Wat bete­kent het aan­zet­ten van een boom in de kroonarchitectuur?

Wat bete­kent het aan­zet­ten bij of van een boom?

 

Het “aan­zet­ten” bij een boom ver­wijst naar het pro­ces waar­bij de boom begint met de ont­wik­ke­ling van nieu­we groei, zoals knop­pen, bla­de­ren, tak­ken of bloemen.

Dit gebeurt meest­al in het voor­jaar, wan­neer de omstan­dig­he­den gun­stig zijn en de boom rea­geert op toe­ne­men­de tem­pe­ra­tu­ren, lan­ge­re dag­licht­u­ren en ande­re sei­zoens­ge­bon­den ver­an­de­rin­gen die aan­ge­ven dat het een geschikt moment is om te groeien.

 

 

Hoe werkt het pro­ces van aanzetten

 

Ont­wa­ken uit rust

Na een peri­o­de van win­ter­se rust of dor­man­cy, waar­in de groei stopt of ver­traagt om ener­gie te bespa­ren en te over­le­ven onder ongun­sti­ge omstan­dig­he­den, begin­nen bomen te rea­ge­ren op de ver­an­de­ren­de omge­vings­fac­to­ren van het voorjaar.

 

Hor­mo­na­le veranderingen

Hor­mo­na­le sig­na­len, voor­na­me­lijk de toe­na­me van gib­be­rel­li­nes en cyto­ki­ni­nes, sti­mu­le­ren de boom om uit de rust­toe­stand te komen en groei te initiëren.

 

Knop­breuk

De bescher­men­de knop­schub­ben van over­win­te­ren­de knop­pen ope­nen zich om de nieu­we bla­de­ren, bloe­men of tak­ken te ont­hul­len. Een pro­ces dat bekend staat als knopbreuk.

 

 

Belang van aanzetten

 

Het aan­zet­ten is cru­ci­aal voor de jaar­lijk­se groei­cy­clus van een boom, omdat het de start mar­keert van een peri­o­de van actie­ve ont­wik­ke­ling en ener­gie­pro­duc­tie via fotosynthese.

Dit pro­ces is essen­ti­eel voor:

 

Foto­syn­the­se

De ont­wik­ke­ling van nieu­we bla­de­ren ver­groot het ver­mo­gen van de boom om zon­licht om te zet­ten in che­mi­sche ener­gie, foto­syn­the­se genaamd, wat essen­ti­eel is voor groei en ontwikkeling.

 

Voort­plan­ting

Het aan­zet­ten van bloe­men leidt tot bestui­ving en vrucht­zet­ting, wat essen­ti­eel is voor de voort­plan­ting van de boom en de soortsuccessie.

 

Uit­brei­ding

Het aan­zet­ten van nieu­we tak­ken en twij­gen draagt bij aan de uit­brei­ding van de kroon, wat de boom in staat stelt meer licht te van­gen en zijn leef­ruim­te te ver­gro­ten. Bemerk dat een boom “moet” groei­en, want hout­va­ten gaan maar een goe­de tien jaar mee, en als er geen groei is (aan­ma­ken jaar­rin­gen bij­voor­beeld) dan sterft de boom.

 

 

Fac­to­ren die het aan­zet­ten van bomen beïnvloeden

 

Ver­schil­len­de fac­to­ren kun­nen het aan­zet­ten bij bomen beïn­vloe­den, waaronder:

 

Kli­maat en weersomstandigheden

Tem­pe­ra­tuur, licht­ni­veaus en voch­tig­heid spe­len een cru­ci­a­le rol bij het bepa­len van het timing en de omvang van het aanzetten.

 

Gezond­heid en vitaliteit

Bomen die gezond en goed gevoed zijn, zijn beter in staat om robuus­te nieu­we groei te pro­du­ce­ren dan bomen die lij­den aan stress, ziek­ten of voedingsstoffentekorten.

 

Het aan­zet­ten mar­keert jaar­lijks een belang­rij­ke fase in het leven van een boom, die de toon zet voor groei en pro­duc­ti­vi­teit gedu­ren­de het groeiseizoen.

Ade­quaat boom­be­heer en goe­de boom­ver­zor­ging hel­pen om een gezon­de en krach­ti­ge nieu­we aan­zet of groei te bevorderen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart