mings­zo­nes: het instel­len van dui­de­lijk gemar­keer­de bescher­mings­zo­nes rond bomen. Om te voor­ko­men dat bouw­ac­ti­vi­tei­ten de wor­tels, stam of kroon beschadigen.
 2. Aan­pas­sing van het ont­werp: het wij­zi­gen van de lay-out, het ont­werp of de posi­ti­o­ne­ring van geplan­de struc­tu­ren of voor­zie­nin­gen. Om belang­rij­ke bomen te behou­den. Denk hier­bij ook aan het ont­wer­pen van onder­grond­se groei­plaats­con­struc­ties die dub­bel gebruik van de bodem moge­lijk maken. En zor­gen voor toekomstbomen.
 3. Bouw­me­tho­den: het aan­be­ve­len van spe­ci­fie­ke bouw­tech­nie­ken of ‑metho­den die de impact op bomen mini­ma­li­se­ren. Zoals het ver­mij­den van graaf­werk in de wortelzone.
 4. Snoei­en van bomen en groei­plaats­ver­be­te­ring: wan­neer er con­flic­ten zijn met boven­grond­se delen kan het nodig zijn gro­te bomen te snoei­en, of om de condi­tie van de boom te vrij­wa­ren ze te voor­zien van een groei­plaats­ver­be­te­ring.
 5. Ver­plan­ten van bomen: bomen die ver­plant­baar zijn, kun­nen ver­plaats wor­den, zodat ze niet meer in con­flict komen met de wer­ken of het bouwproject.
 6. Aan­pas­sen trans­port­plan en kra­nen­plan: door een door­dacht trans­port­plan en kra­nen­plan op te stel­len, kan de impact op bomen vaak sterk ver­min­derd worden.
 7. Tij­de­lij­ke voor­zie­nin­gen: het toe­pas­sen van tij­de­lij­ke maat­re­ge­len tij­dens de bouw­fa­se, zoals wor­tel­ge­lei­dings­sys­te­men of boombeschermingsbarrières.
 8. Com­pen­sa­tie en her­plan­ting: wan­neer het ver­wij­de­ren van bomen onver­mij­de­lijk is, kan een BEA com­pen­se­ren­de her­be­plan­ting of ande­re eco­lo­gi­sche com­pen­sa­tie­maat­re­ge­len voorstellen.

Door deze maat­re­ge­len te inte­gre­ren, zorgt een BEA niet alleen voor de bescher­ming van bomen tij­dens je pro­ject, maar draagt het ook bij aan de lan­ge­re ter­mijn duur­zaam­heid en leef­baar­heid van de omgeving.

Voor­de­len van een BEA voor de bouw­heer en de gemeenschap

De voor­de­len van een BEA strek­ken zich ver­der uit dan alleen het behoud van bomen; ze raken aan de bre­de­re gemeen­schap en het milieu.

Groe­ne ruim­tes spe­len een cru­ci­a­le rol in ste­de­lij­ke omge­vin­gen door lucht­zui­ve­ring, tem­pe­ra­tuur­re­gu­la­tie, en het bie­den van recre­a­tie­ve ruimtes.

Door mid­del van een BEA zorg je ervoor dat de voor­de­len van deze eco­sys­teem­dien­sten die bomen leve­ren, behou­den blij­ven. Zelfs wan­neer nieu­we ont­wik­ke­lin­gen plaatsvinden.

Een oproep tot actie

Het laten uit­voe­ren van een Bomen Effect Ana­ly­se zou geen nage­dach­te moe­ten zijn, maar een inte­graal onder­deel van je projectplanning.

Door van­af het begin reke­ning te hou­den met de impact op bomen, ver­mijd je niet alleen moge­lij­ke com­pli­ca­ties. Maar draag je ook bij aan een groe­ne­re en duur­za­me­re toekomst.

Dus, of je nu een pro­ject­lei­der, archi­tect, bouw­heer of huis­ei­ge­naar bent die droomt van een aan­bouw, denk aan de bomen. En hoe een BEA jouw pro­ject kan verrijken.

Con­clu­sie

De Bomen Effect Ana­ly­se is meer dan een check­list. Het is een essen­ti­ë­le stap in het plan­nen van elk pro­ject. Dat de poten­tie heeft om de natuur­lij­ke omge­ving te beïnvloeden.

Door reke­ning te hou­den met de bomen in en rond jouw pro­ject­ge­bied, draag je niet alleen bij aan de bescher­ming van het mili­eu. Maar zorg je ook voor een vlot­ter ver­loop van je werkzaamheden.

Dus, de vol­gen­de keer dat je aan de slag gaat, ont­houd dan dat een BEA niet alleen een goe­de prak­tijk is, maar ook een slimme.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart