Geschatte lees­tijd: 2 minu­ten

Wat betekent het aanzetten van een boom in de kroonarchitectuur?

Wat betekent het aanzetten bij of van een boom?

 

Het “aan­zet­ten” bij een boom ver­wijst naar het pro­ces waar­bij de boom begint met de ont­wik­ke­ling van nieu­we groei. Zoals knop­pen, bla­de­ren, tak­ken of bloemen.

Dit gebeurt meest­al in het voor­jaar. Wanneer de omstan­dig­he­den gun­stig zijn en de boom rea­geert op toe­ne­men­de tem­pe­ra­tu­ren en lan­ge­re dag­licht­u­ren. Maar ook ande­re sei­zoens­ge­bon­den ver­an­de­rin­gen. Die aan­ge­ven dat het een geschikt moment is om te groei­en.

 

 

Hoe werkt het proces?

 

Ontwaken uit rust

Na een peri­o­de van win­ter­se rust of dor­man­cy, waar­in de groei stopt of ver­traagt om ener­gie te bespa­ren en te over­le­ven onder ongun­sti­ge omstan­dig­he­den, begin­nen bomen te rea­ge­ren op de ver­an­de­ren­de omge­vings­fac­to­ren van het voorjaar.

 

Hormonale veranderingen

Hormonale sig­na­len, voor­na­me­lijk de toe­na­me van gib­be­rel­li­nes en cyto­ki­ni­nes, sti­mu­le­ren de boom om uit de rust­toe­stand te komen. En groei te initiëren.

 

Knopbreuk

De bescher­men­de knop­schub­ben van over­win­te­ren­de knop­pen ope­nen zich. Om de nieu­we bla­de­ren, bloe­men of tak­ken te ont­hul­len. Een pro­ces dat bekend staat als knopbreuk.

 

 

Belang van aanzetten

 

Het aan­zet­ten is cru­ci­aal voor de jaar­lijk­se groei­cy­clus van een boom. Omdat het de start mar­keert van een peri­o­de van actie­ve ont­wik­ke­ling en ener­gie­pro­duc­tie via foto­syn­the­se.

Dit pro­ces is essen­ti­eel voor:

 

Fotosynthese

De ont­wik­ke­ling van nieu­we bla­de­ren ver­groot het ver­mo­gen van de boom om zon­licht om te zet­ten in che­mi­sche ener­gie. Dit pro­ces noemt men foto­syn­the­se. Wat essen­ti­eel is voor groei en ontwikkeling.

 

Voortplanting

Het aan­zet­ten van bloe­men leidt tot bestui­ving en vrucht­zet­ting, wat essen­ti­eel is voor de voort­plan­ting van de boom en de soortsuccessie.

 

Uitbreiding

Het aan­zet­ten van nieu­we tak­ken en twij­gen draagt bij aan de uit­brei­ding van de kroon. Wat de boom in staat stelt meer licht te van­gen en zijn leef­ruim­te te ver­gro­ten. Bemerk dat een boom “moet” groei­en. Want hout­va­ten gaan maar een goe­de tien jaar mee, en als er geen groei is (aan­ma­ken jaar­rin­gen bij­voor­beeld) dan sterft de boom. Omwille van gebrek aan moge­lijk­he­den voor het water­trans­port.

 

 

Factoren die het aanzetten van bomen beïnvloeden

 

Verschillende fac­to­ren kun­nen het aan­zet­ten bij bomen beïn­vloe­den. Lees er meer over hieronder.

 

Klimaat en weersomstandigheden

Temperatuur, licht­ni­veaus en voch­tig­heid spe­len een cru­ci­a­le rol bij het bepa­len van het timing en de omvang van het aanzetten.

 

Gezondheid en vitaliteit

Bomen die gezond en goed gevoed zijn, zijn beter in staat om robuus­te nieu­we groei te pro­du­ce­ren dan bomen die lij­den aan stress, ziek­ten of voe­dings­stof­fen­te­kor­ten zoals bij chlo­ro­se.

 

Het aan­zet­ten mar­keert jaar­lijks een belang­rij­ke fase in het leven van een boom. Die de toon zet voor groei en pro­duc­ti­vi­teit gedu­ren­de het groeiseizoen.

Adequaat boom­be­heer en goe­de boom­ver­zor­ging hel­pen om een gezon­de en krach­ti­ge nieu­we aan­zet of groei te bevorderen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart