Boom snoei­en in Ant­wer­pen centrum

Een boom snoei­en in Ant­wer­pen cen­trum heeft zijn uit­da­gin­gen, maar die gaan we graag aan.

Want in Ant­wer­pen staan vele mooie oude bomen. En omdat we gepas­si­o­neerd zijn, wen­sen we ze ook cor­rect te verzorgen.

En dat kun­nen we en doen we ook als erva­ren boomverzorgers.

Bij het snoei­en van een boom komt heel wat ken­nis en erva­ring zien. Niet alleen de soor­ten­ken­nis en de ken­nis over kroon­ar­chi­tec­tuur is belang­rijk. Ook moet je weten wel­ke afme­tin­gen van tak­ken je mag snoei­en en op wel­ke manier je moet snoei­en, om de boom op het juis­te eind­beeld te krijgen.

Op deze pagi­na lees je wel­ke gro­te mooie bomen we in Ant­wer­pen cen­trum al aan het snoei­en geweest zijn, en waarom.

Je zal zien dat onze aan­pak steeds in lijn is met ons ethisch beleid bomen.

 

 

 

 

Het snoei­en van deze mooie prach­ti­ge boom te Ant­wer­pen cen­trum was nodig omwil­le van te veel over­han­gen­de tak­ken langs de kant van de link­se buur.

Om de boom toch te vrij­wa­ren van over­ma­ti­ge snoei, werd langs de link­se kant de kruin van de boom inge­no­men. Ook werd het uit­lich­ten van de kruin tij­dens het snoei­en uitgevoerd.

Zodat de over­han­gen­de tak­ken langs de kant van de buur min­der over­last geven. En met als voor­deel dat er meer licht tot bin­nen in de kruin van de boom kan komen.

Er zal op die manier een nieu­we bin­nen­kruin ont­staan en de boom zal in de toe­komst min­der in de bui­ten­kant inves­te­ren. Waar­door de buren min­der over­last hebben.

 

Sfeerbeeld met zicht op een kerk te Antwerpen centrum van tijdens het snoeien van de boom.

Sfeer­beeld van een toren­tje op his­to­risch gebouw te Ant­wer­pen cen­trum, geno­men van­uit de kruin van de boom tij­dens het snoeien.

 

 

Boom en over­han­gen­de tak­ken snoei­en te Ant­wer­pen centrum

 

De over­han­gen­de tak­ken kan je niet in één keer vol­le­dig inne­men tot op de gewens­te leng­te. Want dan staat aan de link­se zij­de van de kruin geen enkel blad meer. En dan kan de boom mis­schien afsterven.

Ook de groei­vorm is dan vol­le­dig ver­lo­ren. Wat je niet wenst.

Deze eer­ste snoei­beurt, waar­bij we gans de kruin heb­ben uit­ge­licht, zorgt voor meer lichtinval.

En wan­neer hier­door de nieu­we bin­nen­kruin is gevormd bin­nen enke­le jaren, dan kun­nen we opnieuw de boom te Ant­wer­pen cen­trum snoei­en aan de buitenzijde.

 

Boom te Antwerpen centrum, voor het snoeien. Veel overhangende takken langs de linkse zijde.

Kruin met over­han­gen­de tak­ken aan de link­se zij­de voor het snoei­en van de boom.

 

 

Boom te Antwerpen centrum na het snoeien van de kruin, aan vooral de linkse zijde. Om overhangende takken te verminderen.

Eind­beeld van de boom na het snoeien.

 

Eindbeeld na het snoeien van de boom en het haskelen van de takken te Antwerpen centrum.

Eind­beeld na het snoei­en van de boom en het hak­se­len van de tak­ken te Ant­wer­pen cen­trum..

 

 

Merk op dat de boom aan de link­se zij­de bin­nen 1 jaar al terug zal gegroeid zijn, maar dan met twij­gen veel dich­ter bij de stam en aan de bin­nen­kant van de kroon.

Wat er voor zorgt dat je het natuur­lijk kroon­beeld bin­nen één jaar terug bereikt.

 

 

Na het snoei­en, hak­se­len van de takken

 

Na het snoei­en hak­se­len we alle tak­ken met onze demon­teer­ba­re Jo Beau hak­selaar. Want de te snoei­en boom te Ant­wer­pen cen­trum staat in een klei­ne stads­tuin, waar je met de machi­ne door de woning moet.

Maar omdat onze hak­selaar klein, krach­tig en demon­teer­baar is, is dit geen probleem.

 

Demonteerbare hakselaar ideaal voor stadstuin

Zon­der eni­ge pro­ble­men kre­gen we onze hak­selaar net­jes in de tuin, langs het klei­ne trapje.

 

 

Tuin netjes opgeruimd en gebladblaasd na de snoeiwerken.

Tuin net­jes opge­ruimd en geblad­blaasd na de snoei­wer­ken. En het hak­sel­hout als bodem­ver­be­te­ring onder de strui­ken en in de boom­spie­gel gevoerd van de boom.

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart