Geschatte lees­tijd: 5 minu­ten

Bomen en hun ecosysteemdiensten

Wat zijn ecosysteemdiensten van bomen?

Ecosysteemdiensten van bomen zijn de voor­de­len die men­sen ont­van­gen van natuur­lij­ke eco­sys­te­men. In het geval van bomen, omvat­ten deze dien­sten een breed sca­la aan eco­lo­gi­sche, soci­a­le en eco­no­mi­sche voor­de­len die bij­dra­gen aan de kwa­li­teit van leven.

Ecosysteemdiensten zijn de voor­de­len die men­sen ont­van­gen van de natuur­lij­ke omge­ving en gezon­de ecosystemen.

Voor bomen in ste­de­lij­ke gebie­den omvat­ten deze dien­sten lucht­zui­ve­ring, kli­maat­re­gu­le­ring, water­be­heer, bio­di­ver­si­teits­on­der­steu­ning, en soci­a­le en eco­no­mi­sche voordelen.

 

 

 

Betekenis en voordelen van ecosysteemdiensten door bomen voor mensen en dieren

 

Luchtkwaliteit

Bomen fil­te­ren ver­ont­rei­ni­gen­de stof­fen uit de lucht, zoals fijn­stof, ozon, en kool­di­oxi­de, en pro­du­ce­ren zuurstof.

Bomen in ste­den dra­gen bij aan het ver­be­te­ren van de lucht­kwa­li­teit door het afvan­gen van ver­ont­rei­ni­gen­de stof­fen zoals fijn­stof en stikstofdioxide.

Ze slaan ook kool­stof­di­oxi­de op, wat bij­draagt aan de ver­min­de­ring van de kool­stof­voet­af­druk van de stad.

 

Klimaatregulering

Bomen ver­min­de­ren het ste­de­lijk hitte-eilandeffect door scha­duw te bie­den en door ver­dam­ping of eva­po­t­rans­pi­ra­tie de omge­vings­tem­pe­ra­tuur te ver­la­gen. Onderzoek via “Bomen zijn cool” toont aan dat stads­groen de lucht­tem­pe­ra­tuur in Antwerpen bij­voor­beeld met gemid­deld 3 à 4°C kan ver­min­de­ren, voor­al tij­dens de zomermaanden.

 

Waterbeheer

Wortelsystemen van bomen hel­pen bij het absor­be­ren van regen­wa­ter, waar­door de belas­ting van het riool­stel­sel ver­min­dert en over­stro­min­gen wor­den voor­ko­men. Door regen­wa­ter op te nemen en te ver­tra­gen, ver­min­de­ren bomen de belas­ting op het riool­stel­sel en hel­pen ze over­stro­min­gen te voorkomen.

 

Biodiversiteit

Bomen bie­den habi­tat en voed­sel voor ver­schil­len­de dier­soor­ten, wat bij­draagt aan de bio­di­ver­si­teit. Stedelijke bomen onder­steu­nen een ver­schei­den­heid aan flo­ra en fau­na, en dra­gen bij aan een hoge­re bio­di­ver­si­teit in de stad.

 

Gezondheid en welzijn

Groen in de omge­ving ver­min­dert stress, bevor­dert fysie­ke acti­vi­teit, en heeft posi­tie­ve effec­ten op de gees­te­lij­ke gezond­heid. Bomen en groen­ruim­tes ver­be­te­ren de men­ta­le en fysie­ke gezond­heid van ste­de­lin­gen door stress te ver­min­de­ren, meer moge­lijk­he­den voor recre­a­tie te bie­den en de alge­he­le leef­baar­heid te verhogen.

 

Economische voordelen

Bomen ver­ho­gen de waar­de van onroe­rend goed, ver­min­de­ren ener­gie­kos­ten door natuur­lij­ke ver­koe­ling en wind­be­scher­ming, en bevor­de­ren toe­ris­me en recreatie.

 

Invloed op stedelijk boombeheer

Het begrip eco­sys­teem­dien­sten heeft ste­de­lijk boom­be­heer beïn­vloed door het belang van bomen in ste­de­lij­ke gebie­den te bena­druk­ken en aan te zet­ten tot inte­gra­tie van groen in ste­de­lij­ke plan­ning en beleid. Dit heeft geleid tot:

 • Geïntegreerde groe­ne infrastructuurplannen.
 • Investeringen in het plan­ten en onder­hou­den van bomen.
 • Ontwikkeling van beleids­ka­ders die de waar­de van bomen erken­nen en beschermen.

 

Grondleggers van ecosysteemdiensten van bomen

Het con­cept van eco­sys­teem­dien­sten werd pro­mi­nent gemaakt door eco­lo­gen zoals Gretchen Daily en Robert Costanza in de jaren 90. Hun werk leg­de de basis voor de eco­no­mi­sche waar­de­ring van ecosysteemdiensten.

 

Methoden om ecosysteemdiensten te berekenen

 

i‑Tree Software

Een sui­te van tools ont­wik­keld door de USDA Forest Service die de struc­tu­re­le, eco­lo­gi­sche en eco­no­mi­sche voor­de­len van ste­de­lij­ke bomen kwantificeert.

 

Ecosystem Valuation

Economische model­len en metho­den zoals “wil­ling­ness to pay” en kos­ten­be­spa­rin­gen wor­den gebruikt om de waar­de van eco­sys­teem­dien­sten te schatten.

 

Luchtkwaliteitsmodellen

Deze bere­ke­nen de hoe­veel­heid ver­vui­ling die door bomen wordt ver­wij­derd en de daar­mee gepaard gaan­de gezondheidsvoordelen.

 

Verdere impact op stedelijk boombeheer

De focus op eco­sys­teem­dien­sten heeft geleid tot meer weten­schap­pe­lijk onder­bouw­de bena­de­rin­gen in ste­de­lijk boom­be­heer. Enkele con­cre­te invloe­den zijn:

 

Strategisch planten en onderhoud

Selectie van boom­soor­ten die de mees­te voor­de­len bie­den voor spe­ci­fie­ke ste­de­lij­ke omge­vin­gen, bij­voor­beeld soor­ten die goed zijn in het ver­min­de­ren van lucht­ver­vui­ling of waterbeheer.

 

Langetermijnplanning

Integratie van groen­in­fra­struc­tuur in stads­plan­ning om toe­kom­sti­ge gene­ra­ties te ver­ze­ke­ren van de voor­de­len van bomen.

 

Bewustzijn en educatie

Gemeenten en orga­ni­sa­ties infor­me­ren bewo­ners over de voor­de­len van ste­de­lij­ke bomen, wat kan lei­den tot meer steun en betrok­ken­heid van de gemeen­schap bij boomplantprogramma’s.

 

Kwantificering van ecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten wor­den steeds meer gekwan­ti­fi­ceerd om hun waar­de aan te tonen en beleids­be­slis­sin­gen te onder­steu­nen. Hier zijn enke­le spe­ci­fie­ke metho­den en tools die wor­den gebruikt:

 

i‑Tree Tools

 • i‑Tree Eco: Berekent de struc­tu­re­le waar­de van een bomen­be­stand en de eco­lo­gi­sche en eco­no­mi­sche voordelen.
 • i‑Tree Canopy: Gebruikt luchtfoto’s en GIS om de dek­king van het bla­der­dak en de bij­be­ho­ren­de voor­de­len te schatten.
 • i‑Tree Hydro: Analyseert de effec­ten van bomen op water­af­voer en waterkwaliteit.

 

Ecologische en gezondheidseffecten

 • Luchtkwaliteitsmodellen: Deze gebrui­ken gege­vens over de lucht­ver­ont­rei­ni­ging om de hoe­veel­heid ver­vui­ling die door bomen wordt geab­sor­beerd te bere­ke­nen en de resul­te­ren­de gezond­heids­voor­de­len te schatten.
 • Koolstofopslag en ‑vast­leg­ging: Bomen spe­len een rol in de opslag van kool­stof, wat bij­draagt aan de miti­ga­tie van kli­maat­ver­an­de­ring. Dit wordt vaak bere­kend in ter­men van ton­nen CO2 opge­sla­gen per jaar.

 

Economische modellen rond ecosysteemdiensten van bomen

 • Willingness to Pay: Onderzoeksmethoden waar­bij bewo­ners aan­ge­ven hoe­veel ze bereid zijn te beta­len voor de voor­de­len die bomen bieden.
 • Kosten-batenanalyse: Vergelijking van de kos­ten van boom­be­heer met de eco­no­mi­sche waar­de van de eco­sys­teem­dien­sten die ze leve­ren, zoals ener­gie­be­spa­ring door scha­duw en ver­min­de­ring van gezond­heids­kos­ten door scho­ne­re lucht.

 

Grondleggers en historie

De con­cep­tu­e­le basis voor eco­sys­teem­dien­sten werd gelegd in de jaren 70 en 80, maar het kreeg bre­de aan­dacht door het werk van weten­schap­pers zoals Gretchen Daily en Robert Costanza in de jaren 90. Hun publi­ca­ties bena­druk­ten de nood­zaak om de waar­de van natuur in eco­no­mi­sche ter­men uit te druk­ken, wat leid­de tot de inte­gra­tie van eco­sys­teem­dien­sten in mili­eu­be­leid en ste­de­lijk beheer.

 • Gretchen Daily: Haar werk richt­te zich op het kwan­ti­fi­ce­ren van de dien­sten die eco­sys­te­men aan de mens leveren.
 • Robert Costanza: Zijn onder­zoek naar de eco­no­mi­sche waar­de van eco­sys­teem­dien­sten was baan­bre­kend en hielp beleids­ma­kers de finan­ci­ë­le impact van natuur­lij­ke hulp­bron­nen te begrijpen.

 

Praktische voorbeelden van ecosysteemndiensten van bomen

Het kwan­ti­fi­ce­ren en waar­de­ren van eco­sys­teem­dien­sten van bomen helpt ste­den om te beslis­sen over inves­te­rin­gen in groen­in­fra­struc­tuur en om de voor­de­len van bomen dui­de­lijk te com­mu­ni­ce­ren aan bewo­ners en besluit­vor­mers. Deze aan­pak onder­steunt duur­za­me ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling en draagt bij aan de ver­be­te­ring van de leef­baar­heid en mili­eu­kwa­li­teit in ste­de­lij­ke gebieden.

Er zijn ver­schil­len­de ste­den die de eco­sys­teem­dien­sten van hun bomen heb­ben in kaart gebracht. Hier zijn enke­le voorbeelden:

 

Specifieke initiatieven in Antwerpen

 

Project ‘Bomen zijn cool’

Dit bur­ger­we­ten­schaps­pro­ject van de Universiteit Antwerpen onder­zoekt de bij­dra­ge van bomen in pri­va­te tui­nen aan de ver­koe­ling van de stad en ande­re eco­sys­teem­dien­sten. Het pro­ject bena­drukt de rol van zowel open­baar als pri­vaat groen in het ver­be­te­ren van de leef­baar­heid en kli­maat­adap­ta­tie in de stad​ (UAntwerpen)​.

 

Stadsbeleid en groenplanning

Antwerpen heeft plan­nen en ini­ti­a­tie­ven om meer bomen te plan­ten en bestaan­de groen­voor­zie­nin­gen te onder­hou­den, zoals het Bomenplan van de stad Antwerpen. Dit plan richt zich op het aan­plan­ten van gro­te bomen en het ver­be­te­ren van groei­plaat­sen om de voor­de­len van ste­de­lijk groen te maximaliseren​ (UAntwerpen)​.

 

New York City, USA

 • Project: MillionTreesNYC
 • Grootte: Meer dan een mil­joen bomen.
 • Ecosysteemdiensten: Vermindering van lucht­ver­vui­ling, kool­stof­op­slag, storm­wa­ter­be­heer en energiebesparing.
 • Resultaten: Bomen in New York City bespa­ren jaar­lijks mil­joe­nen dol­lars aan ener­gie­kos­ten, ver­min­de­ren de kool­stof­voet­af­druk en ver­be­te­ren de lucht­kwa­li­teit aanzienlijk.

 

London, UK

 • Project: i‑Tree Eco London
 • Grootte: Ongeveer 8,4 mil­joen bomen.
 • Ecosysteemdiensten: Koolstofopslag, lucht­ver­vui­lings­ver­wij­de­ring, water­re­ten­tie en temperatuurregulatie.
 • Resultaten: Bomen in Londen slaan jaar­lijks onge­veer 2,4 mil­joen ton kool­stof op en ver­wij­de­ren aan­zien­lij­ke hoe­veel­he­den ver­vui­len­de stof­fen zoals stik­stof­di­oxi­de en fijn­stof uit de lucht.

 

Melbourne, Australia

 • Project: Urban Forest Strategy
 • Grootte: Ongeveer 77.000 straatbomen.
 • Ecosysteemdiensten: Verkoeling, lucht­kwa­li­teit­ver­be­te­ring, water­be­heer en ver­hoog­de biodiversiteit.
 • Resultaten: De bomen in Melbourne ver­min­de­ren het ste­de­lij­ke hitte-eiland effect en zor­gen voor een aan­ge­na­me­re leef­om­ge­ving door het ver­la­gen van de tem­pe­ra­tuur in de stad.

 

Toronto, Canada

 • Project: Every Tree Counts
 • Grootte: Ongeveer 10,2 mil­joen bomen.
 • Ecosysteemdiensten: Koolstofopslag, lucht­ver­vui­lings­ver­wij­de­ring, storm­wa­ter­be­heer en energiebesparing.
 • Resultaten: De ste­de­lij­ke bomen in Toronto slaan jaar­lijks onge­veer 1,1 mil­joen ton kool­stof op en bespa­ren de stad mil­joe­nen dol­lars door ver­min­der­de energiebehoeften.

 

Chicago, USA

 • Project: i‑Tree Eco Chicago
 • Grootte: Ongeveer 3,6 mil­joen bomen.
 • Ecosysteemdiensten: Luchtvervuilingsverwijdering, kool­stof­op­slag, storm­wa­ter­be­heer en energiebesparing.
 • Resultaten: Chicago’s bomen ver­wij­de­ren jaar­lijks onge­veer 18.000 ton lucht­ver­ont­rei­ni­gen­de stof­fen en bespa­ren mil­joe­nen dol­lars aan energiekosten.

 

Deze voor­beel­den illu­stre­ren hoe ste­den over de hele wereld de waar­de van bomen erken­nen en actief wer­ken aan het kwan­ti­fi­ce­ren en maxi­ma­li­se­ren van de eco­sys­teem­dien­sten die ze bie­den. Door der­ge­lij­ke pro­jec­ten kun­nen ste­den hun groe­ne infra­struc­tuur beter behe­ren en de levens­kwa­li­teit van hun inwo­ners verbeteren.

 

 

Besluit ecosysteemdiensten van bomen

Door het begrip van eco­sys­teem­dien­sten van bomen en de ont­wik­ke­ling van tools zoals i‑Tree, kun­nen beleids­ma­kers, plan­ners en gemeen­schap­pen beter geïn­for­meer­de beslis­sin­gen nemen over het beheer van ste­de­lij­ke bomen en de inte­gra­tie van groen in ste­de­lij­ke gebie­den, wat leidt tot ver­be­ter­de mili­eu­kwa­li­teit en leef­baar­heid in ste­de­lij­ke gebieden.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart