Boom advies - plaatsen mechanisch kroonanker om uitbreken kroondelen te voorkomen
Het bes­te boom­ad­vies voor de hier der­tig jaar oude star­re kroon­an­kers (staal­ka­bels), is deze te ver­van­gen door nieu­we star­re kroon­an­kers. Maar dan wel hoger in de kruin gemon­teerd en met schuur­ban­den, zodat de bast van de boom niet bescha­digd wordt. Vroe­ger wer­den de staal­ka­bels door de takok­sels gelegd en schuur­den op die manier door de bast of de kabels groei­den in. Wat zeker fout advies zou zijn, is deze te ver­van­gen door moder­ne­re dyna­mi­sche kroon­an­kers. Omdat de dik­te­groei van de stam­de­len onvol­doen­de is geweest in het ver­le­den; omwil­le van deze star­re kroon­an­kers. Hier­in wor­den inza­ke advies vaak ern­sti­ge fou­ten gemaakt.

Boom­ad­vies

Boom advies voor bomen in topconditie

 

Boom­ad­vies nodig voor een zie­ke boom, vete­ra­ne boom, een monu­men­ta­le boom of voor de aan­leg van uw tuin? Tuin­aan­ne­mer, par­ti­cu­lier, bedrijf of vastgoedontwikkelaar?

Wij hel­pen u graag ver­der. Met veel pas­sie en kennis.

Ook geven wij boom­ad­vies voor de her­in­rich­ting van de stand­plaats of groei­plaats van een boom. Of voor het bescher­men van bomen op een werf of vastgoedproject.

Gaat het over klei­ne of gro­te bomen of een vraag over de con­di­tie of vita­li­teit van uw bomen? Of vra­gen over bomen (ver)planten of snoei­en?

Ook dan staan wij met veel pas­sie en ken­nis klaar voor U.

 

 

Ons boom­ad­vies komt in een uit­ge­breid maar over­zich­te­lijk verslag

 

Moet U gedo­cu­men­teerd zijn in een pro­ject? Heeft U een naslag­werk nodig om de sta­tus van de bomen in de loop der jaren op te vol­gen? Of heeft U bewijs­ma­te­ri­aal nodig in een juri­di­sche pro­ce­du­re? In alle geval­len kun­nen wij U een gepast ver­slag aanbieden.

Uiter­aard is niet altijd is een uit­ge­breid boom­ver­slag of boom­rap­port nodig. Soms kan het zon­der, of met een beperkt ver­slag. Daar zorgt b‑Tree Boom­ver­zor­ging ook voor.

Verslag van boomadvies na visuele inspecties en nadere onderzoeken

Ver­slag betref­fen­de boom­ad­vies van monu­men­ta­le en vete­ra­ne bomen in een gro­te park­tuin. In het 65-blad­zij­de tel­len­de ver­slag wor­den alle onder­zoe­ken, resul­ta­ten van onder­zoe­ken en advie­zen weergegeven.

 

 

Focus op een eco­lo­gi­sche ver­ant­woor­de lan­ge termijnstrategie

 

Eco­lo­gi­sche bete­kent ineens ook een mooi esthe­tisch eind­re­sul­taat bij bomen.

Wij focus­sen steeds op een eco­lo­gisch ver­ant­woor­de lan­ge ter­mijn­op­los­sing voor jouw bomen. En om uw bomen zolang moge­lijk te behou­den. Op een gezon­de manier, zodat de bomen zo wei­nig moge­lijk kans maken op aan­tas­tin­gen. En dat ze zo vitaal moge­lijk zijn. Met een mooi esthe­tisch uitzicht.

Het maakt niet uit of je 1 of 100 bomen hebt staan. Laat de juis­te dia­gno­se stel­len bij aan­tas­tin­gen, ziek­ten of pla­gen. Weet u niet wat best is in wel­ke situ­a­tie met uw boom, vraag het ons.

Want het juis­te boom­ad­vies bespaart jou heel wat kos­ten en problemen.

En zeker op lan­ge ter­mijn. Door één fou­te ingreep, bij­voor­beeld het snoei­en van één te gro­te tak, kan u het jaren duren­de afta­ke­lings­pro­ces van uw boom in gang zetten.

 

 

Boom­ad­vies voor boombescherming

 

Advies voor bescher­ming van de wor­tels en de bodem

 

Bouw- of reno­va­tie­plan­nen op een ter­rein met mooie of monu­men­ta­le bomen? Bescherm die dan tij­dig tegen bouw­scha­de of je kunt ze verliezen.

Zwaar ver­keer of graaf­wer­ken bescha­di­gen de wor­tels. Niet alleen recht­streeks, maar ook door het com­pac­te­ren van de bodem waar­door er zuur­stof gebrek optreedt.

Graaf­werk­zaam­he­den ver­oor­za­ken direc­te mecha­ni­sche scha­de. Zuur­stof­ge­brek ver­oor­zaakt ver­zwak­king van de boom en het afster­ven van de wor­tels van de boom. Hier­door zal er wor­tel­rot optre­den op ter­mijn en kan U de boom verliezen.

 

Ontbreken van boombescherming heeft tot grote wortelschade geleid

Omdat er geen boom­be­scher­ming werd voor­zien gedu­ren­de deze werf, zijn de wor­tels van bei­de bomen langs weers­zij­den weg­ge­gra­ven. Ook de de bodem is zwaar beschadigd. 

 

Er hoeft maar beperk­te scha­de aan­ge­bracht te wor­den en het lan­ge ter­mijn beeld zal totaal ver­an­de­ren. Er tre­den dan top­sterf­te, wor­tel­rot, ont­wor­te­ling of ande­re pro­ble­men op.

Voor­kom ten allen tij­de zowel mecha­ni­sche scha­de aan de wor­tels als zuur­stof­ge­brek in de bodem, zodat uw boom gezond blijft.

Vraag op voor­hand boom advies aan ons. Een jaar of zelfs lan­ger op voor­hand. En voor­al voor de start van de werken.

b‑Tree Boom­ver­zor­ging biedt een door­dach­te waai­er van oplos­sin­gen voor boombescherming.

Laat uw boom dus tij­dig op uw bouw­plan­nen of ver­bou­wings­wer­ken voor­be­reid zijn. Voor­kom infec­ties en het afster­ven van uw bomen jaren later.

Hou ook reke­ning met de wor­tels van de bomen in je buurt. Ook daar kan mecha­ni­sche wor­tel­scha­de of zuur­stof­ge­brek optre­den omwil­le van bouw­wer­ken of verbouwingswerken.

 

 

Boom advies voor bescher­ming van de boven­grond­se delen van de boom

 

Ook de boom zelf kan zwa­re bescha­di­ging oplo­pen door aan­rij­ding door zwa­re machi­nes. Of gro­te tak­ken die door een graaf­ma­chi­ne wor­den afge­scheurd. Omdat ze in de weg han­gen voor de werken.

Dit kan ook het begin bete­ke­nen van het ver­lies van uw boom. De kans is gewoon veel gro­ter dat door de scha­de de boom een para­si­tai­re zwa­m­aan­tas­ting krijgt.

Vraag dus raad aan je boom­ver­zor­ger b‑Tree.

Van­af de ont­werp­fa­se. Zowel over de voor­be­rei­ding van het wor­tel­ge­stel en de moge­lijks beno­dig­de snoei van kruin en wor­tels. Als over de fysie­ke afba­ke­ning, de sig­na­li­sa­tie. Als­ook over de nazorg en stand­plaats­ver­be­te­ring na de werken.

Wij stel­len een gede­tail­leer­de stra­te­gie op voor het behoud van je boom op lan­ge termijn.

En taxe­ren de boom op voor­hand. Indien er dan toch scha­de ont­staat aan de boom, dat u deze kan ver­ha­len op de ver­oor­za­ker. Dit is zeker niet onbe­lang­rijk, want nadien is het anders moei­lijk praten.

Ook berei­den wij niet alleen jouw boom, maar ook de direc­te omge­ving en de bodem voor. Alle­maal om aan­tas­tin­gen door graaf- en grond­wer­ken te voorkomen.

Weet dat bomen die niet beschermd wor­den gedu­ren­de bouw­wer­ken, ver­zwak­ken en tevens veel meer kans maken op storm­scha­de.

Boom advies op maat. Twij­fel niet ons tij­dig te con­tac­te­ren, hoe vroe­ger hoe beter.

 

 

Advies begint met VTA-con­tro­le en inspec­tie van jouw bomen en groendomein

 

Is jouw boom fit en gezond? Wij klim­men en kij­ken, meten en controleren.

Zo bepa­len wij de alge­me­ne con­di­tie van jouw boom.

Pro­ble­men zoals dood hout en pla­kok­sels, een schim­mel­in­fec­tie of hout­rot? Wij zet­ten alles keu­rig op papier én wij weten raad, met glas­hel­der boom advies en een pas­kla­re behandeling.

Van stand­plaats­ver­be­te­ring en plof­fen, snoei­en of vel­len, kroon- of kluit­ver­an­ke­ring, ver­plan­ten, ver­van­gen, …

VTA-con­tro­le met aan­dacht voor de toe­komst is de basis voor een gefun­deerd boomadvies.

Bij een VTA-con­tro­le – ofwel Visu­al Tree Assess­ment – con­tro­le­ren wij jouw boom op enke­le vas­te para­me­ters. We gaan hier­bij voor­zich­tig te werk zodat we jouw boom niet bescha­di­gen of aan­tas­ten. Moge­lij­ke dia­gno­ses die om een drin­gen­de aan­pak vra­gen: onsta­bi­li­teit of gevaar voor wind­worp, schim­mel­in­fec­ties of gevaar voor stam- of takbreuk, …

Soms is bij­ko­mend onder­zoek nodig: een resis­to­gra­fie of trek­proef, een blad- of grond­ana­ly­se, een akoes­ti­sche tomo­gra­fie (meer over tomo­gra­fie vindt u op de web­si­te Argus Elec­tro­nic), … Regel­ma­ti­ge opvol­ging vaak ver­eist: jaar­lijks, twee­jaar­lijks of vijfjaarlijks.

 

Resultaat van een tomografie op de onderstam van een boom

Om dege­lijk boom advies te kun­nen geven, moet soms de inwen­di­ge con­di­tie van de boom onder­zocht wor­den. Dit beeld laat het resul­taat van een tomo­gra­fisch onder­zoek zien op de stam van een boom. De don­ke­re zones (voor­al aan de bui­ten­zij­de) tonen gezond en sterk hout. De lich­te­re kleu­ren tonen mecha­nisch ver­zwakt hout en de blauw­ach­ti­ge kleu­ren tonen een hol­te in de stam van de boom.

 

Houd jou bomen­be­stand gezond. Con­tac­teer ons voor een VTA-controle.

 

 

Duur­zaam bos­be­heer voor jouw park­tuin of pri­vé­bos start met gron­di­ge ana­ly­se en dege­lijk advies

 

Gro­te park- of kas­teel­tuin, bos of rui­me resi­den­ti­ë­le tuin?

Dat vraagt om boom- en bos­be­heer met een lan­ge­ter­mijn­vi­sie. Want dat loont voor jouw por­te­mon­nee en de natuur.

Boven­dien zijn de pri­o­ri­tei­ten voor duur­zaam boom- en bos­be­heer vaak ver­ras­send. b‑Tree inven­ta­ri­seert, inspec­teert en stelt een stra­te­gie op. Nadien maken wij het pas­klaar boom­ad­vies en de plan­ning voor jouw bos­be­heer. Reken boven­dien op onze exper­ti­se voor de vak­kun­di­ge uit­voe­ring. En doe je voor­deel op kor­te en lan­ge termijn.

Fou­te ingre­pen door niet-des­kun­di­gen kos­ten U erg veel geld op ter­mijn. Zeker als we over gro­te, oude en waar­de­vol­le bomen praten.

Vraag nu een vrij­blij­vend bezoek bij U ter plaatse.

 

 

Boom advies en het nut van een boom­taxa­tie of waar­de­be­pa­ling en schadebepaling

 

Is jouw boom bescha­digd door der­den? Of heeft iemand uw bomen aan het snoei­en geweest, zon­der uw mede­we­ten? Wij stel­len dan aan scha­de­be­pa­ling op die geschikt is voor een vordering.

Wil je een com­pen­sa­tie­ver­goe­ding omdat der­den jouw boom wil­len laten vel­len?

Wij zor­gen voor een waar­de­be­pa­ling. Een boom­taxa­tie die zelfs aan­vaard wordt door recht­ban­ken. Want onze boom­taxa­tie gebeurt vol­gens de uni­for­me methode.

Vraag nu jouw waar­de­be­pa­ling aan.

 

 

Prijs voor boom advies

 

De prijs voor boom­ad­vies bedraagt € 95 per uur (excl. BTW)*.

Door de gro­te para­te ken­nis over bomen, schim­mels, aan­tas­tin­gen en pla­gen, als­ook de jaren­lan­ge eva­ri­ng en het uit­ge­brei­de net­werk in de wereld van de boom­ver­zor­ging, kun­nen we op een beperk­te tijd al de eer­ste inzich­ten en boom­ad­vies geven.

Terug naar boven

* Prijs tot decem­ber 2021 – niet bin­den­de prijs – vraag prijs voor iede­re spe­ci­fie­ke situatie.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
back to top button