Standplaatsverbetering inlandse eik
Standplaatsverbetering-verwijderen graszoden
Standplaatsverbetering-ploffen en verluchten van de bodem

Stand­plaats­ver­be­te­ring of groei­plaats­ver­be­te­ring

Een boom kan ver­zwak­ken, tij­de­lijk of lang­du­rig, en dit is zicht­baar en ver­laagd de levens­ver­wach­ting van de boom. Door een stand­plaats­ver­be­te­ring of groei­plaats­ver­be­te­ring uit te voe­ren maakt u een boom terug gezond en vitaal. Hier­door ver­ho­gen zijn levens­kan­sen.

 

 

Stand­plaats­ver­be­te­ring: wat is de stand­plaats van een boom? Wat is het ver­schil met de groei­plaats?

 

De stand­plaats van een boom is de geo­gra­fi­sche plaats waar de boom staat. Dit kan een bos, een perk, een berm langs­heen de straat of stoep, een dijk of een wei­de zijn. De term stand­plaats zegt niets over de kwa­li­teit van de plaats waar de boom staat.

 

 

Hier­bij komen we dan aan de term ‘groei­plaats’. Waar­mee de (kwa­li­ta­tie­ve) eigen­schap­pen van de stand­plaats bedoeld wor­den. Een geschik­te groei­plaats voor een boom is een stand­plaats die niet te nat en niet te droog is. Die vol­doen­de door­wor­tel­ba­re ruim­te voor de wor­tels heeft. Die de juis­te nuti­ren­ten (mine­ra­len, spo­ren­ele­men­ten) bevat. En vol­doen­de zuur­stof door­laat en nog vele ande­re bode­mei­gen­schap­pen heeft die afge­stemd zijn op het wel­zijn voor een gezon­de boom. Een goe­de stand­plaats (groei­plaats) biedt ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den voor de boom.

Over het alge­meen gebruikt men enkel de term stand­plaats, en wor­den er ook de eigen­schap­pen van de plaats waar de boom staat mee bedoelt.

 

 

Waar­om is de stand­plaats van een boom zo belang­rijk? Wel­ke fac­to­ren ver­sto­ren de stand­plaats?

 

De stand­plaats van een boom is uiter­ma­te belang­rijk voor het wel­zijn, de gezond­heid, de con­di­tie en de vita­li­teit van de boom.

Wan­neer er pro­ble­men zijn met de stand­plaats van een boom zal dit snel te zien zijn aan de con­di­tie (en het con­di­tie­ver­lies) van de boom. Hier­door zal deze boom gemak­ke­lij­ker ten prooi val­len voor ziek­ten en aan­tas­tin­gen. Het is ver­ge­lijk­baar met ons men­se­lijk lichaam. Als we te wei­nig water drin­ken, niet genoeg sla­pen, slech­te voe­ding gebrui­ken, niet vol­doen­de bewe­gen, maken we meer kans om ziek te wor­den.

 

 

Con­di­tie­ver­lies is her­ken­baar aan o.a. vol­gen­de ele­men­ten:

 

 • geen nor­ma­le blad­zet­ting (min­de­ren bla­de­ren dan nor­maal, je kan van onder de boom door­heen de kruin mak­ke­lijk de blau­we hemel zien),
 • gedeel­te­lijk ver­droog­de bla­de­ren,
 • snel­ler blad­ver­lies dan nor­maal,
 • geen blad­ver­lies in de herfst,
 • tak­ken die in het licht staan en toch op het uit­ein­de geen bla­de­ren heb­ben staan.

 

Bladverlies en taksterfte

Tak­sterf­te en blad­ver­lies

 

 

De meest voor­ko­men­de ver­sto­ren­de fac­to­ren voor de stand­plaats van een boom zijn:

 

 • bodem­ver­dich­ting (beperkt de door­wor­tel­ba­re ruim­te),
 • te klei­ne door­wor­tel­ba­re ruim­te (volu­me),
 • te nat­te of te dro­ge stand­plaats (water­huis­hou­ding),
 • ver­an­de­ren van grond­wa­ter­ni­veau (bij in- en uit­scha­ke­len van een grond­wa­ter­be­ma­ling bv.),
 • bodem­kwa­li­tieit (ver­mes­ting, strooi­zout­be­las­ting, vrucht­baar­heid,…),
 • grond- en graaf­werk­zaam­he­den (met wor­tel­scha­de),
 • zuur­stof­ge­brek,
 • opho­ging van het maai­veld of ter­rein,
 • con­cur­ren­tie van ande­re gewas­sen, plan­ten (gras onder en rond boom en/of boom­spie­gel bv.),
 • com­bi­na­ties van boven­ver­noem­de fac­to­ren.

 

Zuur­stof­ge­brek bij een dode berk, te zien aan de donkere(blauwe) ver­kleu­ring in de sec­ties van de zaag­sne­den.

 

Daar­om is het van cru­s­i­aal belang dat de stand­plaats van de boom onder­zocht wordt bij eer­ste teke­nen van con­di­tie­ver­lies. Bij het aan­tref­fen van één van boven­ver­mel­de ver­sto­ren­de fac­to­ren is een greoi­plaats­ver­be­te­ring aan­ge­we­zen.

Door de boom terug van een goe­de stand­plaats te voor­zien (stand­plaats­ver­be­te­ring), zal de boom terug gezond en vitaal wor­den. Ook zal de con­di­tie en de vita­li­teit van de boom opnieuw toe­ne­men. Hier­door kun­nen aan­tas­tin­gen en ziek­te­ver­wek­kers door de boom zelf beter geweerd en afge­remd wor­den. De levens­ver­wach­ting van de boom zal hier­door toe­ne­men, tegen­over er niets zou gebeu­ren.

 

Maak nu een afspraak met b‑Tree boom­ver­zor­ging voor een vrij­blij­ven­de offer­te.

 

 

De stand­plaats­ver­be­te­ring: hoe maakt b‑Tree boom­ver­zor­ging uw boom terug gezond en vitaal?

 

Bij een stand­plaats­ver­be­te­ring doen wij eerst een onder­zoek naar de reden van de kwij­nen­de con­di­tie van uw boom of bomen. Dit onder­zoek zal ons uit­sluit­sel geven over alle aan­we­zi­ge sto­ren­de ele­men­ten op de stand­plaats van de boom (bomen).

Nadien, wordt in over­leg met u bespro­ken wat de moge­lij­ke oplos­sin­gen zijn om uw boom terug gezond en vitaal te krij­gen:

 • grond­uit­wis­se­ling,
 • plof­fen,
 • drai­na­ge aan­bren­gen,
 • ver­gro­ten door­wor­tel­ba­re ruim­te,
 • ver­gro­ten boom­spie­gel en aan­bren­gen com­post­laag en hak­sel­hout­laag,
 • aan­bren­gen irri­ga­tie­sys­teem,
 • plaat­sen voe­dings­ko­kers,
 • of een com­bi­na­tie van boven­staan­de.

Dit brengt steeds klei­ne civi­le wer­ken met zicht mee, wel­ke abso­luut niet tot wor­tel­scha­de mogen lei­den.

Het uit­voe­ren van een geslaag­de stand­plaats­ver­be­te­ring is dan ook spe­ci­a­lis­ten­werk wat u best aan ons over­laat; u dient met teveel fac­to­ren reke­ning te hou­den voor een geslaagd resul­taat met een boom die vitaal en gezond zal zijn.

Een geslaag­de stand­plaats­ver­be­te­ring zal u zien aan een jaar op jaar toe­ne­men­de con­di­tie van uw boom. Een rij­ke­re blad­zet­ting, geen dood hout meer aan de bui­ten­zij­de van de kroon en een diep­groe­ne­re blad­kleur van de bla­de­ren.

 

Stel gerust en vrij­blij­vend uw vraag. Wij beant­woor­den ze graag.

 

 

Ach­ter­grond van het aan­bren­gen van een boom­spie­gel met com­post­laag en hak­sel­hout­laag als stand­plaats­ver­be­te­ring

 

Wan­neer b‑Tree boom­ver­zor­ging rond een boom een boom­spie­gel aan­brengt, met in deze boom­spie­gel een com­post­laag met daar­op hak­sel­hout, zijn er vele voor­de­len voor de boom.

De com­post­laag is reeds gedeel­te­lijk ver­teerd orga­nisch mate­ri­aal, met laag stik­stof­ge­hal­te, dat door de tra­ge afbraak (ver­te­ring) de boom iede­re dag drup­pels­ge­wijs van voe­ding gaat voor­zien (en dus niet met een boost zoals bij een mest­stof het geval is) en dit voor vele jaren.

Het hak­sel­hout, dat niet ver­teerd orga­nisch mate­ri­aal is zorgt voor een twee­de laag boven­op de com­post laag en heeft meer­de­re func­ties. Zo zal de hak­sel­hout­laag met erg droog en heet zomer­weer als iso­al­tie dienst doen en voor­ko­men dat er water uit de bodem (com­post­laag en die­per) ver­dampt, zodat de boom water te beschik­king heeft, ook bij droog weer. Bij een heel nat­te peri­o­de, zal de hak­sel­hout­laag het regen­wa­ter gedeel­te­lijk buf­fe­ren, en omdat de bodem onder het hak­sel­hout altijd voch­tig is en er regen­wor­men gaan hui­zen, zul­len de gan­gen die de regen­wor­men gra­ven het water ook beter afvoe­ren.

 

 

Schim­mels in de boom­spie­gel als gevolg van een hak­sel­hout­laag

 

Vlie­gen­zwam­men als ecto­mi­cor­r­hi­za­vor­men­de sym­bi­on­ten nabij een berk (goe­de schim­mels).

 

In de hak­sel­hout­laag zul­len ook schim­mels komen hui­zen (sapro­fie­ten en sym­bi­on­ten) die het hak­sel­hout zeer lang­zaam zul­len afbre­ken en omzet­ten in opneem­ba­re nutrien­ten voor de boom. De sym­bi­on­ten (voor onze inheem­se bomen ecto­my­cor­r­hi­za­vor­men­de sym­bi­on­ten) zul­len dan op hun beurt de bomen bescher­men met natuur­lij­ke anti­bi­o­ti­ca en natuur­lij­ke fun­gi­ci­den tegen res­pec­tie­ve­lij­ke bac­te­ri­ën en para­si­tai­re schim­mels. De sym­bi­on­ten zul­len van de boom sui­kers krij­gen.

Deze stand­plaats­ver­be­te­ring zorgt voor een kwa­li­ta­tie­ve stand­plaats op lan­ge ter­mijn voor de boom, als ook de ande­re sto­ren­de fac­to­ren weg­ge­no­men wor­den.

 

 

Is iede­re boom te red­den met een stand­plaats­ver­be­te­ring?

 

Tot ons spijt is dit hel­laas niet het geval.

Wan­neer een boom is aan­ge­tast door de ech­te honing­zwam, de som­be­re honing­zwam, de ton­der­zwam, een zwa­vel­zwam of een ande­re agres­sie­ve para­siet, zal een stand­plaats­ver­be­te­ring de boom niet meer kun­nen red­den. Het rek­ken van de levens­duur van de boom is, afhan­ke­lijk van het sta­di­um van de aan­tas­ting, de stand­plaats en de boom­soort, soms nog wel moge­lijk.

 

Zwavelzwam op prunus serotina

Zwa­vel­zwam op pru­nus sero­ti­na (vogel­kers).

 

Hier moet dan over­wo­gen wor­den of de inves­te­ring de moei­te loont of niet. Dit zal afhan­ke­lijk zijn van hoe­veel jaren de boom meer weer­stand kan bie­den door de stand­plaats­ver­be­te­ring en wat dit bete­kend in levens­ver­wach­ting voor de boom.

De myco­lo­gi­sche ken­nis van boom­ver­zor­ger Bert Jans­sens kan u een heel eind ver­der hel­pen in het cor­rect beoor­de­len van de situ­a­tie en het cor­rect advi­se­ren.

 

 

Prijs van een stand­plaats­ver­be­te­ring: vraag het ons vrij­blij­vend.

 

Iede­re stand­plaats van een boom is anders; zowel in soort als in groot­te. Daar­om vra­gen wij u vrien­de­lijk, wan­neer u denkt dat uw boom een stand­plaats­ver­be­te­ring nodig heeft, ons vrij­blij­vend te con­tac­te­ren via ons con­tact­for­mu­lier.

Wij komen graag vrij­blij­vend langs om onze bes­te oplos­sing en prijs aan te bie­den.

 

Foto’s van geslaag­de stand­plaats­ver­be­te­rin­gen:

 

Standplaatsverbetering van een boom (pinaceae silvestris) te Brussel

Standplaatsverbetering van een wilg (salix) te Hulshout

Standplaatsverbetering van een Liriodendron tulipifera te Lier (foto 1)

Standplaatsverbetering van een Liriodendron tulipifera te Lier (foto 2)

 

Stel gerust en vrij­blij­vend uw vraag. Wij beant­woor­den ze graag.

 

Top

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button Bel ons - geheel vrijblijvend