Geschatte lees­tijd: 4 minu­ten
Boomspecialist aan het werk tijdens een wortelonderzoek van een grote Acer Saccharinum

Je boomspecialist b‑Tree voor mooie gezonde bomen

Welkom bij jouw boomspecialist b‑Tree Boomverzorging

Graag heten we je als boom­spe­ci­a­list wel­kom op onze web­si­te, zodat je ken­nis kan maken met hoe we je van dienst kun­nen zijn. En hoe we een abso­lu­te meer­waar­de zijn voor je boom of bomenpatrimonium.

Omdat onze bomenspe­ci­a­lis­ten pas­sie niet te stui­ten is, zal ook jij een fie­re boo­mei­ge­naar zijn, als je met ons samenwerkt.

 

Wie is een boomspecialist?

Een boom­spe­ci­a­list, ook wel boom­chi­rurg genoemd, is een pro­fes­si­o­nal die zich toe­legt op de ver­zor­ging, het onder­houd, het plan­ten en het beheer van bomen.

Dit omvat een breed sca­la aan dien­sten die ervoor zor­gen dat bomen gezond blij­ven, vei­lig zijn en je ze goed ïnte­greert in hun omgeving.

 

Wat doet een bomenspecialist?

 

Bomen snoeien en kappen

Naast het inspec­te­ren van bomen en geven van boom­ad­vies, is één van de belang­rijk­ste taken van een boom­spe­ci­a­list het snoei­en en kap­pen van bomen.

Snoeien helpt de boom zijn kroon­ar­chi­tec­tuur opti­maal te hou­den door dode of zie­ke tak­ken te ver­wij­de­ren en de vorm van de boom te ver­be­te­ren. Doordat je met snoei, de licht­in­val in de kruin kan stu­ren, kan je hier­mee ook de groei stu­ren en vorm verbeteren.

Soms is het ech­ter nood­za­ke­lijk om een boom vol­le­dig te kap­pen, bij­voor­beeld als de boom onom­keer­baar ziek is, een gevaar vormt of plaats moet maken voor een nieu­we ontwikkeling.

 

Een boomspecialist voert boominspecties uit en stelt diagnoses

Als bomenspe­ci­a­list voe­ren we gron­di­ge boom­in­spec­ties uit om de gezond­heid en de vei­lig­heid van een boom te beoordelen.

Dit omvat het con­tro­le­ren op teke­nen van ziek­ten, pla­gen, struc­tu­re­le pro­ble­men, breuk­ge­voe­lig­heid en alge­me­ne conditie.

Na de inspec­tie stel­len we als boom­spe­ci­a­list een dia­gno­se en geeft aan­be­ve­lin­gen voor behan­de­ling of boomonderhoud.

 

Succesvol planten van bomen

Als boom­spe­ci­a­list geef je enorm veel aan­dacht aan het suc­ces­vol aan­plan­ten van bomen. Want je wenst dat de inspan­ning en inves­te­ring slaagt. En de bomen jaar na jaar mooi­er en gro­ter worden.

Het is een spe­ci­a­li­teit, en zeker om gro­te bomen aan te plan­ten, omdat je met erg veel fac­to­ren reke­ning moet hou­den. Zoals de soort­keu­ze, de bodem­kwa­li­teit en bodem­soort, het grond­wa­ter­pro­fiel en de beschik­ba­re boven­grond­se en onder­grond­se ruim­te. Anders kan je niet zeker zijn dat de boom zal aan­slaan, laat staan de jaren nadien mooi zal uit­groei­en en ont­wik­ke­len tot zijn gewens­te eindbeeld.

Wens je meer te weten over hoe je cor­rect bomen kan plan­ten, lees dan onze spe­ci­aal daar­aan beste­de webpagina.

 

Behandeling van boomziekten

Bomen kun­nen wor­den getrof­fen door ver­schil­len­de ziek­ten en plagen.

Een boom­spe­ci­a­list heeft de ken­nis om deze pro­ble­men te iden­ti­fi­ce­ren en effec­tie­ve behan­de­lin­gen aan te bieden.

Dit kan door het toe­pas­sen van eco­lo­gi­sche en bio­lo­gisch ver­ant­woor­de beheer­mid­de­len, het ver­be­te­ren van de groei­plaats­kwa­li­teit en bodem­kwa­li­teit. Of door het aan­bren­gen van spe­ci­a­le behandelingen.

Het gebruik van che­mi­sche bestrij­dings­mi­del­len gebrui­ken we als bomenspe­ci­a­list niet omdat we weten dat dit erg nade­lig is. Zowel voor de bomen, de bodem als het mili­eu. Je lost er ook geen pro­ble­men op een duur­za­me manier mee op. Je dient de basisoor­zaak aan te pak­ken. En dit is veel­al de ver­min­der­de con­di­tie van de boom (ook bij insec­ten­vraat). Die je moet ver­be­te­ren, door onder ande­re de kwa­li­teit van de groei­plaats te ver­be­te­ren. Of door de boom anders te behe­ren, zoa­dat hij bij­voor­beeld meer licht krijgt en beter aan foto­syn­the­se kan doen.

 

Boomwortelbeheer

Boomwortels kun­nen soms pro­ble­men ver­oor­za­ken, zoals scha­de aan trot­toirs, rio­le­rin­gen of fun­da­men­ten. Als boom­spe­ci­a­list behe­ren en con­tro­le­ren we de groei van boom­wor­tels, zodat je der­ge­lij­ke pro­ble­men voor­komt of mini­ma­li­seert. Hierbij zijn ver­schil­len­de oplos­sin­gen moge­lijk zoals wor­tel­on­der­zoek en het aan­leg­gen van een onder­grond­se groei­plaats­con­struc­tie.

 

Advies en planning

Een boom­spe­ci­a­list biedt ook boom­ad­vies en plan­ning voor land­schaps­ar­chi­tec­tuur en ste­de­lij­ke ontwikkeling.

Dit omvat het kie­zen van de juis­te boom­soor­ten voor spe­ci­fie­ke loca­ties, reke­ning hou­dend met fac­to­ren zoals bodem­ty­pe, kli­maat, ruim­te­be­schik­baar­heid en het gebruik van de ruimte.

 

Noodhulp na stormschade

Na een storm of zwa­re weers­om­stan­dig­he­den kun­nen bomen ern­stig bescha­digd raken.

Als boom­spe­ci­a­list bie­den we nood­hulp­dien­sten om gevaar­lij­ke bomen of tak­ken vei­lig te ver­wij­de­ren en ver­de­re scha­de te voor­ko­men. Maar ook om ervoor te zor­gen dat de getrof­fen boom maxi­maal kan behou­den blij­ven als dit moge­lijk is. Niet altijd moet je een boom kap­pen als deze getrof­fen is door storm­scha­de. Soms is een cor­rec­tie­snoei of vei­lig­heids­snoei vol­doen­de en kan de boom een nieu­we kruin vormen.

 

Vaardigheden van een boomspecialist

 

Diepgaande kennis van boomsoorten en fysiologie en morfologie van bomen

Een boom­spe­ci­a­list heeft uit­ge­brei­de ken­nis van de ver­schil­len­de boom­soor­ten, hun groei­om­stan­dig­he­den, spe­ci­fie­ke behoef­ten en eigen­schap­pen zoals eind­beeld en groot­te. Ook weet je als boom­spe­ci­a­list hoe een boom mor­fo­lo­gi­sche is opge­bouwd en je kent de fysi­o­lo­gie ervan. Zodat je steeds de juis­te ver­zor­ging en behan­de­ling kan bie­den, waar nodig.

 

Technische vaardigheden

Boomspecialisten gebrui­ken een ver­schei­den­heid aan gereed­schap­pen en appa­ra­tuur, zoals ket­ting­za­gen, klim­ma­te­ri­aal en snoei­ap­pa­ra­tuur. Technische vaar­dig­he­den zijn essen­ti­eel voor het vei­lig en effec­tief uit­voe­ren van onze taken.

 

Probleemoplossend vermogen

Elke boom is anders en kan unie­ke uit­da­gin­gen met zich mee­bren­gen. Als boom­spe­ci­a­list moet je in staat zijn om pro­ble­men te ana­ly­se­ren en cre­a­tie­ve oplos­sin­gen te beden­ken. Zodat bomen gezond blij­ven en je de risico’s kan ervan minimaliseren.

 

Fysieke fitheid

Boomverzorging kan fysiek veel­ei­send zijn. Boomverzorgers moe­ten in goe­de fysie­ke con­di­tie zijn om te kun­nen klim­men, til­len en lang­du­rig bui­ten te wer­ken in ver­schil­len­de weersomstandigheden.

 

Veiligheidsbewustzijn

Veiligheid staat voor­op in de boom­ver­zor­ging. Als boom­spe­ci­a­list vol­gen we altijd de vei­lig­heids­pro­to­col­len om ons­zelf, het team, de klan­ten en de omge­ving te beschermen.

Zeker bij het scha­de­vrij vel­len van bomen is dit ernorm belangrijk.

 

Communicatieve vaardigheden

Goede com­mu­ni­ca­tie is cru­ci­aal. Zowel met de klan­ten als met de teamleden.

Als boom­spe­ci­a­list leg­gen we dui­de­lijk uit wat de hui­di­ge toe­stand van jouw boom is, en wel­ke acties nodig zijn en waar­om. Zodat je begrijpt wat we gana doen en wel­ke eind­beeld je bekom.

Ook onze team­le­den zul­len tij­dens de wer­ken je de nodi­ge infor­ma­tie geven en over­leg­gen, als we op onver­wach­te gebre­ken of pro­ble­men sto­ten bij een boom.

 

Milieubewustzijn

Boomspecialisten begrij­pen als geen ander het belang van bomen voor het mili­eu. En dra­gen bij aan duur­za­me prak­tij­ken in hun werk.

Dit omvat het bevor­de­ren van bio­di­ver­si­teit en het zor­gen voor een gezon­de boompopulatie.

 

Waarom kiezen voor b‑Tree?

Bij b‑Tree heb­ben we een team van erva­ren en gepas­si­o­neer­de boom­spe­ci­a­lis­ten die 100% gaan voor kwa­li­ta­tie­ve boom­ver­zor­ging.

We bie­den een breed sca­la aan dien­sten, die zijn ont­wor­pen om aan al jouw boom­ver­zor­gings­be­hoef­ten te voldoen.

Of het nu gaat om rou­ti­ne­on­der­houd, nood­hulp of advies, wij staan klaar om je te helpen.

En naast het feit dat we kwa­li­ta­tief hoog­staan­de boom­ver­zor­ging aan­bie­den, dra­gen we vei­lig­heid zeer hoog in het vaan­del. Zo kan je reke­nen op boom­ver­zor­gers die beschik­ken over de nodi­ge European Chainshaw Certificates en erg vei­lig­heids­be­wust zijn.

Neem van­daag nog con­tact met ons op voor een vrij­blij­ven­de con­sul­ta­tie en ont­dek hoe we jouw bomen kun­nen hel­pen gedijen!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart