Geschatte lees­tijd: 2 minu­ten

Wat betekent een accidentele vork in de kroonarchitectuur van bomen?

Wat betekent een accidentele vork in de kroonarchitectuur van bomen?

 

Een acci­den­te­le vork in de kroon­ar­chi­tec­tuur van bomen ver­wijst naar een situ­a­tie waar­bij de hoofd­stam of lei­der onver­wacht ein­digt in twee of meer bij­na gelijk­waar­di­ge tak­ken. Waardoor een vork- of Y‑vormige struc­tuur ontstaat.

Dit feno­meen is meest­al het resul­taat van scha­de of de dood van de api­ca­le meris­teem (de groei­punt aan de top van de boom). Door omge­vings­fac­to­ren, zoals wind, vorst, insec­ten­pla­gen, ziek­ten of mecha­ni­sche bescha­di­ging. Bijvoorbeeld een vogel die landt op de top­scheut van een boom, waar­door de top­scheut afbreekt.

Wanneer de api­ca­le meris­teem bescha­digd raakt of sterft, kun­nen de zij­de­ling­se of axil­lai­re knop­pen net onder het bescha­dig­de punt wor­den geac­ti­veerd en uit­groei­en tot con­cur­re­ren­de lei­ders, wat leidt tot de vor­ming van een acci­den­te­le vork.

 

 

Accidentele vorken kunnen verschillende gevolgen hebben voor de structuur en mechanische sterkte

 

  1. Verminderde struc­tuur­sterk­te: de ver­bin­ding bij een acci­den­te­le vork is vaak zwak­ker dan die van een enke­le stam, voor­al als de vork een rech­te hoek heeft en de nieu­we top een elle­boog­tak dreigt te wor­den. Dit ver­hoogt het risi­co op scheu­ren of bre­ken bij ster­ke wind of zwa­re sneeuwbelasting.
  2. Concurrentie tus­sen lei­ders: de con­cur­re­ren­de lei­ders of codo­mi­nan­te top­pen in een acci­den­te­le vork kun­nen elkaar in de weg zit­ten, wat leidt tot een onge­lij­ke ver­de­ling van hulp­bron­nen. Op ter­mijn neemt één lei­der vaak vol­le­dig over, omdat deze groei­krach­ti­ger is dan de ande­re top­pen. En blij­ven de ande­re ach­ter. De meest groei­krach­ti­ge vomrt dan de nieu­we top van de boom.
  3. Veranderde kroon­vorm: een acci­den­te­le vork kan de natuur­lij­ke vorm en sym­me­trie van de kroon ver­sto­ren, wat de esthe­ti­sche waar­de van de boom kan beïn­vloe­den. Afhankelijk van hoe we deze als mens beoordelen.

 

Om de struc­tu­re­le inte­gri­teit en gezond­heid van bomen te behou­den, kan het nodig zijn om beheers­maat­re­ge­len te nemen. Zoals het snoei­en of ver­wij­de­ren van een van de con­cur­re­ren­de lei­ders om de vor­ming van een ster­ke, domi­nan­te en meer cen­tra­le lei­der te bevor­de­ren en het risi­co op breuk te verminderen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart