Eindbeeld van een boom na de snoei (uitlichten en kroonreductie) van een beuk in een parktuin.

Een tuin met ach­ter­stal­lig onder­houd opkui­sen of opknappen

 

Hoe begin je aan het opkui­sen van een tuin met ach­ter­stal­lig onderhoud

Terug­bren­gen van pracht en praal in een ver­waar­loos­de tuin. Gids voor zorg­vul­dig her­stel en onderhoud

 

Een ver­waar­loos­de tuin met ach­ter­stal­lig onder­houd en ach­ter­stal­li­ge snoei kan over­wel­di­gend lij­ken. Maar met het juis­te plan en een diep res­pect voor de natuur­lij­ke ele­men­ten kan je tuin weer tot zijn oor­spron­ke­lij­ke glo­rie wor­den hersteld.

Deze web­pa­gi­na zal je bege­lei­den bij het terug­bren­gen van struc­tuur in uw tuin, het res­pect­vol onder­hou­den van bomen en strui­ken en het ver­wij­de­ren van onkruid op een eco­lo­gi­sche en door­dach­te manier.

 

1. Begin met een zorg­vul­di­ge inventarisatie

Voor­dat je begint met het her­stel­len van uw ver­waar­loos­de tuin, is het van cru­ci­aal belang om een gron­di­ge inven­ta­ri­sa­tie te maken van de bestaan­de vege­ta­tie. Iden­ti­fi­ceer alle bomen en strui­ken en maak noti­ties over hun hui­di­ge toe­stand. Let op dode tak­ken, ziek­ten of pla­gen, en poten­ti­ë­le veiligheidsrisico’s.

Wan­neer je dode bomen tegen­komt die je tuin onvei­lig maken, laat dan de bomen vak­kun­dig ver­wij­de­ren of vel­len. Let wel, dood hout in je tuin is belang­rijk voor de biodiversiteit.

 

2. Snoei­en met res­pect voor de habitus

Bij het snoei­en van bomen en strui­ken is het essen­ti­eel om de habi­tus (de natuur­lij­ke groei­wij­ze) van elke plant te respecteren.

Snoei eerst alleen dode of bescha­dig­de tak­ken en nadien kort je pas de leven­de tak­ken in, zodat bomen en strui­ken elk terug over vol­doen­de licht beschik­ken. Gebruik scher­pe en scho­ne snoei­scha­ren of hand­zaag om nauw­keu­rig te werken.

En snoei nooit meer dan 20% van de tota­le blad­mas­sa van de boom of struik in één sei­zoen om stress te minimaliseren.

 

3. Her­stel van de tuinstructuur

Een ver­waar­loos­de tuin heeft vaak zijn struc­tuur ver­lo­ren. Breng de struc­tuur terug door de beplan­ting zoveel als moge­lijk vrij te snoei­en van elkaar en terug struc­tuur te bren­gen op basis van groot­te, vorm en functie.

Wan­neer je bij­ko­men­de bomen gaat plan­ten, plaats de bomen op stra­te­gi­sche plaat­sen om scha­duw te bie­den, pri­va­cy te waar­bor­gen en aan­trek­ke­lij­ke gezichts­pun­ten te creëren.

 

4. Res­pect­vol onkruid verwijderen

Het ver­wij­de­ren van onkruid is van cru­ci­aal belang om de esthe­ti­sche van uw tuin te verhogen.

Gebruik ech­ter geen che­mi­sche her­bi­ci­den. Want ze zijn ook scha­de­lijk voor je ande­re plan­ten, de omge­ving en het milieu.

In plaats daar­van kan je onkruid met de hand uit­trek­ken. Of breng je een laag orga­nisch mul­ch­ma­te­ri­aal aan, zoals hout­snip­pers om de groei van onkruid te onderdrukken.

 

5. Natuur­lij­ke mulch voor voe­ding en bescherming

Gebruik natuur­lij­ke mulch, zoals bla­de­ren, stro of com­post, in de boom­spie­gels van bomen en strui­ken om voe­ding vast af te geven. En onkruid­groei te ver­min­de­ren en de bodem te bescher­men tegen extre­me tem­pe­ra­tu­ren en dus uitdroging.

Mulch helpt ook om het bodem­le­ven te sti­mu­le­ren en de bio­di­ver­si­teit te bevorderen.

 

6. Onder­steu­ning van klim­men­de planten

Als uw tuin klim­men­de plan­ten bevat, zoals klim­ro­zen of klim­op, zorg er dan voor dat je geschik­te struc­tu­ren biedt voor hun onder­steu­ning. Plaats trel­lis­sen of klim­rek­ken tegen muren, hek­ken of los­staand in je tuin om deze plan­ten te bege­lei­den. En een visu­eel aan­trek­ke­lijk ele­ment aan uw tuin toe te voegen.

Veel klim­plan­ten bloe­men rij­ke­lijk en zijn dan ook erg nut­tig als voe­dings­bron voor insecten.

 

7. Water geven met zorg

Na het her­stel van uw tuin is het essen­ti­eel om plan­ten op de juis­te manier van water te voorzien.

Geef uw tuin enkel water, tij­dens erg dro­ge peri­o­des, en ver­mijd over­be­wa­te­ring. Omdat dit scha­de­lijk is voor de wor­tels van bomen en strui­ken. Geef bij voor­keur vroeg in de och­tend of laat in de avond water om ver­dam­ping te mini­ma­li­se­ren en de opna­me van water door bodem te maximaliseren.

 

8. Bemes­ting voor gezon­de groei en ster­ke planten

Om de gezond­heid en groei van uw bomen en strui­ken te bevor­de­ren, is mis­schien nodig om te bemes­ten. Gebruik enkel orga­ni­sche mest­stof­fen om de bodem te ver­rij­ken met essen­ti­ë­le voedingsstoffen.

Bemest bij voor­keur in het voor­jaar en niet in het najaar om de groei te sti­mu­le­ren en de win­ter­hard­heid te vergroten.

 

9. Onder­houd van gazons en paden

Een ver­zorgd gazon en goed onder­hou­den paden dra­gen bij aan de alge­he­le uit­stra­ling van uw tuin.

Maai het gras pas van­af juni, zodat bloem­dra­gen­de krui­den nog kun­nen bloe­men. En let op met mest­stof­fen. Gebruik ze niet te dicht in de buurt van jouw bomen. Bomen hou­den niet van te hoge stik­stof­con­cen­tra­ties. Want hier­door gaan de ecto­my­cho­r­ri­za­vor­men­de schim­mels in de bodem ach­ter­uit, en op ter­mijn oko de con­di­tie van je bomen.

Houd de paden vrij van begroei­ing en repa­reer even­tu­e­le bescha­di­gin­gen om een net­te uit­stra­ling te behouden.

 

10. Vogel- en insec­ten­vrien­de­lij­ke tuin

Onder­steun bio­di­ver­si­teit in uw tuin door het cre­ë­ren van een vogel- en insec­ten­vrien­de­lij­ke omgeving.

Plaats bes­sen­dra­gen­de strui­ken bij en noten­bo­men of haze­laars om vogels aan te trek­ken. En plant bloe­men en bloem­dra­gen­de strui­ken die vlin­ders en bij­en aan­trek­ken. Het bevor­de­ren van een gezond eco­sys­teem in uw tuin zal bij­dra­gen aan het natuur­lij­ke even­wicht en de natuur­lij­ke bestrij­ding van plagen.

 

11. Regel­ma­ti­ge inspec­tie en verzorging

Blijf uw tuin regel­ma­tig inspec­te­ren op teke­nen van ziek­ten, pla­gen of ande­re pro­ble­men. Vroeg­tij­di­ge detec­tie kan hel­pen om snel actie te onder­ne­men en ver­de­re scha­de te voor­ko­men. Wees alert op afwij­ken­de blad­kleu­ren, vreem­de insec­ten­ac­ti­vi­teit of ande­re onge­brui­ke­lij­ke symptomen.

 

12. Duur­zaam en eco­lo­gisch tuinieren

Een belang­rijk aspect van het res­pect­vol her­stel­len en onder­hou­den van uw tuin is duur­zaam tuinieren.

Gebruik inheem­se plan­ten die goed aan­ge­past zijn aan de loka­le omge­ving, bodem en min­der water en onder­houd vereisen.

Gebruik geen che­mi­sche bestrij­dings­mid­de­len en kies voor natuur­lij­ke metho­den om pla­gen en ziek­ten te beheersen.

 

 

Con­clu­sie

 

Het her­stel­len van een ver­waar­loos­de tuin met ach­ter­stal­lig onder­houd en ach­ter­stal­li­ge snoei is een waar­de­vol pro­ject dat een prach­tig resul­taat kan opleveren.

Door met zorg en res­pect voor de bomen, strui­ken en de gehe­le habi­tus van uw tuin te han­de­len, zal je een har­mo­ni­eu­ze bui­ten­ruim­te cre­ë­ren. Die een bron van vreug­de en ont­span­ning zal zijn.

Ont­houd dat tui­nie­ren een door­lo­pend pro­ces is, waar­bij regel­ma­tig onder­houd en aan­dacht voor de natuur­lij­ke ele­men­ten de sleu­tel zijn tot een bloei­en­de tuin vol leven en schoonheid.

 

 

Con­tac­teer ons vrijblijvend

 

Heb je vra­gen over jouw tuin met ach­ter­stal­lig onder­houd of ach­ter­stal­li­ge snoei, en wens je zeker te zijn van de goe­de en meest kwa­li­ta­tie­ve aan­pak, twij­fel dan niet om ons vrij­blij­vend te con­tac­te­ren.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart