Aanplanten van Ilex aquifolium als haag

Bomen plan­ten, bomen ver­plan­ten, juis­te boom op de juis­te plaats

Bomen plan­ten of boom ver­plan­ten; alles start met goed boom­ad­vies en een door­dacht plan

 

Het plan­ten van bomen in je tuin, geeft je tuin karak­ter. Bomen zijn en vor­men de leven­de monu­men­ten die, nog meer met de tijd, maken tot wat uw tuin of stads­kern uit­straalt. En als u een mooie boom heeft met per­soon­lij­ke waar­de dan wil u die boom mis­schien ver­plan­ten. Ook dat kan.

Als je wenst dat de bomen goed uit­groei­en tot wat u ver­wacht, zal u bij het aan­plan­ten of ver­plan­ten van uw bomen met heel wat zaken reke­ning moe­ten hou­den. En in civiel druk­ke omge­vin­gen ook een onder­grond­se groei­plaats­con­struc­tie moe­ten bou­wen om de geplan­te bomen vol­doen­de en kwa­li­ta­tie­ve door­wor­tel­ba­re ruim­te te verschaffen.

Om bomen te laten ont­wik­ke­len tot waar­di­ge toe­komst­bo­men met wei­nig onder­houd komt er veel ken­nis en kun­de kij­ken. Het is niet zomaar even een boom in de grond ste­ken en klaar! Nee, dat is het zeker niet. En toch komen we het spij­tig genoeg vaak tegen dat klan­ten ons bel­len met de vraag waar­om hun pas aan­ge­plan­te bomen niet groei­en, ver­dor­ren of met con­di­tie­ver­lies kampen.

Over­leg daar­om met ons en laat onze Tree Mana­ger u het bes­te boom­ad­vies geven voor de aan­plan­ting van start gaat.

 

TIP:

Plant een boom nooit te diep, want dan zal de boom niet aan­slaan en mis­schien afster­ven. Weet dat een zaad­je van een boom in het bos ook gewoon boven op de bodem valt en van daar­uit begint te groeien. 

Plant best geen gro­te boom­soort op een te beperk­te ruim­te. Want dan zal hij te veel plaats inne­men en zal u de boom vaker wil­len laten snoei­en.

 

 

 

Aanplant van bomen in een parktuin te Beerzel

 

Plan van aanpak

Voor­al­eer wij voor u een boom gaan aan­plan­ten, over­leg­gen wij ver­schil­len­de zaken met u. Wij den­ken onder ande­re al zeker aan de vol­gen­de zaken:

  • Wat is uw doel­stel­ling? Welk eind­beeld wenst u dat de bomen berei­ken op termijn?
  • Wel­ke soort en vari­ë­teit wenst u te plan­ten? Of kun­nen wij u mis­schien een groot en onge­kend gam­ma voorstellen?
  • Is de groei­plaats en de stand­plaats voor deze keu­ze ver­stan­dig? Of is het beter een ande­re boom te kie­zen? De geschik­te boom­soort kie­zen vraagt veel ken­nis over de ont­wik­ke­lings­fa­se en het eind­beeld van de boom tot­dat deze vol­groeid is.
  • Hoe is het met de bodem­ge­steld­heid? Zit er een sto­ren­de laag in de bodem die het aan­plan­ten van bomen bemoei­lijkt en ze nooit echt, zon­der bij­ko­men­de maat­re­ge­len, kun­nen uit­groei­en tot gezon­de vol­was­sen bomen?
  • Wel­ke nazorg heb­ben de bomen de komen­de jaren nodig na het plan­ten? Wie gaat deze nazorg geven?
  • Hoe bewaakt u de goe­de ont­wik­ke­ling van de bomen?

Wij advi­se­ren u hier­in graag en zo goed moge­lijk. Reke­ning hou­den­de met zoveel moge­lijk fac­to­ren die belang­rijk zijn voor een suc­ces­vol­le aanplant.

b‑Tree Boom­ver­zor­ging zorgt eerst voor een goed en door­dacht plan. Nadien voor een per­fec­te aan­plant op maat, met kwa­li­teits­vol plant­goed. En met suc­ces op de goe­de en gezon­de ont­wik­ke­ling van de bomen de jaren daarna.

 

 

Kies de juis­te boom­soort en vari­ë­teit voor de juis­te stand­plaats en groeiplaats

 

Maak de juis­te keu­ze van boom­soort en vari­ë­teit voor jouw tuin en jouw bodem.

Kies de juis­te stand­plaats voor de boom. Of kies de boom­soort in func­tie van zijn stand­plaats. Niet iede­re boom is qua vorm geschikt voor zijn stand­plaats. En niet iede­re boom­soort is geschikt voor het type bodem of groei­plaats waar u wenst aan te planten.

Lees zeker even wat het ver­schil is tus­sen stand­plaats en groei­plaats voor u hier­on­der ver­der leest. Dat ver­dui­de­lijkt beter wat we bedoelen.

 

 

Impact van de stand­plaats of omge­vingslo­ca­tie waar je bomen gaat planten

 

Heeft u een klei­ne stads­tuin van slechts enke­le meters breed­te, plant dan bij­voor­beeld geen okker­noot. Deze bomen wor­den tot 15 meter breed en meer. En ze kun­nen snoei slech­ter ver­dra­gen dan ande­re soor­ten. Er zijn dus ande­re boom­soor­ten die hier meer aan­ge­we­zen zijn. We den­ken dan bij­voor­beeld aan klei­ne­re boom­soor­ten, waar­van het eind­beeld beperk­ter is in groot­te. Bomen van 2de groot­te, die tus­sen de 6 en 12 meter hoog wor­den, zijn dan meer geschikt om aan te plan­ten. Tot deze boom­soor­ten beho­ren onder ande­re kor­noel­je, lijs­ter­bes, vel­des­doorn, kren­ten­boom­pje, mei­doorn, mag­no­lia en vele ande­re soorten.

Langs wegen en lanen waar de berm­ruim­te beperkt is, is het vaak aan­ge­we­zen om een “fas­ti­gi­a­ta” vari­ë­teit aan te plan­ten. Het is dan niet nodig deze bomen fre­quent te snoei­en. Wat dan weer op onder­houds­kos­ten bespaart bij de open­ba­re groendienst.

Is er ruim­te genoeg, zoals bij­voor­beeld in een park­tuin of kas­teel­tuin, dan kun­nen bomen van 1ste groot­te aan­ge­plant wor­den. Deze wor­den veel gro­ter. Zowel in de hoog­te als breed­te. Tot deze soor­ten beho­ren lin­de, eik, beuk, esdoorn, … . Deze bomen kun­nen op hun stand­plaats dan uit­groei­en tot vol­waar­di­ge toe­komst­boom en hun maxi­maal natuur­lijk bereik­baar eind­beeld beha­len met de jaren.

Als er boven­gronds ruim­te genoeg is, is het niet altijd zo dat er ook onder­gronds vol­doen­de ruim­te is.

Op een stads­plein kan er boven­gronds erg veel ruim­te zijn. Maar als er over­al par­keer­plaat­sen nodig zijn, is er geen ruim­te voor een levens­nood­za­ke­lij­ke boom­spie­gel. Hier kan door mid­del van een onder­grond­se groei­plaats­con­struc­tie de groei­plaats van de boom per­fect inge­richt wor­den dat dub­bel gebruik van de bodem moge­lijk is. Ter hoog­te van het maai­veld heeft men de druk­be­sten­di­ge par­keer­plaat­sen. En eron­der een vol­le­dig ont­kop­pel­de boom­spie­gel die de boom van vol­doen­de door­wor­tel­ba­re ruim­te, vocht, nutri­ën­ten en zuur­stof voorziet.

 

 

Hoe is de groei­plaats van invloed op de soort­keu­ze bij het plan­ten van bomen

 

Om even te her­ha­len bedoe­len we met groei­plaats voor­al de kwa­li­ta­tie­ve eigen­schap­pen van de bodem waar een boom groeit. En hoe goed het bodem­voed­sel­web flo­reert. De bodem­soort is dus mede, samen met de bodem­kwa­li­teit, van belang voor de toe­komst en ont­wik­ke­ling van de aan­ge­plan­te boom.

De bodem­soort kan gaan van erg lich­te zand­grond tot zwa­re klei­grond. Wel, niet iede­re boom­soort vindt een zand­grond geschikt om zich te ont­wik­ke­len en te groei­en. Zo ver­kie­zen som­mi­ge soor­ten, zoals gro­ve den, val­se Chris­tus­doorn, Japan­se lork, ratel­po­pu­lier, Dou­g­las­spar en som­mi­ge eiken een dro­ge zandgrond.

Daar­en­te­gen zijn er ande­re soor­ten die eer­der een zwa­re leem- of klei­grond ver­kie­zen die voch­tig is. Tot deze soor­ten beho­ren de ech­te tul­pen­boom (Liri­o­den­dron tuli­pi­fe­ra), wit­te paar­den­kas­tan­je, Japan­se noten­boom, pla­taan, mam­moet­boom, tam­me kastanje, … .

Bemerk dat met een groei­plaats­ver­be­te­ring iede­re bodem kan ver­be­terd wor­den. Als er bepaal­de ver­sto­ren­de ele­men­ten aan­we­zig zijn in de bodem waar u bomen gaat plan­ten, wor­den die best voor of teza­men met het aan­plan­ten ineens opge­lost. Het geeft meer toe­komst­per­spec­tief voor de bomen.

 

 

Bomen plan­ten doe je best op het juis­te moment en met kwa­li­teits­vol plantgoed

 

Plant je boom ook in het juis­te sei­zoen, name­lijk de win­ter, en ook gedu­ren­de de bes­te weers­om­stan­dig­he­den. Ook mag de boom nog niet aan het uit­lo­pen zijn. Dit om een suc­ces­vol­le aan­plant te garanderen.

Koop ook enkel kwa­li­teits­vol plant­goed. Kijk dat de boom niet bescha­digd is, geen dub­be­le top­pen heeft, een bege­leids­snoei heeft gehad, een goed door­wor­tel­de kluit heeft, … en ga zo maar door.

Heb je twij­fels, koop dan je boom via ons. Wij keu­ren steeds het plant­goed dat wij aan­ko­pen van kwa­li­teits­vol­le kwe­kers. Dan bent u ook zeker van kwa­li­ta­tief hoog­staand plant­goed. En wij kie­zen vaak een kwe­ker uit uw buurt met soort­ge­lij­ke bodem als waar de boom bij u zal geplant wor­den. Dit laat­ste is dan weer belang­rijk voor het goed aan­slaan van de boom. De boom onder­vindt dan geen gro­te wij­zi­ging in bodem.

Wij geven u graag uit­ge­breid advies en hel­pen u graag met het plan­ten of ver­plan­ten van bomen. Wij plan­ten zowel bomen aan in een klei­ne stads­tuin als in een uit­ge­strek­te park­tuin of ste­de­lijk gebied. En zowel klei­ne bomen, als gro­te bomen. Zelfs met een tele­scoop­kraan als dit nodig is.

Ver­trouw daar­om op ons, zodat je inves­te­ring niet ver­lo­ren gaat.

 

 

Ook de nazorg na het plan­ten van bomen is erg belangrijk

 

Wij plan­ten steeds met de mees­te zorg, maar ook de bes­te nazorg! Soms tot vijf jaar na de aanplant.

Met de kli­maat­wij­zi­ging is dit vaak meer dan nodig. Zo heb­ben wij de laat­ste jaren al onze nieu­we aan­plan­tin­gen water gege­ven in de super dro­ge zomers. Zon­der jon­ge bomen of pas aan­ge­plan­te bomen water te geven tij­dens deze voor­bije extre­me zomers, zou­den veel bomen het bege­ven heb­ben. Omdat jon­ge bomen of pas ver­plan­te bomen nog onvol­doen­de wor­tels heb­ben om in extreem dro­ge peri­o­den gans de kruin van vocht te voor­zien. Daar­om moe­ten ze onder­steunt wor­den met water geven tot­dat hun wor­tel­pak­ket vol­doen­de gegroeid en ont­wik­keld is.

Als u de nazorg door ons laat uit­voe­ren, hou­den wij een log­boek bij zodat u zeker weet wan­neer er wel­ke acties onder­no­men zijn. En als u de nazorg zelf wenst te doen of aan der­den uit­be­steedt, dan kun­nen wij de juis­te richt­lij­nen van de nazorg voorschrijven.

Hoe beter de nazorg en opvol­ging van een nieu­we aan­plant, hoe gro­ter het slaag­kans­per­cen­ta­ge en hoe min­der uit­val er zal zijn. Dat brengt steeds op. Want uit­val bete­kent dat de boom moet ver­van­gen wor­den door een nieu­we. En dat kost tijd en geld.

Neem gerust vrij­blij­vend con­tact met ons op en vraag om advies voor het cor­rect aan­plan­ten van uw bomen.

 

Bomen aanplanten langsheen perceelsgrens - Ilex aquifolium

Aan­plant van een rij Ilex aqui­fo­li­um langs­heen de per­ceels­grens en het heraan­leg­gen van de strook gazon ernaast. De jon­ge bomen komen finaal in een strook strooi­sel­laag te staan.

 

Bomen aanplanten met blote wortel

Uit­ge­leg­de en gesor­teer­de jon­ge klei­ne bomen met blo­te wor­tel. De jon­ge bomen moe­ten rij­ke­lijk voor­zien zijn van vele klei­ne en fij­ne wor­tels om goed te kun­nen aan­slaan. En moe­ten steeds voch­tig gehou­den wor­den tij­dens het plant­werk, anders dro­gen ze uit door de wind en de zon.

 

Uitzetten en sorteren vóór het aanplanten van de bomen en struiken

Boom­ver­zor­ger Bert sor­teert het plant­goed en con­tro­leert de hoe­veel­he­den en de kwa­li­teit van het plant­goed. Dit vol­gens het tuinplan.

 

Uitzetten van plantgoed tijdens bomen en struiken aanplanten

Inde­len van de plant­vak­ken en het uit­zet­ten van plantgoed.

 

 

Toch even iets over water geven

 

Om bomen te laten groei­en is er zuur­stof en water nodig in de bodem. En dit in de juis­te ver­hou­ding. Als een bodem ver­za­digd is met water, is er geen plaats meer voor zuur­stof. Bij zuur­stof­ge­brek gaat een boom erg snel ach­ter­uit. Dit is maar een kwes­tie van dagen tot een paar weken. Zelfs dan is er al aan­zien­lij­ke scha­de gemaakt.

Te veel water (geven) is dus erg slecht. Kijk de voch­tig­heid van de bodem en de bodem­soort na voor­al­eer water te geven.

Daar­en­te­gen, als het nodig is om te gie­ten, is het beter om per giet­buurt meer water te geven, maar dan wel niet te dik­wijls. Min­der giet­beur­ten dus. Op die manier heeft de boom in één giet­beurt zeker vol­doen­de water gekre­gen. En zal dit water ook in de kluit kun­nen drin­gen, tot aan de fij­ne wor­tels. Waar het water nodig is en opge­no­men wordt. En omdat het water in de grond sij­pelt, zal er opnieuw lucht met zuur­stof ach­ter­na komen, zodat de bodem ook zuur­stof bevat.

Bij fre­quen­te­re giet­beur­ten met tel­kens maar een beet­je water, dringt het water niet vol­doen­de diep in de grond en heeft het geen effect. Het zal ver­dam­pen in plaats van opge­no­men te wor­den door de boom.

 

 

Bomen ver­plan­ten vraagt om een gron­di­ge voorbereiding

 

Een boom ver­plan­ten doe je niet zomaar. Dat is net het­zelf­de als bij bomen aan­plan­ten. Heel wat fac­to­ren beïn­vloe­den de kan­sen op een suc­ces­vol­le ver­plan­ting. Laat het ver­plan­ten van je bomen dus over aan een spe­ci­a­list. Zo ver­mijd je het risi­co dat je inspan­nin­gen een maat voor niets zijn.

Wij berei­den zowel je boom als de nieu­we groei­plaats en bodem gron­dig voor op de ver­plan­ting. Dit gefa­seerd voor­be­rei­dings­pro­ces kan tot wel een jaar tijd in beslag nemen bij gro­te bomen. Maar het garan­deert het suc­ces­vol ver­plan­ten van uw boom.

Net zoals bij bomen aan­plan­ten, denk je best goed na over de nieu­we stand­plaats die de te ver­plan­ten boom gaat krijgen.

Het zou zon­de zijn indien door een slech­te voor­be­rei­ding of slecht werk u uw boom ach­ter­af zou moe­ten vel­len.

Boom ver­plan­ten? Vraag vrij­blij­vend advies of vul ons con­tact­for­mu­lier in.

 

 

Wat zijn de eer­ste stappen?

 

Om te weten of je een bepaal­de boom kan ver­plan­ten gebeurt er een ver­plant­baar­heids­on­der­zoek. Met dit onder­zoek wil­len we te weten komen hoe groot de slaag­kans van de ver­plan­ting is.

De slaag­kans hangt af van ver­schil­len­de fac­to­ren. Zoals de boom­soort, de con­di­tie van de boom, zijn groot­te, de bereik­baar­heid en de hui­di­ge onder­grond­se infra­struc­tuur. Ook het beno­dig­de trans­port, de nieu­we stand­plaats en groei­plaats­kwa­li­teit, de nazorg en extra maat­re­ge­len voor het goed aan­slaan zijn allen van belang. Daar­naast moe­ten de kos­ten en tijds­plan­ning op voor­hand inge­schat wor­den om de haal­baar­heid af te toet­sen aan de situatie.

Som­mi­ge boom­soor­ten laten zich gemak­ke­lij­ker ver­plan­ten dan ande­re. Zo zijn paar­den­kas­tan­je, vel­des­doorn, Euro­pe­se lin­de of Hol­land­se lin­de, win­ter­lin­de en moe­ra­seik bij­voor­beeld goed verplantbaar.

Ande­re soor­ten zoals kers, beuk, zomer­lin­de, Noor­se esdoorn, berk en Ame­ri­kaan­se eik zijn dan weer slecht of zeer moei­lijk verplantbaar.

 

 

Con­di­tie van de boom en onder­grond op de ver­trek­plaats bij ver­plan­ten van bomen

 

Een boom met een slech­te con­di­tie is niet ver­plant­baar. Een boom met een goe­de con­di­tie en geschik­te kroon­ar­chi­tec­tuur, zon­der abnor­maal weid uit­groei­en­de tak­ken, is dan weer wel geschikt. Wan­neer de te ver­plan­ten boom erg zwa­re gestel­tak­ken heeft die ver bui­ten de stam zwaar ont­wik­keld zijn, kan dit een pro­bleem vor­men voor het trans­port over de weg.

Als onder de boom op de hui­di­ge stand­plaats een lei­din­gen­tra­cé aan­we­zig is, zal het ook niet moge­lijk zijn om deze boom te ver­plaat­sen. De wor­tels groei­en immers tus­sen de lei­din­gen tus­sen­door. Er zou­den bij de wer­ken lei­din­gen kun­nen bescha­digd wor­den. Of er zou­den teveel wor­tels moe­ten ver­wij­dert wor­den, waar­door de boom het ach­ter­af niet overleeft.

Bij aan­we­zig­heid van fun­de­rings­res­tan­ten kan er dan weer geen struc­tuur onder de boom aan­ge­bracht wor­den om deze op te til­len of te hijsen.

 

 

Vóór het plan­ten of ver­plan­ten van een boom denk aan de groeiplaats

 

De kwa­li­teit van de groei­plaats van een boom is één van de belang­rijk­ste zaken om de ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den van een boom te garan­de­ren. Zo zal een boom met een gro­te door­wor­tel­ba­re ruim­te, een humus­rij­ke en bla­drij­ke bodem in zijn boom­spie­gel, het veel beter doen qua groei en con­di­tie. Tegen­over een boom met als stand­plaats een bete­gel­de stoep zon­der eni­ge bodem, en met alleen maar ver­har­ding rond de boom. Deze laat­ste boom is dan niet goed aan­ge­plant en zal snel­ler con­di­tie­ver­lies hebben.

Een pro­ble­ma­ti­sche groei­plaats kan ook ont­staan door ver­dich­ting van de bodem door ver­keer over de wor­tel­zo­ne van de boom of enkel gazon als onder­be­plan­ting onder de boom.

Lees waar­om de groei­plaats of stand­plaats van een boom zo belang­rijk zijn en wel­ke ver­sto­ren­de fac­to­ren er kun­nen aan­we­zig zijn of optreden.

Het weg­ne­men van alle sto­ren­de fac­to­ren en het opti­ma­li­se­ren van de groei­plaats voor nor­ma­le ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den noemt men stand­plaats­ver­be­te­ring.

Voor­al­eer een boom te plan­ten of te ver­plan­ten, dient een stand­plaats­ver­be­te­ring over­wo­gen te wor­den. Om de te ver­plan­ten boom terug in goe­de con­di­tie te bren­gen en zo een suc­ces­vol­le ver­plan­ting te kun­nen garanderen.

Meer infor­ma­tie over stand­plaats­ver­be­te­ring.

 

 

We heb­ben nog niet gespro­ken over verankering

 

Een eer­ste wens is dat de nieu­we wor­tels die een boom gaat maken nadat hij is ver­plant of aan­ge­plant, niet los komen of afbre­ken bij te veel wind. Daar­om gaan we bomen ver­an­ke­ren na het plan­ten of verplanten.

Er is nog een twee­de wens. Name­lijk dat de bomen zoveel moge­lijk sti­mu­la­tie krij­gen om te groei­en en wor­tels te maken. Dit gebeurt dan weer door de boom te laten bewe­gen. Door de wind. Twee tegen­strij­dig­he­den op het eer­ste zicht. Maar dat kan op de juis­te manier opge­lost worden.

Wan­neer bij een ver­an­ke­ring met boom­pa­len, deze palen niet hoger komen dan 1/3 van de tak­vrije stam komen, zal de boom nog vol­doen­de kun­nen bewe­gen, maar de kluit vol­doen­de sta­biel in de bodem blij­ven zit­ten bij eni­ge wind. Boom­pa­len mogen dus niet te hoog zijn. Bomen moe­ten eer­der laag aan­ge­bon­den zijn. Dit geeft vol­doen­de sta­bi­li­teit naar de kluit en de boom kan nog bewe­gen, wat zijn groei stimuleert.

Naast boom­pa­len bestaan er ook kluit­an­kers. Hier­bij wor­den span­ban­den, gemon­teerd tus­sen onder­grond­se boom­pa­len, over de kluit getrok­ken. Deze zit­ten onder het maai­veld en is dus visu­eel aan­trek­ke­lij­ker. Ook hier zit de kluit ste­vig vast, maar kan de boom nog bewegen.

 

 

Bomen kie­zen: bezoek onze show­tuin in Beer­zel en park­tuin in Heist-op-den-Berg

 

De juis­te bomen kie­zen voor je tuin is geen sine­cu­re, zoals u hier­bo­ven kon lezen.

Zoek je een boom voor een com­pac­te stads­tuin of een uit­ge­strek­te park­tuin? Ga jij je bomen plan­ten in zand­grond of in kleigrond?

En zul­len je bomen dicht bij je woning of tus­sen ande­re bomen staan?

Laat je dan advi­se­ren door jouw boom­ver­zor­ger en Tree Mana­ger met ken­nis van zaken. Wij luis­te­ren aan­dach­tig naar jouw wen­sen en gid­sen jou vak­kun­dig naar de juis­te bomen voor je tuin – voor een groen, onder­houds­vrien­de­lijk resultaat.

Bomen kie­zen? Bezoek onze show­tuin met de mooi­ste bomen, per­ken en plan­ten, inclu­sief impo­san­te vij­ver te Beer­zel. Of bezoek onze park­tuin te Heist-op-den-Berg. We nemen je ook mee naar een geschik­te boom­kwe­ker, om jou exem­pla­ren uit te kiezen.

 

 

Wat valt er te zien?

 

Van soli­tai­re inland­se bomen tot een waai­er aan bomen en strui­ken voor duur­zaam bos­be­heer. Kij­ken en kie­zen kan hier naar har­ten­lust mid­den de prach­ti­ge beplan­tin­gen en bomen, bor­ders en per­ken. Laat je dus vol­op inspi­re­ren en advi­se­ren voor je klei­ne stads­tuin of uit­ge­strek­te kas­teel­tuin. Het uiterst geva­ri­eer­de, strak­ke kleu­ren­pa­let toont hoe ook jouw tuin rust en genot kan brengen.

Maak gerust nu een afspraak voor jouw tuinbezoek.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
back to top button