Wat bete­kent het abor­te­ren van de eind­knop in de kroonarchitectuur?

Wat bete­kent het abor­te­ren van de eind­knop in de kroon­ar­chi­tec­tuur van bomen?

 

Het abor­te­ren van de eind­knop (ook wel de api­ca­le knop of top­knop genoemd) in de kroon­ar­chi­tec­tuur van bomen ver­wijst naar het pro­ces waar­bij de boven­ste groei­knop van een tak of stam spon­taan zijn ont­wik­ke­ling staakt en afsterft. Voor­dat deze uit­groeit tot nieu­we bla­de­ren, tak­ken of bloemen.

Dit kan ver­schil­len­de gevol­gen heb­ben voor de groei en vorm van de boom.

De eind­knop speelt een cru­ci­a­le rol in de ver­ti­ca­le groei en de ont­wik­ke­ling van de boom­kroon. Omdat deze domi­nan­tie uit­oe­fent over de zij­de­ling­se of axil­lai­re knop­pen door de pro­duc­tie van groei­hor­mo­nen zoals auxi­nes.

Wan­neer de eind­knop afsterft, wordt deze api­ca­le domi­nan­tie ver­min­derd of geë­li­mi­neerd. Waar­door de zij­de­ling­se knop­pen meer kans krij­gen om uit te groei­en. Net zoals het geval is bij een acci­den­te­le of trau­ma­ti­sche vork.

Dit kan resul­te­ren in een meer ver­tak­te struc­tuur met meer­de­re nieu­we scheu­ten van­uit pun­ten onder de oor­spron­ke­lij­ke eind­knop. Wat de vorm van de ver­twij­ging, en later de kroon en de alge­me­ne struc­tuur van de boom kan beïnvloeden.

Het ver­lies van de eind­knop en de daar­op­vol­gen­de ver­an­de­rin­gen in de groei en struc­tuur van de boom kun­nen zowel posi­tie­ve als nega­tie­ve gevol­gen heb­ben. Wan­neer bij­voor­beeld de eind­knop afsterft als gevolg van gene­ti­sche fac­to­ren (bij Pau­low­nia bij­voor­beeld), hangt het van de groei- en stand­plaats (bodem­kwa­li­teit, licht­be­schik­baar­heid, …) af of de boom sterk opgaand zal her­groei­en, of net zal gaan vertakken. 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart