Printscreen van boominventarisatie voor het boombeheer met GIS-systeem; boombeheer van een beukendreef.

Boom­in­ven­ta­ri­sa­tie, tech­ni­sche ver­ken­ning en voordelen

Boom­in­ven­ta­ri­sa­tie, het sys­te­ma­tisch ver­za­me­len van gege­vens over bomen bin­nen een bepaald gebied, is een cru­ci­aal onder­deel van ste­de­lijk en bos­be­heer. Dit pro­ces omvat niet alleen het vast­stel­len van het aan­tal en de loca­tie van bomen. Maar ook het docu­men­te­ren van hun soort, groot­te, gezond­heid, en ande­re rele­van­te ken­mer­ken, al dan niet in een bomenplan.

 

 

Het belang van boominventarisatie

De nood­zaak van een gede­tail­leer­de boom­in­ven­ta­ri­sa­tie komt voort uit ver­schil­len­de beheers- en con­ser­va­tie­doel­stel­lin­gen. Hoe meer en juis­te gege­vens er over een bomen­be­stand gekend zijn, hoe beter en goed­ko­per je het bestand kan behe­ren en onder­hou­den. Ook tij­dens pro­ject­ont­wik­ke­ling beschik je per­ma­nent over de juis­te gege­vens zodat je snel en accu­raat beslis­sin­gen kan nemen.

Beheer van ste­de­lijk groen

Boom­in­ven­ta­ri­sa­tie helpt stads­plan­ners en ‑beheer­ders bij het maken van onder­bouw­de beslis­sin­gen over het plan­ten, onder­hou­den en ver­wij­de­ren van bomen in ste­de­lij­ke gebieden.

Risi­co­be­oor­de­ling

De gezond­heid en struc­tuur van bomen wor­den beoor­deeld om poten­ti­ë­le risico’s voor het publiek en eigen­dom­men te iden­ti­fi­ce­ren, waar­door pre­ven­tief onder­houd en inter­ven­ties moge­lijk worden.

Behoud van biodiversiteit

Door de ver­schei­den­heid aan boom­soor­ten te docu­men­te­ren, onder­steunt boom­in­ven­ta­ri­sa­tie stra­te­gie­ën voor het behoud van de bio­di­ver­si­teit en het bescher­men van inheem­se soorten.

Miti­ga­tie op klimaatverandering

Inven­ta­ri­sa­ties bie­den waar­de­vol­le gege­vens voor kool­stof­op­slag­be­re­ke­nin­gen en dra­gen bij aan stra­te­gie­ën voor kli­maat­mi­ti­ga­tie. Ook door soor­ten­sprei­ding maak je een bestand meer of min­der kli­maat­re­sis­tent. Boom­in­ven­ta­ri­sa­ties bie­den ook daar de juis­te oplossing.

 

Voor­de­len van boominventarisatie

De voor­de­len van een sys­te­ma­ti­sche boom­in­ven­ta­ri­sa­tie zijn zowel onmid­del­lijk als op lan­ge ter­mijn merkbaar:

Ver­be­terd beheer

Onmid­del­lij­ke toe­gang tot uit­ge­brei­de boom­ge­ge­vens ver­be­tert het beheer van ste­de­lij­ke en natuur­lij­ke groe­ne ruim­tes, waar­door de alge­me­ne gezond­heid en esthe­tiek van deze gebie­den wor­den ver­be­terd. En voor­al de kost­prijs van het beheer naar bene­den gaat, maar met een kwa­li­ta­tief beter beheer.

Pre­ven­tief onder­houd en geen onno­di­ge acties

Door vroeg­tij­di­ge iden­ti­fi­ca­tie van zie­ke of bescha­dig­de bomen kun­nen beheer­ders pro­ac­tie­ve maat­re­ge­len nemen om pro­ble­men aan te pak­ken voor­dat ze ern­stig wor­den. Ook de beheer­toe­stand (op beeld, ach­ter­stal­lig, bege­lei­dings­snoei,…) is opge­no­men in de inven­ta­ri­sa­tie. Waar­door je geen onno­dig onder­houd gaat uit­voe­ren, en alleen je ener­gie inves­teerd in de juis­te bomen.

Plan­nings­in­zich­ten

Op lan­ge ter­mijn biedt boom­in­ven­ta­ri­sa­tie waar­de­vol­le inzich­ten voor toe­kom­sti­ge plan­ning en ont­wik­ke­ling, waar­door duur­za­me groei en behoud van groe­ne ruim­tes wor­den gewaarborgd.

Bewust­wor­ding en sensibilisering

Inven­ta­ri­sa­tie­pro­jec­ten ver­ho­gen de publie­ke bewust­wor­ding over het belang van bomen en groe­ne ruim­tes. Wat leidt tot ster­ker gemeen­schapsen­ga­ge­ment bij behoudsinspanningen.

 

Mid­de­len voor boominventarisatie

Door het stra­te­gisch inzet­ten van tech­no­lo­gi­sche mid­de­len en metho­die­ken, stelt boom­in­ven­ta­ri­sa­tie ons in staat om de com­plexe en dyna­mi­sche wereld van bomen beter te begrij­pen en te behe­ren, ten behoe­ve van zowel het hui­di­ge als toe­kom­sti­ge generaties.

De inte­gra­tie van tech­no­lo­gi­sche hulp­mid­de­len, zoals Geo­gra­fi­sche Infor­ma­tie­sys­te­men (GIS), tablets met GPS-anten­nes, en gespe­ci­a­li­seer­de data­ba­ses, heeft de effi­ci­ën­tie en nauw­keu­rig­heid van boom­in­ven­ta­ri­sa­ties aan­zien­lijk verbeterd.

 

Tech­ni­sche mid­de­len voor boominventarisatie

Geo­gra­fi­sche Infor­ma­tie­sys­te­men (GIS)

GIS is een fun­da­men­te­le tool voor boom­in­ven­ta­ri­sa­tie, waar­mee bomen nauw­keu­rig op een digi­ta­le kaart kun­nen wor­den geplaatst. Dit sys­teem stelt gebrui­kers in staat om ruim­te­lij­ke gege­vens te ana­ly­se­ren, te mani­pu­le­ren en te visu­a­li­se­ren, wat essen­ti­eel is voor het plan­nen en beheer van groe­ne ruimtes.

Tablets met GPS-antennes

Tablets uit­ge­rust met GPS-anten­nes bie­den de moge­lijk­heid om ter plaat­se nauw­keu­ri­ge loca­tie­ge­ge­vens van elke boom vast te leg­gen. Deze mobie­le tech­no­lo­gie ver­ge­mak­ke­lijkt real­ti­me data­ver­za­me­ling en ‑regi­stra­tie, waar­door de effi­ci­ën­tie van veld­werk­zaam­he­den toeneemt.

Data­ba­ses voor boomgegevens

Een gespe­ci­a­li­seer­de data­ba­se is essen­ti­eel voor het opslaan, behe­ren en ana­ly­se­ren van de ver­za­mel­de boom­ge­ge­vens. Der­ge­lij­ke data­ba­ses onder­steu­nen com­plexe que­ries en rap­por­ta­ge, waar­door beheer­ders geïn­for­meer­de beslis­sin­gen kun­nen nemen over boom­on­der­houd, ‑bescher­ming en ‑plan­ning.

Printscreen van een stuk van de bomendatabase gekoppeld aan de boominventarisatie via het GIS-systeem

 

 

Boom­in­ven­ta­ri­sa­tie als belang­rijk­ste onder­deel van een bomenplan

Een bomen­plan is een gestruc­tu­reerd docu­ment of stra­te­gie die richt­lij­nen biedt voor het beheer, behoud en de ont­wik­ke­ling van bomen bin­nen een bepaald gebied, zoals een gemeen­te, stads­park, uni­ver­si­teits­cam­pus of woonwijk.

Dit plan wordt opge­steld door pro­fes­si­o­nals in de groen­voor­zie­ning, zoals land­schaps­ar­chi­tec­ten, ste­den­bouw­kun­di­gen, en boom­ver­zor­gers, en kan deel uit­ma­ken van een bre­der groen- of land­schaps­be­heer­plan. Het doel van een bomen­plan is het bevor­de­ren van een gezon­de en duur­za­me boom­po­pu­la­tie die bij­draagt aan de eco­lo­gi­sche, esthe­ti­sche, en soci­a­le waar­den van de omgeving.

Je leest er alles over op onze pagi­na hoe wij een bomen­plan aan­pak­ken. Maar wil­len je hier toch kort even mee­ge­ven wat het is en waar­om de inven­ta­ri­sa­tie van bomen hier zo belang­rijk is.

Kern­on­der­de­len van een bomenplan

Inven­ta­ri­sa­tie

Een gede­tail­leer­de inven­ta­ri­sa­tie van bestaan­de bomen, inclu­sief soor­ten, leef­tijd, gezond­heids­toe­stand, en locatie.

Beleids­doel­stel­lin­gen

Dui­de­lij­ke doel­stel­lin­gen voor het behoud, onder­houd en de uit­brei­ding van de boom­po­pu­la­tie, vaak afge­stemd op bre­de­re ste­de­lij­ke of eco­lo­gi­sche doelen.

Beheer­stra­te­gie­ën

Richt­lij­nen voor het plan­ten, snoei­en, bescher­men, en ver­wij­de­ren van bomen, inclu­sief pre­ven­tie­ve maat­re­ge­len tegen ziek­ten en plagen.

Plant­stra­te­gie­ën

Aan­be­ve­lin­gen voor het selec­te­ren van boom­soor­ten en plant­lo­ca­ties, reke­ning hou­dend met bio­di­ver­si­teit, kli­maat­be­sten­dig­heid en esthetiek.

Onder­houds­richt­lij­nen

Schema’s en metho­den voor regel­ma­tig onder­houd om de gezond­heid en vei­lig­heid van de boom­po­pu­la­tie te waarborgen.

Bud­get­te­ring

Een over­zicht van de finan­ci­ë­le mid­de­len die nodig zijn voor de imple­men­ta­tie en het onder­houd van het bomenplan.

Publie­ke betrokkenheid

Stra­te­gie­ën om de gemeen­schap te betrek­ken bij het behoud en de zorg voor bomen, inclu­sief edu­ca­tie­ve programma’s en vrijwilligersinitiatieven.

 

 

Gebruik van een bomen­plan met bomeninventarisatie

Ste­de­lij­ke ontwikkeling

Een bomen­plan biedt een kader voor het inte­gre­ren van bomen in ste­de­lij­ke ont­wik­ke­lings­pro­jec­ten, waar­bij reke­ning wordt gehou­den met zowel hui­di­ge als toe­kom­sti­ge behoeften.

Kli­maat­adap­ta­tie

Bomen spe­len een cru­ci­a­le rol in het aan­pas­sen aan en het miti­ge­ren van de effec­ten van kli­maat­ver­an­de­ring. Een bomen­plan kan stra­te­gie­ën bevat­ten voor het ver­ho­gen van de ste­de­lij­ke veer­kracht door mid­del van scha­duw, koe­ling, en koolstofopslag.

Behoud en ver­ho­ging van de bio­di­ver­si­teit en plaagresistentie

Door het bevor­de­ren van een diver­si­teit aan boom­soor­ten, draagt een bomen­plan bij aan het behoud van loka­le flo­ra en fau­na. Ver­hoog je de bio­di­ver­si­teit en kan je door soor­ten­sprei­ding je bestand weer­baar­der maken tegen ziek­ten en plagen.

Ver­be­te­ring van leefbaarheid

Bomen ver­be­te­ren de lucht­kwa­li­teit, esthe­tiek, en het alge­me­ne wel­zijn in woon­ge­bie­den. Een bomen­plan zorgt ervoor dat deze voor­de­len opti­maal wor­den benut.

Erf­goed en cultuur

His­to­ri­sche of monu­men­ta­le bomen kun­nen wor­den beschermd en geïn­te­greerd in het bomen­plan, waar­door het cul­tu­re­le en natuur­lij­ke erf­goed wordt behouden.

Een bomen­plan is dus een veel­om­vat­tend instru­ment dat essen­ti­eel is voor het effec­tie­ve beheer en de duur­za­me ont­wik­ke­ling van boom­rij­ke gebie­den, en het draagt bij aan het cre­ë­ren van gezon­de, leef­ba­re en eco­lo­gisch ver­ant­woor­de gemeenschappen.

 

 

Con­tac­teer ons van­daag nog voor een eer­ste vrij­blij­vend gesprek of bezoek

Als u op zoek bent naar pro­fes­si­o­neel boom­be­heer of iemand die voor u een prak­tisch bruik­baar bomen­plan kan opstel­len, dan staat b‑Tree Boom­ver­zor­ging voor u klaar. En ook voor veteraanboombeheer.

Neem dan van­daag nog con­tact met ons op om uw behoef­ten te bespre­ken, een beoor­de­ling in te plan­nen of meer infor­ma­tie te krij­gen over ons boom­be­heer­plan of het opstel­len van een bomen­plan. Ons toe­ge­wij­de team staat klaar om u te hel­pen bij het behoud van uw waar­de­vol­le bomen en land­schap­pe­lijk patrimonium.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart