Geschatte lees­tijd: 6 minu­ten
Aanduiding van de boombeschermingszone en boomverankeringszone op een plan

Boombeschermingszone

Boombeschermingszone (TBBZ) noodzakelijk om bomen te beschermen op werven

 

Wat is de Boombeschermingszone (TBBZ)?

De boom­be­scher­mings­zo­ne, vaak afge­kort als TBBZ, is een bescherm­de zone rond­om een boom op een bouw­werf of werkterrein.

Deze zone is essen­ti­eel om de wor­tels, stam en kroon van de boom te bescher­men tegen scha­de die kan ont­staan door bouwwerkzaamheden.

De bescher­ming van deze drie­di­men­si­o­na­le zone is cru­ci­aal omdat je de gezond­heid van de boom wenst te waarborgen.

 

Waarvoor dient de TBBZ?

De TBBZ of tota­le boom­be­scher­mings­zo­ne, dient meer­de­re doelen:

 

Bescherming van de boomwortels

Ten eer­ste kun­nen bouw­werk­zaam­he­den de wor­tels van een boom fysiek bescha­di­gen, wat zal lei­den tot ver­min­der­de con­di­tie of gezond­heid van de boom. En ten twee­de zul­len boom­wor­tels afster­ven in geval van bodem­com­pac­ta­tie door zwaare werf­ver­keer. Beiden soor­ten wor­tel­scha­de dien je te vermijden.

 

Bescherming van de stam en takken

Activiteiten zoals het gebruik van zwa­re machi­nes kun­nen de stam en tak­ken van een boom bescha­di­gen. Waardoor, net zoals bij het bescha­di­gen van wor­tels, de con­di­tie van de boom in het gedrang kan komen. En de boom meer kans op infec­ties en aan­tas­tin­gen heeft.

 

Behoud van de natuurwaarde en ecologische waarde

Bomen spe­len een belang­rij­ke rol in het eco­sys­teem, waar­on­der het bie­den van habi­tat voor die­ren, het ver­be­te­ren van de lucht­kwa­li­teit en het bij­dra­gen aan de esthe­ti­sche waar­de van de omgeving.

 

Hoe groot is de boombeschermingszone van een boom, en hoe bereken je deze?

De omvang van de boom­be­scher­ming­zo­ne TBBZ bere­ken je door­gaans op basis van de dia­me­ter van de stam van de boom op 1 meter hoog­te. Een gang­ba­re metho­de is om een straal van de TBBZ te bepa­len die gelijk is aan een veel­voud van de stam­di­a­me­ter. Voorbeelden van der­ge­lij­ke bere­ke­nin­gen zijn:

 • Een straal van 12 keer de stam­di­a­me­ter voor jon­ge bomen.
 • Een straal van 15 keer de stam­di­a­me­ter voor oude­re bomen.

De straal van de tota­le boom­be­scher­mings­zo­ne, bere­kend vol­gens het SB250 (Standaardbestek 250 voor de wegen­bouw), drukt je uit in cen­ti­me­ter en bedraagt 12 maal de stam­di­a­me­ter geme­ten in cm, op 1 m boven de grond. Deze straal zet je uit aan de stam­voet van de boom.

De straal is ech­ter nooit min­der dan 2 m of gro­ter dan 15 m.

De bescher­mings­zo­ne is drie­di­men­si­o­naal. En voor de bere­ke­ning van de hoog­te ervan rekent men 1 meter onder het maai­veld tot de uiter­ste top van de kruin. De zone op het grond­vlak staat in rela­tie tot de kroonprojectie.

 

Maatregelen binnen de boombeschermingzone bij werken

Tijdens civie­le werk­zaam­he­den of bouw­ac­ti­vi­tei­ten rond­om bomen is er de fun­da­men­te­le regel om ingre­pen zoals grond­ver­zet, trans­port en opslag bin­nen de bescher­mings­zo­nes van de bomen te ver­mij­den. En te voorkomen.

Deze Tree Protection Buffer Zones (TBBZ) moe­ten gedu­ren­de het gehe­le bouw­pro­ces omheind wor­den met ste­vig hek­werk. Want anders is betre­ding door onbe­voeg­den gemak­ke­lijk moge­lijk en zal je scha­de aan de bomen niet kun­nen voorkomen.

Daarnaast is het van groot belang dat je de tra­jec­ten voor nuts­voor­zie­nin­gen, rio­le­ring en ande­re geu­len bui­ten deze boom­be­scher­mings­zo­ne aan­legt. Want een geul door­heen de boom­be­scher­ming­zo­ne zorgt voor enorm veel wor­tel­scha­de.

Ook moet bij de inrich­ting van de bouw­plaats en denk hier­bij aan de logis­tiek, par­keer­re­ge­lin­gen, plaat­sing van bouw­kra­nen, opslag van bouw­ma­te­ri­a­len, grond en plaat­sing van bouw­ke­ten, reke­ning gehou­den wor­den met het vrij­wa­ren van deze zones.

Mochten werk­zaam­he­den in de boom­be­scher­mings­zo­ne onont­koom­baar zijn, dan zijn aan­vul­len­de voor­zorgs­maat­re­ge­len en een aan­ge­pas­te werk­wij­ze ver­eist. De poten­ti­ë­le impact van de geplan­de werk­zaam­he­den bin­nen de boom­be­scher­ming­zo­ne dient zorg­vul­dig beoor­deeld te worden.

Bij werk­zaam­he­den bin­nen de boom­be­scher­mings­zo­ne moet je spe­ci­fie­ke maat­re­ge­len nemen. Omdat je bomen alleen kan bescher­men door de impact van de wer­ken erop tot een mini­mum te beperken.

Deze maat­re­ge­len kun­nen bestaan uit:

 

Aanpassen van het ontwerp

Wanneer je de boom­des­kun­di­ge vroeg in het pro­ject betrekt, heb je veel voor­de­len. Niet alleen omdat je de bouw­plan­nen kan aan­pas­sen in func­tie van de aan­we­zi­ge bomen, maar ook omdat je enorm zal bespa­ren op moei­lij­ke­re en duur­de­re bouwtechnieken.

Kortom, je kan beter op de teken­ta­fel je pro­ject reeds aan­pas­sen, dan dat je tij­dens de bouw ver­an­de­rin­gen moet gaan door­voe­ren omwil­le van gro­te wor­tels die in de weg zitten.

 

Gebruik maken van specifieke bouwtechnieken

 • Gestuurde hori­zon­ta­le borin­gen; hier­bij wor­den nuts­voor­zie­nin­gen onder de grond aan­ge­bracht door onder de wor­tel­zo­ne door te boren, zodat de wor­tels onge­stoord blijven,
 • Schroefpalen; dit zijn fun­da­men­ten die in de grond wor­den geschroefd zon­der het ver­gra­ven van grond of grond­ver­zet, wat de wor­tels intact laat,
 • Berlinerwanden; plaat­sen van sta­len pro­fie­len (H‑profielen of I‑profielen) in de grond op regel­ma­ti­ge afstan­den. Tussen deze pro­fie­len wor­den hou­ten plan­ken, sta­len pla­ten of beton­nen pane­len geplaatst om de aar­de op zijn plaats te houden,
 • Soil-mix­wan­den; Cutter Soil Mix (CSM) wand of gemeng­de grond­wand, is een con­struc­tie­tech­niek die gebruikt wordt voor de vor­ming van grond­ke­ren­de of water­ke­ren­de wan­den en fun­de­rings­ele­men­ten. Deze tech­niek mengt de in situ bodem met een bind­mid­del, meest­al een cement­ge­bon­den grout, om de mecha­ni­sche eigen­schap­pen van de grond te ver­be­te­ren en een soli­de, struc­tu­re­le wand te cre­ë­ren. Bemerk dat er wor­tel­snoei en het plaat­sen van een folie kan moe­ten voor­af­gaan. Zodat wor­tels aan de rand van de boom­bescer­ming­zo­ne niet in con­tact komen met uit­lo­gen­de mate­ri­a­len zoals cement of ande­re bestand­de­len van de grout,
 • Puntfundaties; dit zijn smal­le, die­pe fun­de­rin­gen die min­der inva­sief zijn dan tra­di­ti­o­ne­le fun­de­rin­gen. Ze kun­nen tus­sen de belang­rijk­ste wor­tels wor­den geplaatst om ver­sto­ring te ver­min­de­ren. Teneinde wor­tel­scha­de te voor­ko­men moet op de plaats van instal­la­tie wor­tel­on­der­zoek gebeu­ren zodat geen gro­te wor­tels bescha­digd wor­den in de boombeschermingszone,

 

Gebruik maken van specifieke grondtechnieken

 • Grondzuigwagen; bij deze tech­niek wordt grond rond de wor­tels weg­ge­zo­gen in plaats van gegra­ven, wat min­der impact heeft op de wor­tels en hun structuren,
 • Airspade; bij deze tech­niek wordt pers­lucht gebruikt om de bodem voor­zich­tig weg te bla­zen zon­der de wor­tels te beschadigen,
 • Dikke sta­len rij­pla­ten; met voor­zie­ning van water­gift en zuur­stof­ko­kers onder de platen,
 • Tijdelijke hak­sel­hout­laag in com­bi­na­tie met kunst­stof rijplanten.

 

Fysieke barrières

Het plaat­sen van hek­ken of ande­re fysie­ke bar­ri­è­res rond­om de boom­be­scher­mings­zo­ne om te voor­ko­men dat machi­nes of bouw­ma­te­ri­a­len de zone betreden.

 

Grondbedekking

Het aan­bren­gen van een bescher­men­de laag, zoals mulch, om de wor­tel­zo­ne te bescher­men tegen verdichting.

 

Beperkingen op graafwerkzaamheden

Het ver­mij­den van machi­na­le graaf­werk­zaam­he­den bin­nen de TBBZ of het uit­voe­ren van der­ge­lij­ke werk­zaam­he­den met de hand of met wor­telspa­ren­de tech­nie­ken om wor­tel­scha­de te minimaliseren.

 

Monitoring en onderhoud

Laat regel­ma­ti­ge inspec­ties uit­voe­ren door een boom­des­kun­di­ge, zodat deze de con­di­tie en gezond­heid van de bomen kan moni­to­ren. En zodat je tij­dig kan ingrij­pen bij even­tu­e­le problemen.

Een voor­beeld hier­van is de water­gift bij bomen. Als bron­be­ma­ling de grond­wa­ter tafel ver­laagt, komen boom­wor­tels snel droog te staan en krijg je uit­dro­ging. En als je dan niet tij­dig ingrijpt door vol­doen­de te bewa­te­ren, gaan er zoveel hout­va­ten ver­lo­ren, dat de boom mis­schien afsterft.

 

Ondergrondse groeiplaatsinrichtingen

Door gebruik te maken van de meest recen­te ont­wik­ke­lin­gen op het gebied van onder­grond­se groei­plaats­in­rich­tin­gen zal je ook boom­spa­rend wer­ken. Omdat je met deze tech­nie­ken een twee­de maai­veld cre­ëert, waar­door je geen boom­wor­tels  bescha­digt in de bomen. En er tevens geen bodem­com­pac­ta­tie optreedt, bij gebruik van bij­voor­beeld een par­keer­plaats of rijweg.

Hierbij kan men gebruik maken van of com­bi­na­tie van:

 • Bomenzand,
 • Bomengranulaat,
 • Boomkratten, waar­mee je de boom over vol­doen­de door­wor­tel­ba­re ruim­te laat beschik­ken en toch een dra­gen­de struc­tuur maakt,
 • Soil cells of Silva cells,
 • Sandwichconstructies, zodat je de bodem ont­kop­pelt door mid­del van een luchtspouw,
 • Watershellsystemen,
 • Watergift sys­te­men die storm­wa­ter naar de groei­plaat­sen lei­den, met als doel twee zaken te com­bi­ne­ren: water runoff beper­ken en bomen irrigeren,
 • Drainagesystemen,
 • Luchtcirculatiesystemen,
 • Water- en lucht­door­la­ten­de bestra­tin­gen en verhardingen.

 

Bijkomende mogelijke maatregelen binnen de boombeschermingszone

 

Voorschriften in het SB250 versie 4.1a

Het Standaardbestek 250 (SB250) ver­sie 4.1a bevat spe­ci­fie­ke voor­schrif­ten voor de bescher­ming van bomen op bouw­plaat­sen. Deze voor­schrif­ten bena­druk­ken het belang van het instel­len van een boom­be­scher­mings­zo­ne. En het nemen van de juis­te bescher­men­de maatregelen.

Dit stan­daard­be­stek dient als richt­lijn voor het opstel­len van bestek­ken voor wegen­bouw en ande­re civiel­tech­ni­sche wer­ken. Waarbij de bescher­ming van bomen een geïn­te­greerd onder­deel is van de plan­ning en uit­voe­ring van werken.

Voor meer gede­tail­leer­de infor­ma­tie en spe­ci­fie­ke bepa­lin­gen kunt u de digi­ta­le ver­sies van het Standaardbestek 250 ver­sie 4.1a raad­ple­gen.  Onder ande­re via de web­si­te van Wegen en Verkeer​ (VLARIO​​ en Wegen en Verkeer)​.

Door deze richt­lij­nen te vol­gen, kan je bouw- en civiel­tech­ni­sche pro­jec­ten uit­voe­ren zon­der de inte­gri­teit en gezond­heid van waar­de­vol­le bomen in gevaar te brengen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart