Boom snoei­en Heist-op-den-Berg

Deze boom snoei­en te Heist-op-den-Berg was een leu­ke klus voor ons klimteam.

De Liqui­dam­bar styra­cif­lua aan de voor­deur van de woning is erg groot en heeft tak­ken die tot aan de woning reiken.

De klant was ook bang dat er gro­te tak­ken zou­den uit­bre­ken met een storm. En wel terecht, want Liqui­dam­bar styra­cif­lua of amber­boom is een erg breuk­ge­voe­lig boomsoort.

En zeker als er gro­te tak­ken tot ver bui­ten de kruin reiken.

Daar­om zijn we de top­zwa­re tak­ken gaan snoei­en en inne­men en kreeg de boom ook een kroon­re­duc­tie.

Het snoei­en van de boom te Heist-op-den-Berg was een fij­ne rou­ti­ne­klus die uiter­aard met de mees­te zorg werd uit­ge­voerd. Eens je gepas­si­o­neerd boom­ver­zor­ger bent, kan je niet anders meer werken.

Zowel het snoei­en, als hak­se­len van de tak­ken en het oprui­men van de werkomgeving.

 

 

 

 

 

 

Boom snoei­en te Heist-op-den-Berg

 

Een Liqui­dam­bar styra­cif­lua is een erg breuk­ge­voe­li­ge boom. Als de tak­ken ver uit­groei­en en de boom is in een erg goe­de con­di­tie en heeft dus veel bla­de­ren, dan kan door het gewicht van de blad­mas­sa al eens een tak uitbreken.

Omdat de boom ter hoog­te van de voor­deur, naast het wan­del­pad er naar toe staat, is het ver­stan­dig tij­dig de boom te snoei­en. Zodat er geen tak­ken uit­bre­ken en er geen gro­te snoei­won­den moe­ten gemaakt worden.

Want als een tak uit­scheurt, dan kan er scha­de zijn bene­den op grond­ni­veau, maar ook de stam van de boom wordt dan beschadigd.

En scheur­wond in de stam kan later inrot­ting geven, waar­door je de boom mis­schien ver­liest. En dan wens je altijd te voor­ko­men. Daar­om zijn we de boom te Heist-op-den-Berg gaan snoeien.

Door het inne­men van de tak­ken aan de bui­ten­zij­de van de kroon tij­dens het snoei­en, dit noemt men kroon­re­duc­tie, neem je op het verste punt gewicht weg.

En dat doe je op die manier omdat de boom snoei­en op die verste plaats, je de takaan­hech­ting ter hoog­te van de stam dan het mees­te ont­last. Waar­door de kans op uit­scheu­ren van een tak fel ver­min­dert. En dat is het resul­taat dat je wenst.

 

Eindbeeld van de boom na het snoeien. De boom heeft een smalle taille en met reden.

Detail eind­beeld na het snoei­en van de boom. In de onder­eta­ge zijn de tak­ken iets lan­ger dan in de mid­den­eta­ge. Dit heeft een reden. Omdat de boom een smal­le tail­le heeft, krij­gen de onder­ste tak­ken van boven­af hier­door meer licht. Waar­door de onder­ste tak­ken niet zo snel gaan afhan­gen en de boom meer inves­teert in de mid­den­eta­ge. Hier­door zal de boom niet zo snel opnieuw moe­ten gesnoeid wor­den. Wat finan­ci­eel aan­trek­ke­lij­ker is, maar ook beter voor de boom.

 

 

 

Na het snoei­en, hak­se­len van de takken

 

Omdat de te snoei­en boom te Heist-op-den-Berg vlak tegen de straat staat en erg goed bereik­baar is, heb­ben we de tak­ken tij­dens het snoei­en net­jes opge­sta­peld op de oprit.

Dan kun­nen we met onze gro­te hak­selaar de tak­ken hak­se­len en recht­streeks in de aan­hang­wa­gen bla­zen. Dat zorgt voor tijd­winst. Twee keer.

Ener­zijds omdat we onze gro­te hak­selaar kun­nen gebrui­ken. En ander­zijds omdat we het hak­sel­hout recht­streeks in de aan­hang­wa­gen kun­nen bla­zen en we niet met krui­wa­gens moe­ten wer­ken. Om ze dan keer per keer op de aan­hang­wa­gen te kappen.

 

Hakselen takken bij het snoeien van een boom te Heist-op-den-Berg.

 

Hakselen takken na het snoeien van een Liquidambar styriciflua of amberboom te Heist-op-den-Berg.

 

Na het snoei­en van de boom te Heist-op-den-Berg en het hak­se­len van de tak­ken, heb­ben we alles net­jes gebladblaasd.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart