Geschatte lees­tijd: 4 minu­ten

Chlorose bij bomen

Chlorose bij bomen

Chlorose bij bomen of plan­ten is een aan­doe­ning waar­bij de bla­de­ren onvol­doen­de chlo­ro­fyl aan­ma­ken, wat resul­teert in een ble­ke, gele of licht­groe­ne kleur van de bla­de­ren. Die nor­maal gespro­ken rijk groen zou­den zijn.

Deze ver­ge­ling komt meest­al voor tus­sen de blad­ner­ven. Terwijl de ner­ven zelf groen blij­ven, voor­al in vroe­ge sta­dia van de aandoening.

Chlorose kan ver­schil­len­de oor­za­ken hebben:

 

Voedingsstoffentekorten

Dit is één van de meest voor­ko­men­de oor­za­ken van chlorose.

Elementen zoals ijzer, mag­ne­si­um, stik­stof, zink, en man­gaan zijn essen­ti­eel voor de pro­duc­tie van chlorofyl.

Een tekort aan één van deze voe­dings­stof­fen kan lei­den tot chlorose.

 

Bodem-pH

Een onge­schik­te pH-waarde van de bodem kan de opna­me van voe­dings­stof­fen door de boom beïnvloeden.

Bij een te hoge of te lage pH-waarde kun­nen de wor­tels van de boom essen­ti­ë­le mine­ra­len niet effec­tief opne­men, wat resul­teert in voe­dings­stof­fen­te­kor­ten en dus chlorose.

Hoe rijk de bodem ook is aan voe­dings­stof­fen, wan­neer de pH-waarde niet goed is, zal het klei-humuscomplex geen voe­dings­stof­fen kun­nen uit­wis­se­len tus­sen de bodem en de wor­tels van de bomen.

Bemerk ook dat iede­re boom­soort een favo­rie­te bodem pH-waarde heeft, en dat de mees­te bomen­soor­ten het bes­te gedij­en op een licht zure bodem. De pru­nus soor­ten, ver­kie­zen ech­ter liefst een kalk­rij­ke bodem met iets hoge­re pH-waarde.

 

Wortelbeschadiging of ziekten

Beschadiging van de wor­tels door ziek­ten, insec­ten of fysie­ke scha­de zal ook lei­den tot ver­min­der­de opna­me van voe­dings­stof­fen en water. Waardoor ook het water­trans­port van de boom in het gedrang komt. Wat het belang­rijk­ste fysi­o­lo­gisch pro­ces is bij een boom.

En wor­tel­scha­de dus ook opnieuw kan resul­te­ren in chlorose.

 

Wateroverlast

Te veel water kan lei­den tot zuur­stof­ge­brek in de bodem, wat de wor­tel­groei en func­tie belem­mert en kan lei­den tot chlo­ro­se. Hier komt cho­lo­se vaak samen voor met krul­ziek­te, een schim­mel die de bla­de­ren aan­tast en waar­door de bla­de­ren opkrullen.

 

Vergiftiging door zware metalen of chemicaliën

Overmatige bloot­stel­ling aan zwa­re meta­len zoals alu­mi­ni­um of che­mi­ca­li­ën kan ook chlo­ro­se ver­oor­za­ken. Omdat het de nor­ma­le voe­dings­stof­fe­n­op­na­me van de boom verstoort.

 

Wat is het effect van chlorose

Chlorose bij bomen is een teken van ver­min­der­de chlo­ro­fyl­pro­duc­tie, wat essen­ti­eel is voor foto­syn­the­se.

Het pro­ces van foto­syn­the­se is cru­ci­aal voor bomen omdat het hen in staat stelt zonne-energie om te zet­ten in che­mi­sche ener­gie. Door kool­stof­di­oxi­de uit de lucht en water uit de bodem te gebruiken.

Chlorofyl speelt hier­in een sleu­tel­rol omdat het ver­ant­woor­de­lijk is voor het opvan­gen van lichtenergie.

De ver­min­de­ring van chlo­ro­fyl leidt tot een afna­me van het ver­mo­gen van de boom om voed­sel te pro­du­ce­ren en ener­gie op te slaan. Wat de gezond­heid, con­di­tie en groei beïnvloedt.

Hieronder volgt een gede­tail­leerd over­zicht van de fysi­o­lo­gi­sche wer­king en effec­ten van chlorose.

 

Chlorofylsynthese en ‑deficiëntie

Chlorofylmoleculen bevin­den zich bin­nen de chlo­ro­plas­ten in de blad­cel­len en zijn cru­ci­aal voor het absor­be­ren van licht.

Chlorofyldeficiëntie kan wor­den ver­oor­zaakt door een gebrek aan nood­za­ke­lij­ke voe­dings­stof­fen die betrok­ken zijn bij de syn­the­se van chlo­ro­fyl, zoals:

  • IJzer: nood­za­ke­lijk voor de vor­ming van chlo­ro­fyl. IJzertekort ver­stoort de chlo­ro­fyl­syn­the­se, wat leidt tot een ble­ke kleur van de bladeren.
  • Magnesium: cen­traal onder­deel van het chlo­ro­fyl­mo­le­cuul. Een tekort leidt tot chlo­ro­se, begin­nend tus­sen de bladnerven.
  • Stikstof: een com­po­nent van chlo­ro­fyl, eiwit­ten, en ande­re vita­le groei­fac­to­ren. Stikstoftekort resul­teert in alge­he­le ver­ge­ling van het blad.

 

Fotosynthetische efficiëntie

Chlorose ver­min­dert de foto­syn­the­ti­sche capa­ci­teit van een boom omdat min­der chlo­ro­fyl bete­kent min­der licht­ab­sorp­tie. Dit beperkt de ener­gie­pro­duc­tie die nodig is voor de syn­the­se van sui­kers en ande­re essen­ti­ë­le metabolieten.

 

Energieproductie en groei

Minder foto­syn­the­se door chlo­ro­se bete­kent min­der glu­co­se­pro­duc­tie, wat leidt tot ver­min­der­de groei en zwak­te in de alge­he­le plant­struc­tuur. Dit kan de boom vat­baar­der maken voor ziek­ten en plagen.

 

Ademhaling en stressreactie

Een boom met chlo­ro­se kan een ver­hoog­de adem­ha­lings­snel­heid ver­to­nen als reac­tie op stress, wat de ener­gie­re­ser­ves ver­der kan uit­put­ten. Bomen kun­nen ook secun­dai­re meta­bo­lie­ten pro­du­ce­ren als reac­tie op stress, wat ener­gie afleidt van ande­re groei­func­ties en afweermechanismen.

 

Invloed van chlorose op reproductie

Bij ern­sti­ge chlo­ro­se kan de bloem­pro­duc­tie wor­den beïn­vloed, wat de voort­plan­ting en dus de popu­la­tie­dy­na­miek van de boom­soort kan beïnvloeden.

 

 

Maatregelen bij chlorose

Het beheer van chlo­ro­se hangt af van de onder­lig­gen­de oorzaak.

Het kan nood­za­ke­lijk zijn om bodem­tes­ten uit te voe­ren om de spe­ci­fie­ke voe­dings­sta­tus en pH-waarde te bepalen.

Op basis daar­van kun­nen pas­sen­de cor­rec­ties wor­den gemaakt, zoals het bij­stu­ren van de bodem-pH, het toe­voe­gen van spe­ci­fie­ke voe­dings­stof­fen, of het ver­be­te­ren van de water­af­voer en bodemstructuur.

In som­mi­ge geval­len, voor­al bij wer­ken in de buurt van bomen, is het steeds nut­tig om wor­tel­scha­de te voor­ko­men door het maken van een ade­quaat boom­be­scher­mings­plan. En om pre­ven­tie­ve maat­re­ge­len te nemen tegen ziek­ten en pla­gen. Bijvoorbeeld door ervoor te zor­gen dat de bomen een kwa­li­ta­tief goe­de groei­plaats heb­ben, met een rijk bodem­le­ven. En door de juis­te beplan­ting aan te bren­gen in de boom­spie­gels van de bomen of borders.

Zo kan je bij­voor­beeld eiken­pro­ces­sie­rups behe­ren door de popu­la­tie te onder­druk­ken. Door mid­del van het aan­plan­ten van scherm­bloe­mi­gen zoals de gewo­ne beren­klauw en flui­ten­kruid. Omdat dit waard­plan­ten zijn voor sluip­wes­pen en gaas­vlie­gen. Waarvan de lar­ven pre­da­tors zijn van de rupsen.

De sluip­wes­pen en gaas­vlie­gen leg­gen hun eitjes op de brand­ha­ren van de rup­sen en de lar­ven drin­gen later de rup­sen bin­nen, waar­door ze ster­ven en op die manier de popu­la­tie eiken­pro­ces­sie­rus­pen onder­drukt wordt.

Een hoge bio­di­ver­si­teit voor­komt plagen.

 

Behandeling en beheer chlorose

Het beheer van chlo­ro­se ver­eist een nauw­keu­ri­ge dia­gno­se van de oor­zaak. Bodemanalyses en blad­ana­ly­ses kun­nen hel­pen bij het bepa­len van de tekor­ten. Aanpassingen kun­nen omvatten:

  • Bemesting: toe­die­nen van de juis­te voe­dings­stof­fen, voor­al die waar­van bekend is dat ze ont­bre­ken. Want te hoge waar­den van van bepaal­de voe­dings­stof­fen zijn even schadelijk.
  • pH-aanpassing: wij­zi­ging van de bodem-pH kan hel­pen om de beschik­baar­heid van voe­dings­stof­fen voor de boom te verbeteren.
  • Verbetering van de water­huis­hou­ding: over­ma­tig water kan lei­den tot zuur­stof­ar­me omstan­dig­he­den die de wor­tel­func­tie belemmeren.

Een effec­tie­ve behan­de­ling en beheer van chlo­ro­se kun­nen de gezond­heid en vita­li­teit van bomen aan­zien­lijk ver­be­te­ren, wat leidt tot bete­re groei en weer­stand tegen milieu-stressoren.

 

Wens je meer te weten of jouw boom last heeft van chlo­ro­se, een aan­tas­ting heeft, wat de gevol­gen ervan zijn, en wel­ke acties of maat­re­ge­len er moe­ten onder­no­men wor­den, neem dan con­tact met ons op om je boom te laten inspec­te­ren.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart