Afgewerkte groeiplaatsverbetering van zomereiken te Berlaar om ze terug als gezonde bomen te kunnen behouden
Afge­werk­te stand­plaats­ver­be­te­ring van zomer­ei­ken (Quer­cus robur) te Ber­laar. De hak­sel­hout­laag zorgt voor meer bodem­le­ven, zoals de aan­we­zig­heid van nut­ti­ge schim­mels en ande­re orga­nis­men, wat de bomen ten goe­de komt.
Standplaatsverbetering: het verwijderen van de graszoden rond de bomen
Om een goe­de stand­plaats­ver­be­te­ring te rea­li­se­ren voor de boom, moet eerst alle gras ver­wij­derd wor­den. Gras is een con­cur­rent van de boom en is een niet geschik­te bodem voor een ide­a­le groeiplaats. 
Standplaatsverbetering: ploffen en verluchten van de bodem rond de boom

Stand­plaats­ver­be­te­ring of groei­plaats­ver­be­te­ring bomen

 

 

Door een stand­plaats­ver­be­te­ring of groei­plaats­ver­be­te­ring uit te voe­ren geeft u uw boom opnieuw een bete­re con­di­tie. En ver­be­tert u de gezond­heid van uw boom en revi­ta­li­seert deze. Hier­door ver­ho­gen de levens­kan­sen van de boom. Een gezon­de boom kan zich tevens beter ver­we­ren tegen bela­gers (insec­ten en schim­mels) en kan beter snoei ver­dra­gen. Als dit laat­ste nodig mocht blijken.

Een boom kan ver­zwak­ken, tij­de­lijk of lang­du­rig. En dit is zicht­baar. Omwil­le van de ver­zwak­king ver­laagt ook de levens­ver­wach­ting van de boom. Een stand­plaats­ver­be­te­ring is dan vaak nood­za­ke­lijk om een boom te red­den van zijn eind­fa­se. Of van het afsterven.

 

 

Wat is het ver­schil tus­sen de stand­plaats en groei­plaats van een boom?

 

De stand­plaats van een boom is de geo­gra­fi­sche plaats waar de boom staat. Dit kan een bos of een perk zijn. Of een berm langs­heen de straat of stoep. Ook een dijk of een wei­de zijn. De term stand­plaats zegt niets over de kwa­li­teit van de plaats waar de boom staat.

 

 

Standplaatsverbetering van een boom te Brussel

Stand­plaats­ver­be­te­ring van een gro­ve den (Pinus sil­ves­tris) te Brus­sel. Het hak­sel­hout van een gevel­de spar uit dezelf­de tuin werd gebruikt voor de bodem­ver­be­te­ring. Van de stam zijn dan weer schij­ven gezaagd. En gebruikt als eco­lo­gisch wan­del­pad. Als gevolg zijn de voet­stap­pen van wan­de­laars min­der belas­tend voor de stand­plaats van de gro­ve den. Ook dit laat­ste kan een onder­deel zijn van een standplaatsverbetering.

 

Hier­bij komen we dan aan de term ‘groei­plaats’. Waar­mee de (kwa­li­ta­tie­ve) eigen­schap­pen van de stand­plaats bedoeld wor­den. Een geschik­te groei­plaats voor een boom is een stand­plaats die niet te nat en niet te droog is. Die vol­doen­de door­wor­tel­ba­re ruim­te voor de wor­tels heeft. Die de juis­te nutri­ën­ten (mine­ra­len, spo­ren­ele­men­ten) bevat. En vol­doen­de zuur­stof door­laat. En nog vele ande­re bode­mei­gen­schap­pen heeft die afge­stemd zijn op het wel­zijn van een gezon­de boom. Een goe­de groei­plaats biedt ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den voor een boom.

Over het alge­meen gebruikt men in Bel­gië vaak enkel de term stand­plaats. Er wor­den dan ook de eigen­schap­pen van de plaats waar de boom staat mee bedoelt. De groei­plaats dus.

Met stand­plaats­ver­be­te­ring bedoe­len we eigen­lijk groei­plaats­ver­be­te­ring. In de boom­ver­zor­ging spreekt men in Bel­gië steeds over stand­plaats­ver­be­te­ring. In Neder­land spreekt men ech­ter meer over groeiplaatsverbetering.

 

 

 

Waar­om is de groei­plaats of stand­plaats van een boom belangrijk?

En wel­ke fac­to­ren ver­sto­ren de groei­plaats en standplaats?

 

De groei- of stand­plaats van een boom is uiter­ma­te belang­rijk voor het wel­zijn van een boom. Zowel voor de gezond­heid, de con­di­tie als de vita­li­teit van de boom. Van­daar dat stand­plaats­ver­be­te­ring of groei­plaats­ver­be­te­ring erg nut­tig is bij ver­zwak­te bomen. Of voor bomen met een slech­te conditie.

Een gezon­de boom bekomt men dan ook alleen door zijn groei­plaats te verzorgen.

Wan­neer er pro­ble­men zijn met de groei­plaats van een boom zal dit snel te zien zijn aan het con­di­tie­ver­lies. Hier­door zal deze boom gemak­ke­lij­ker ten prooi val­len voor ziek­ten en aan­tas­tin­gen. Het is ver­ge­lijk­baar met ons men­se­lijk lichaam. Als we te wei­nig water drin­ken, niet genoeg sla­pen, slech­te voe­ding gebrui­ken, niet vol­doen­de bewe­gen, maken we meer kans om ziek te worden.

Stand­plaats­ver­be­te­ring of groei­plaats­ver­be­te­ring geeft dan ook een boost aan de con­di­tie van de boom.

 

 

Wat is de con­di­tie van een boom?

 

De con­di­tie van een boom is de sta­tus van zijn hui­di­ge gezond­heids­toe­stand waar­in hij ver­keert. Het ver­telt hoe zijn hui­di­ge gezond­heid erbij staat. En hoe goed de levens­pro­ces­sen van een boom pres­te­ren. Ook de kwa­li­teit van de kroon­ont­wik­ke­ling, met al dan niet gro­ter pro­bleem­tak­ken, behoort tot de con­di­tie van een boom.

De con­di­tie van een boom kan gaan van zeer goed tot zeer slecht en tot zelfs afster­ven­de of dood.

Bomen met een goe­de con­di­tie func­ti­o­ne­ren goed, zien er stra­lend uit, ze heb­ben een over­vol­le kroon aan bla­de­ren. Alle levens­pro­ces­sen van de boom wer­ken dan zoals het hoort en de boom groeit vlij­tig. De blad­kleur is diep­groen, uiter­aard soor­t­af­han­ke­lijk, en op het uit­ein­de van iede­re twijg zijn bla­de­ren aan­we­zig. Of anders gezegd, op geen enke­le twijg aan de bui­ten­zij­de van de kroon, ont­breekt er een blad. Want daar is licht en een gezon­de boom met goe­de con­di­tie, zet daar dan ook maxi­maal zijn bla­de­ren. En hier­door func­ti­o­neert de boom het bes­te. Hij kan dan maxi­maal aan foto­syn­the­se doen en sui­kers opbou­wen. Die hij nodig heeft om gans zijn struc­tuur, zoals bla­de­ren, spint­hout, bast, tak­ken, twij­gen, vruch­ten, … en zo meer op te bouwen.

Ook goed her­ken­ba­re dik­te­groei en actie­ve wond­over­groei­ing beho­ren tot de eigen­schap­pen van een goe­de conditie.

Wan­neer een boom in slech­te con­di­tie ver­keert, zal je hier afwij­kin­gen waar­ne­men. Dit noe­men we conditieverlies.

 

 

Hoe her­ken je con­di­tie­ver­lies bij bomen?

 

Con­di­tie­ver­lies bij bomen her­ken je aan ver­schil­len­de ken­mer­ken van een boom:

 • geen nor­ma­le blad­zet­ting. Min­der bla­de­ren dan nor­maal. Je kan van onder de boom mak­ke­lijk door­heen de kruin de blau­we hemel zien.
 • klei­ne­re bla­de­ren dan normaal.
 • gedeel­te­lijk ver­droog­de bladeren.
 • snel­ler blad­ver­lies dan normaal.
 • geen blad­ver­lies in de herfst.
 • tak­ken die in het licht staan en toch op het uit­ein­de geen bla­de­ren hebben.
 • blad­kleur is min­der diep­groen of afwijkend.
 • tak­sterf­te en topsterfte.
 • snoei­won­den of won­den van  natuur­lij­ke tak­rei­ni­ging die niet of nau­we­lijks overgroeien.
 • inrot­tin­gen, vrucht­li­cha­men van schim­mels op de boom, bar­sten, tor­sie­scheu­ren, holten, …
 • niet nor­maal ont­wik­kel­de kroon, met gro­te probleemtakken.
 • geen of zeer mati­ge diktegroei

 

Bladverlies en taksterfte

Stand­plaats­ver­be­te­ring is erg nut­tig bij bomen met tak­sterf­te (zoals op deze foto). De tak­sterf­te is vaak het resul­taat van een ver­dich­te bodem. Een bodem met zuur­stof­ge­brek of slech­te waterhuishouding.

 

Heb je twij­fels over de al dan niet slech­te con­di­tie van uw boom? Of heeft u twij­fels of vra­gen over een al dan niet gezon­de boom?

Vraag ons dan om advies door onze Cer­ti­fied Tree Mana­ger en laat uw boom tij­dig inspec­te­ren.

Er kun­nen naast de even­tu­eel slech­te con­di­tie nog ande­re zaken aan het licht komen.

Zo kan er dan op een dege­lij­ke basis beslist wor­den of er mis­schien een stand­plaats­ver­be­te­ring nodig is.

Of dat we in het slecht­ste geval uw boom moe­ten vel­len of kap­pen als de situ­a­tie onom­keer­baar is. Zeker als de boom een gevaar zou bete­ke­nen voor de omgeving.

 

 

Wat is het ver­schil tus­sen con­di­tie en vita­li­teit? De boom kan een slech­te con­di­tie, maar goe­de vita­li­teit hebben

 

Er zijn nog­al wat mis­ver­stan­den tus­sen de begrip­pen con­di­tie en vita­li­teit als het over bomen gaat.

De con­di­tie zegt iets over de boom zijn de hui­di­ge toe­stand waar­in hij nu ver­keert. Dit heb­ben we hier­bo­ven uitgelegd.

De vita­li­teit van een boom geeft weer wat het ver­mo­gen is om te rea­ge­ren op stres­sfac­to­ren waar­mee de boom gecon­fron­teerd wordt, en hoe de boom hier mee omgaat. Bomen met een slech­te con­di­tie ver­ke­ren in stress. En niet al de bomen die in stress ver­ke­ren kun­nen hier­mee omgaan.

Een voor­beeld maakt dit duidelijker.

Wan­neer een boom gecon­fron­teerd wordt met storm­scha­de en er breekt en erg gro­te gestel­tak uit, ver­keert de boom plots in stress. Een heel deel van zijn bla­de­ren of ener­gie­fa­briek­jes zijn weg. Als de boom dan rea­geert met erg veel water­lot te zet­ten, dit zijn klei­ne groep­jes bla­de­ren die recht­streeks op (gro­te) tak­ken en de stam groei­en, com­pen­seert hij snel het blad­ver­lies. De boom rea­geert dus en dan spre­ken we over goe­de vita­li­teit. Als de boom totaal niet rea­geert, en geen water­lot zet, heeft de boom een slech­te vita­li­teit en is de kans groot dat hij zal afster­ven op termijn.

De con­di­tie van een boom kan je ver­be­te­ren door bij­voor­beeld een stand­plaats­ver­be­te­ring uit te voe­ren, maar de boom moet wel in het ver­mo­gen zijn, of vitaal genoeg zijn, om met zijn ver­be­ter­de bodem iets te doen.

Als leek is het niet altijd even gemak­ke­lijk om een oor­deel te vel­len over de juis­te con­di­tie en vita­li­teit van een boom. Ech­ter, een erva­ren boom­ver­zor­ger en zeker onze Tree Mana­ger, kan u hier­bij goed helpen.

 

 

Wat zijn de mees­te ver­sto­ren­de fac­to­ren voor de groei­plaats van een boom?

 

De groei­plaats van bomen in een bos, waar geen men­sen komen, en waar geen extre­me weers­om­stan­dig­he­den van invloed zijn, zal niet ver­stoord zijn. En vormt een geschik­te bodem voor het groei­en en ont­wik­ke­len van bomen. Iede­re jaar val­len de blaad­jes, ver­te­ren ze en zor­gen zo mee voor een ide­a­le humus­laag en bodem.

Ver­stoor­de groei­plaat­sen komen dan ook mee voor in de bebouw­de en door de mens gebruik­te omgevingen.

De meest voor­ko­men­de ver­sto­ren­de fac­to­ren voor een groei­plaats zijn:

 • Bodem­ver­dich­ting met beperk­te door­wor­tel­ba­re ruimte.
 • Te klei­ne door­wor­tel­ba­re ruim­te of volume.
 • Te nat­te of te dro­ge stand­plaats of water­huis­hou­ding niet in orde.
 • Het ver­an­de­ren van het grond­wa­ter­ni­veau. Door bij­voor­beeld het in- en uit­scha­ke­len van een grond­wa­ter­be­ma­ling of door graafwerkzaamheden.
 • Slech­te bodem­kwa­li­teit.  Omwil­le van bij­voor­beeld ver­mes­ting of strooi­zout­be­las­ting. Of slech­te vruchtbaarheid.
 • Grond- en graaf­werk­zaam­he­den met mecha­ni­sche wor­tel­scha­de als gevolg.
 • Zuur­stof­ge­brek.
 • Opho­ging van het maai­veld of terrein.
 • Con­cur­ren­tie van ande­re gewas­sen of plan­ten. Zoals bij­voor­beeld gras onder en rond de boom of in de boomspiegel.
 • Een com­bi­na­ties van boven­ge­noem­de factoren.

 

Standplaatsverbetering helpt tegen zuurstofgebrek in de bodem

Een groei­plaats­ver­be­te­ring is nood­za­ke­lijk voor bomen die zuur­stof­ge­brek ver­to­nen. Op de foto ziet u zuur­stof­ge­brek bij een zwaar afge­ta­kel­de berk. Het zuur­stof­ge­brek is te zien aan de don­ker (blau­we) ver­kleu­ring in de sec­ties van de zaagsneden.

 

 

Onder­zoe­ken van de hui­di­ge stand­plaats om pro­ble­men met bodem in kaart te brengen

 

Om de sto­ren­de fac­to­ren in de bodem in kaart te bren­gen, is het van cru­ci­aal belang dat we de stand­plaats van de boom onderzoeken.

Dit doen we onder andere:

 • Door het gra­ven van een proef­ge­ul (of bodem­geul, of wor­tel­sleuf) voor wor­tel­on­der­zoek en om het grond­wa­ter­pro­fiel te bepalen.
 • De boom­wor­tels te onder­zoe­ken. Is er zuur­stof­ge­brek? Of zijn boom­wor­tels afgestorven?
 • Door het zuur­stof­ge­hal­te in de bodem te meten.
 • Met een pene­tro­me­ter de indrin­gings­weer­stand te meten.
 • Een bodem­ana­ly­se te doen om de che­mi­sche samen­stel­ling te ken­nen. En moge­lijks ook om het bodem­le­ven in kaart te brengen.

Al bij de eer­ste teke­nen van con­di­tie­ver­lies is het nodig actie te onder­ne­men. Bij het aan­tref­fen van een ver­sto­ren­de fac­tor is een stand­plaats­ver­be­te­ring al vaak aangewezen.

Door ern­stig zuur­stof­ge­brek kan een boom op enke­le dagen afsterven.

Door de boom terug van een kwa­li­ta­tie­ve groei­plaats te voor­zien, zal deze terug op krach­ten komen en gezon­der wor­den. De con­di­tie en de vita­li­teit zul­len opnieuw toe­ne­men. Hier­door kan de boom aan­tas­tin­gen en ziek­te­ver­wek­kers dan weer beter weren en afremmen.

De levens­ver­wach­ting zal hier­door toe­ne­men. Zeker tegen­over je geen stand­plaats­ver­be­te­ring uitvoert.

Een gezon­de boom kan alleen maar gezond blij­ven wan­neer de stand­plaats in pri­ma con­di­tie is. Als het wor­tel­sys­teem opti­maal kan leven, krij­gen wij als bedank­je van de boom een erg mooie kruin te zien. Boven de grond dan.

De bodem en stand­plaats is het begin van alles.

Maak gerust een afspraak met ons voor een boom­ad­vies.

 

 

Hoe ver­be­tert b‑Tree Boom­ver­zor­ging de con­di­tie van uw boom?

 

Bij een stand­plaats­ver­be­te­ring doen wij eerst een onder­zoek naar de reden van de kwij­nen­de con­di­tie van uw boom of bomen. Dit onder­zoek zal ons uit­sluit­sel geven over alle aan­we­zi­ge sto­ren­de ele­men­ten op de stand­plaats of groeiplaats.

Nadien, in over­leg met u, bespre­ken wij wat de moge­lij­ke oplos­sin­gen zijn. Om zo uw boom terug te laten stra­len van gezondheid.

 

 

Moge­lij­ke oplos­sin­gen voor een goe­de standplaatsverbetering

 

Je kan een stand­plaats­ver­be­te­ring uit­voe­ren op ver­schil­len­de manie­ren. Afhan­ke­lijk van de bodem­kwa­li­teit en bodem­ge­steld­heid ga je één of meer­de­re oplos­sin­gen com­bi­ne­ren om het pro­bleem finaal op te lossen:

 • Grond­uit­wis­se­ling.
 • Plof­fen.
 • Drai­na­ge aanbrengen.
 • Ver­gro­ten door­wor­tel­ba­re ruimte.
 • Ver­gro­ten boomspiegel
 • Aan­bren­gen com­post­laag en hakselhoutlaag.
 • Aan­bren­gen irrigatiesysteem.
 • Plaat­sen voedingskokers.

Dit brengt steeds klei­ne civie­le wer­ken met zicht mee, wel­ke abso­luut niet tot wor­tel­scha­de mogen leiden.

Het uit­voe­ren van een geslaag­de stand­plaats­ver­be­te­ring is dan ook spe­ci­a­lis­ten­werk wat u best aan ons over­laat. U dient met te veel fac­to­ren reke­ning te hou­den voor een geslaagd resultaat.

Een geslaag­de stand­plaats­ver­be­te­ring zal u zien aan een jaar op jaar toe­ne­men­de con­di­tie van uw boom. Een rij­ke­re blad­zet­ting. Geen dood hout meer aan de bui­ten­zij­de van de kroon. En een diep­groe­ne blad­kleur van de bladeren.

Heeft u een vra­gen? Twij­fel niet en laat het ons weten. Wij beant­woor­den ze graag en kun­nen steeds des­kun­dig boom­ad­vies aanbieden.

 

 

Waar­om is com­post en hak­sel­hout als stand­plaats­ver­be­te­ring goed?

 

Een boom­spie­gel met een com­post­laag met daar­op hak­sel­hout biedt vele voor­de­len voor de boom.

De com­post­laag is reeds gedeel­te­lijk of vol­le­dig ver­teerd orga­nisch mate­ri­aal. Met een laag stik­stof­ge­hal­te. Door de tra­ge afbraak (ver­te­ring) krijgt de boom iede­re dag drup­pels­ge­wijs zijn voe­ding. En dus niet met een boost zoals bij een mest­stof het geval is. En een com­post­laag en ach­ter­af ook de hak­sel­hout­laag zelf, want ook deze begint te ver­te­ren, zor­gen gedu­ren­de vele jaren voor een dag­da­ge­lijk­se drup­pels­ge­wij­ze voeding.

Het hak­sel­hout is niet ver­teerd orga­nisch mate­ri­aal. Het zorgt voor een twee­de laag boven­op de com­post­laag. En het heeft meer­de­re functies.

Zo zal de hak­sel­hout­laag met erg droog en heet zomer­weer als iso­la­tie dienst doen. Hier­door wordt voor­ko­men dat er water uit de bodem (com­post­laag en die­per) ver­dampt. Zodat de boom water ter beschik­king heeft. En ook bij droog weer.

Bij een heel nat­te peri­o­de, zal de hak­sel­hout­laag het regen­wa­ter gedeel­te­lijk buf­fe­ren. En omdat de bodem onder het hak­sel­hout altijd voch­tig is en er regen­wor­men gaan hui­zen, zul­len de gan­gen die de regen­wor­men gra­ven het water ook beter afvoe­ren. En snel­ler die­per in de grond bren­gen, wat dan weer een voor­deel is na een lan­ge dro­ge peri­o­de. Het water is dan snel­ler bij de wortels.

 

 

Schim­mels in de boom­spie­gel als gevolg van een hakselhoutlaag

 

Na het uit­voe­ren van een stand­plaats­ver­be­te­ring komen er in de boom­spie­gel van de boom vaak vrucht­li­cha­men van schim­mels voor. Wat heel erg gewenst is uiter­aard. Hier ziet u vlie­gen­zwam­men als ecto­my­cor­r­hi­za­vor­men­de sym­bi­on­ten nabij een berk. De “goe­de” schim­mels die ide­aal zijn voor de stand­plaats van de boom.

 

In de hak­sel­hout­laag komen ook schim­mels hui­zen (sapro­fy­ten en sym­bi­on­ten). Die het hak­sel­hout zeer lang­zaam afbre­ken en omzet­ten in opneem­ba­re nutri­ën­ten voor de boom. De sym­bi­on­ten (voor onze inheem­se bomen ecto­my­cor­r­hi­za­vor­men­de sym­bi­on­ten) voor­zien de bomen van natuur­lij­ke anti­bi­o­ti­ca en natuur­lij­ke fun­gi­ci­den. Deze bescher­men de bomen tegen res­pec­tie­ve­lij­ke bac­te­ri­ën en para­si­tai­re schim­mels. De sym­bi­on­ten zul­len van de boom sui­kers krij­gen. Omdat ze zelf geen blad­groen (chlo­ro­fyl) heb­ben en geen sui­kers kun­nen aan­ma­ken, zit hier de symbiose.

Deze stand­plaats­ver­be­te­ring zorgt voor een kwa­li­ta­tie­ve stand­plaats op lan­ge ter­mijn voor de boom, als ook de ande­re sto­ren­de fac­to­ren weg­ge­no­men worden.

 

 

Is iede­re boom te red­den met een standplaatsverbetering?

 

Tot ons spijt is dit helaas niet het geval.

Wan­neer een boom is aan­ge­tast door de ech­te honing­zwam, de som­be­re honing­zwam, de ech­te ton­der­zwam, een zwa­vel­zwam of een ande­re agres­sie­ve para­siet, zal een stand­plaats­ver­be­te­ring de boom niet meer kun­nen red­den. Het rek­ken van de levens­duur van de boom is, afhan­ke­lijk van het sta­di­um van de aan­tas­ting, de stand­plaats en de boom­soort, soms nog wel mogelijk.

 

Zwavelzwam op prunus serotina

Hier ziet u zwa­vel­zwam op een Pru­nus sero­ti­na (vogel­kers). Bij som­mi­ge agres­sie­ve para­si­tai­re schim­mel­aan­tas­tin­gen is een stand­plaats­ver­be­te­ring vaak niet meer aangewezen.

 

Hier moet dan over­wo­gen wor­den of de inves­te­ring van een stand­plaats­ver­be­te­ring de moei­te loont of niet. Dit zal afhan­ke­lijk zijn van hoe­veel jaren de boom meer weer­stand kan bie­den door de stand­plaats­ver­be­te­ring. En wat dit bete­kent in jaren extra levens­ver­wach­ting voor de boom.

De myco­lo­gi­sche ken­nis van boom­ver­zor­ger Bert Jans­sens kan u een heel eind ver­der hel­pen. Nodig voor het cor­rect beoor­de­len van de situ­a­tie. En voor cor­rect boom­ad­vies.

Stand­plaats­ver­be­te­ring is een erg krach­tig mid­del om een boom er boven­op te hel­pen. Maar indien de situ­a­tie te slecht is, helpt stand­plaats­ver­be­te­ring niet meer. Laat ons dus een gron­dig advies geven of een stand­plaats­ver­be­te­ring nut­tig is voor uw boom.

 

 

Prijs van een stand­plaats­ver­be­te­ring. Vraag het ons vrijblijvend.

 

Iede­re stand­plaats van een boom is anders. Zowel in soort als in groot­te. Daar­om vra­gen wij u vrien­de­lijk ons vrij­blij­vend te contacteren.

De prijs kan vari­ë­ren tus­sen de € 300 voor een klei­ne stand­plaats­ver­be­te­ring en de € 2.500 of meer voor een gro­te stand­plaats­ver­be­te­ring. Alles is afhan­ke­lijk van de groot­te, bereik­baar­heid, bodem­ge­steld­heid en onze reistijden.

Wij komen graag vrij­blij­vend langs om onze bes­te oplos­sing en prijs aan te bieden.

 

 

Foto’s van geslaag­de standplaatsverbeteringen

 

Standplaatsverbetering van een wilg (salix) te Hulshout

Stand­plaats­ver­be­te­ring van een treur­wilg (Salix baby­lo­ni­ca of Salix pen­du­la) te Huls­hout. Hier werd alle snoei­sel van de hagen en strui­ken gehak­seld. Het hak­sel­hout werd dan gebruikt als bodem­ver­be­te­raar. Zowel voor de bor­der ach­ter­aan in de tuin als rond de treurwilg.

 

 

Standplaatsverbetering van een Liriodendron tulipifera te Lier (foto 1)

Bij deze stand­plaats­ver­be­te­ring van een Liri­o­den­dron tuli­pi­fe­ra te Lier is het gras onder de kroon­pro­jec­tie van de boom ver­wij­derd. Nadien is er vol­le­dig uit­ge­werk­te com­post onder de kroon­pro­jec­tie (in de boom­spie­gel) gevoerd. En is deze laag bedekt met hak­sel­hout. Een ide­a­le com­bi­na­tie. Om de boom van nut­ti­ge nutri­ën­ten te voor­zien. Zon­der al te veel stik­stof toe te die­nen. Een jaar later wer­den ver­schil­len­de vrucht­li­cha­men van endo­my­cor­r­hi­za­vor­men­de sym­bi­on­ten aan­ge­trof­fen. Ide­aal voor de stand­plaats van de boom.

 

Standplaatsverbetering van een Liriodendron tulipifera te Lier (foto 2)

Twee­de foto van de stand­plaats­ver­be­te­ring van de tul­pen­boom te Lier.

 

Stel gerust en vrij­blij­vend uw vraag. Wij beant­woor­den ze graag.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart