Boom snoei­en in Mechelen

De boom te Meche­len had een erg one­ven­wich­ti­ge kroon. Langs links, aan de noord­kant, waren er veel min­der tak­ken, dan aan de zuid­kant. En net daar zijn de over­han­gen­de tak­ken aan de kant van de buren. Daar­om zijn we de boom in Meche­len gaan snoeien.

Om op die manier de kroon terug een deel in even­wicht te bren­gen. En de over­han­gen­de tak­ken te redu­ce­ren.

Maar niet in één snoei­beurt, want te gro­te snoei­won­den maken, is slecht voor de boom. Het is een meerjarenplan.

En in de tus­sen­pe­ri­o­de kan de boom terug op krach­ten komen.  Waar­door hij niet ten prooi valt voor aan­tas­tin­gen door schim­mels en dergelijke.

 

 

 

 

 

Boom snoei­en te Meche­len en over­han­gen­de inkorten

 

Het begon met de vraag van de klant om boom­ad­vies te geven.

Want hij had opge­merkt dat de boom veel tak­ken had aan de kant van de buren.

En hij was onge­rust dat een deel van de kruin zou uit­bre­ken en storm­scha­de zou ver­oor­za­ken bij zijn buren. Ook vroeg hij zich af of de boom nog in goe­de con­di­tie was en het snoei­en van de boom moge­lijk was.

Na het inspec­te­ren van de boom, een Robi­nia pseu­do­a­ca­cia, stel­den we vast dat de boom in haast per­fec­te con­di­tie ver­toef­de. En er alleen top­zwa­re tak­ken aan­we­zig waren. Zowel langs de kant van de buren, als naar de bin­nen­zij­de van de tuin van de klant.

Na het bespre­ken van de risico’s en de moge­lij­ke maat­re­ge­len, is er beslo­ten de boom te Meche­len te snoei­en. Door ener­zijds het inne­men van de top­zwa­re tak­ken en ander­zijds ook het inne­men van de over­han­gen­de tak­ken om de buren pre­ven­tief gerust te stel­len. En omdat de goe­de con­di­tie van de boom het ook toe liet.

In totaal wer­den maar een twin­tig­tal tak­ken gesnoeid om de kruin meer in even­wicht te bren­gen. En de over­han­gen­de tak­ken te reduceren.

Tij­dens de snoei­beurt werd gewerkt vol­gens de Euro­pe­se Snoei­stan­daard om op de cor­rec­te manier te snoei­en.

 

Inspectie plakoksel van Robinia pseudoacacia te Mechelen.

Inspec­tie pla­kok­sel van Robi­nia pseu­do­a­ca­cia te Mechelen.

 

Inspectie van de oksel van de Robinia pseudoacacia voor het juiste boomadvies.

Detail­fo­to op hoog­te van de oksel van de Robi­nia pseu­do­a­ca­cia. Er is geen hol­te in het leven­de hout van de boom, alleen de bastri­chels die tegen elkaar komen zor­gen voor een spleet tus­sen de twee stam­de­len. In de spleet vormt zich humus door het geval­len blad. Waar­na er een klei­ne vlier is begin­nen te groeien.

 

 

Plaat­sen dyna­misch kroon­an­ker tegen stormschade

 

Ook heb­ben we een dyna­misch kroon­an­ker geplaatst tus­sen de hoofd­stam en de meest groei­krach­ti­ge en top­zwa­re tak. Om te voor­ko­men dat tij­dens een storm deze tak zou uit­bre­ken en storm­scha­de zou ver­oor­za­ken. En omdat we de boom te Meche­len toch aan het snoei­en waren, kon dit werk ineens mee uit­ge­voerd worden.

Een dyna­misch kroon­an­ker zorgt ervoor dat een tak niet kan uit­bre­ken bij veel wind. Maar zorgt er ook voor dat bij wei­nig wind de tak­ken nog kun­nen bewe­gen, zodat ze nog dik­te­groei kun­nen maken.

Vroe­ger in de boom­chi­rur­gie gebruik­te men staal­ka­bels. Maar nu weten we beter in de boom­ver­zor­ging en gebrui­ken we dyna­mi­sche kroon­an­kers met een demper.

 

Boom snoeien te Mechelen en innemen overhangende takken

Eind­beeld van de boom te Meche­len na het snoei­en ervan. Nog voor het opruimen.

 

 

Na het snoei­en van de boom te Meche­len, het hakselen

 

Na het snoei­en hak­se­len we alle tak­ken met onze hydrau­lisch aan­ge­dre­ven Jo Beau M500 hak­selaar. Want de te snoei­en boom te Meche­len staat in een klei­ne tuin, waar je niet met een gro­te hak­selaar bin­nen kan.

Maar omdat onze hak­selaar klein en krach­tig is, is dit de meest geschik­te oplossing.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart