Wat bete­kent een adventiefknop?

Wat is een adven­tief­knop van een boom? Hoe ont­staat deze?

 

Een adven­tief­knop bij bomen is een knop die zich ont­wik­kelt op een onge­brui­ke­lij­ke plaats, niet aan de top van een scheut of in de oksels van bla­de­ren (de gebrui­ke­lij­ke plaat­sen waar knop­pen ont­staan). Deze knop­pen kun­nen ont­staan op stam­men, oude­re tak­ken, en soms zelfs op wortels.

De term “adven­tief” duidt op iets dat op een onver­wach­te of abnor­ma­le plaats verschijnt.

Adven­tief­knop­pen kun­nen ont­staan als reac­tie op stress, bescha­di­ging of ver­sto­ring. En water­lot vor­men. Bijvoorbeeld:

  1. Snoei of bescha­di­ging: wan­neer een boom gesnoeid wordt of tak­ken ver­liest door wind, die­ren­ac­ti­vi­teit of mecha­ni­sche scha­de, kun­nen adven­tief­knop­pen zich ont­wik­ke­len nabij de snij­vlak­ken of bescha­dig­de gebie­den als onder­deel van het gene­zings- en her­stel­pro­ces van de boom.
  2. Ziek­te of infec­tie: in som­mi­ge geval­len kun­nen ziek­tes of infec­ties de ont­wik­ke­ling van adven­tief­knop­pen sti­mu­le­ren als een ver­de­di­gings­me­cha­nis­me of als een manier om ver­lo­ren gega­ne delen te regenereren.
  3. Mili­eu­stress: extre­me omge­vings­fac­to­ren zoals droog­te, over­stro­ming of ver­vui­ling kun­nen ook lei­den tot de vor­ming van adven­tief­knop­pen als een adap­tie­ve reac­tie om te over­le­ven onder moei­lij­ke omstandigheden.

 

 

Wat is de func­tie van een adventiefknop?

 

De func­tie van adven­tief­knop­pen is vaak gere­la­teerd aan rege­ne­ra­tie en overleving.

Ze kun­nen uit­groei­en tot nieu­we tak­ken, waar­door de boom zijn kroon kan her­stel­len of uit­brei­den na scha­de of ver­lies van takken.

In som­mi­ge geval­len kun­nen adven­tief­knop­pen zelfs uit­groei­en tot nieu­we indi­vi­du­en als ze op de grond val­len of op een ande­re manier gun­sti­ge groei­om­stan­dig­he­den vin­den, wat een vorm van vege­ta­tie­ve voort­plan­ting of klo­na­le groei is.

De capa­ci­teit voor de vor­ming van adven­tief­knop­pen vari­eert sterk tus­sen boom­soor­ten en is een belang­rijk ken­merk van de veer­kracht en aan­pas­sings­ver­mo­gen van bomen aan hun omge­ving.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart