Grote boom vellen in kleine stadstuin

Wat is een hout­hak­ker? En ver­schil met een boomverzorger?

 

 

Een hout­hak­ker kan je best omschrij­ven als iemand die gespe­ci­a­li­seerd is in het oog­sten van bomen uit bij­voor­beeld een pro­duc­tie­bos. Een boom­ver­zor­ger is iemand die voor­al bezig is met het wel­zijn en het lan­ge ter­mijn behoud van de bomen. Boom­ver­zor­gers zijn ech­ter ook bezig met het hak­ken van bomen als het niet anders meer kan voor de boom.

Het is niet dat een boom­ver­zor­ger alleen maar bezig is met boom advies, inspec­tie van bomen of het uit­voe­ren van stand­plaats­ver­be­te­rin­gen om bomen lan­ger te kun­nen behou­den. Hij is ook gespe­ci­a­li­seerd in het ver­wij­de­ren en kap­pen van bomen op erg moei­lij­ke stand­plaat­sen. Dit door mid­del van effi­ci­ën­te en inge­ni­eu­ze rig­ging­tech­nie­ken en ande­re touwtechnieken.

Een hout­hak­ker daar­te­gen­over is meer bezig met het kap­pen en rooi­en, je mag gerust zeg­gen “oog­sten” van bomen en dit bij­voor­beeld voor volu­me­op­brengst. Vaak betreft dit mak­ke­lij­ker vel­lin­gen, zoals bomen­rij­en vel­len, rij per rij. Of bouw­per­ce­len bouw­rijp maken en boom per boom vel­len. En het gaat ook steeds gepaard met zwa­re machi­nes zoals ver­rei­kers, trac­tors, zwa­re kar­ren en diepladers.

Houthakker versus boomverzorger - boomverzorger met touwtechnieken

 

 

Hout­hak­kers gebrui­ken zwa­re machi­nes, boom­ver­zor­gers niet.

 

Boom­ver­zor­gers daar­en­te­gen ont­fer­men zich niet alleen over de bomen, maar ook over de stand­plaats en omge­ving (groei­plaats) van de bomen.

Zo trach­ten zij een dode boom net­jes en scha­de­vrij te vel­len, zon­der gebruik te maken van deze zwa­re machi­nes. Maar door gebruik te maken van touw­tech­nie­ken en gebruik te maken van het aan­bren­gen van val­kerf en vel­sne­de. Dus geen gebruik van zwa­re machi­nes zodat de groei­plaats van de omlig­gen­de bomen niet wordt bescha­digd. Waar­door deze omlig­gen­de bomen ook niet moe­ten gekapt wor­den op ter­mijn. Het bodem­spa­rend wer­ken valt vaak bui­ten de opdracht van een houthakker.

Hout­hak­kers daar­en­te­gen gebrui­ken steeds vaker zwaar­de­re en zwaar­de­re machi­nes. Hier­door stijgt de effi­ci­ën­tie van het werk als het over gro­te­re par­tij­en bomen gaat. Ech­ter ver­oor­za­ken de zwa­re machi­nes bodem­ver­dich­ting, wat dan weer het boom­soort­ei­gen eco­sys­teem kapot maakt. Wat dan weer erg slecht is voor de over­blij­ven­de en omlig­gen­de bomen. Ook op erg lan­ge ter­mijn. Bodem­her­stel duurt tot 100 jaar. U leest het goed.

Kijk maar naar de cri­te­ria voor een kap­mach­ti­ging van ANB. Wel­ke ver­gun­ning u vaak moet aan­vra­gen voor het hak­ken van een boom. Daar vindt u uit­druk­ke­lijk “Wel­ke maat­re­ge­len stelt u voor om scha­de aan de natuur en de bodem, ver­oor­zaakt door de kap­ping, te voor­ko­men?”. Deze vraag wordt niet zomaar gesteld. Het is wel dege­lijk om de natuur en de bodem te spa­ren en beschermen.

b‑Tree Boom­ver­zor­ging houdt als vak­kun­dig boom­ver­zor­ger hier sowie­so reke­ning mee. Name­lijk dat er geen bij­ko­men­de scha­de wordt ver­oor­zaakt. Het gebruik van lich­te en klei­ne gereed­schap­pen, in com­bi­na­tie met uit­ge­kien­de rig­ging- en touw­tech­nie­ken maakt hier het ver­schil. Hout­hak­kers maken veel min­der gebruik van deze lich­te, maar boom­spa­ren­de en bodem­spa­ren­de tech­nie­ken. Kies daar­om voor b‑Tree Boom­ver­zor­ging.

 

 

Een boom­ver­zor­ger is goed­ko­per als het gaat over enke­le bomen. En zon­der twij­fel op lan­ge­re termijn.

 

Denk niet dat het meer zal kos­ten om met een boom­ver­zor­ger samen te wer­ken. In tegendeel.

Op ter­mijn is het goedkoper.

Je zal name­lijk een gezond en vitaal bomen­be­stand over­hou­den en het juis­te boom­ad­vies krij­gen. Waar­door u gespaard blijft van bij­ko­men­de vel­lin­gen op ter­mijn, omwil­le van bodem­scha­de door zwa­re machines.

Kies voor de vak­kun­di­ge boom­ver­zor­ger b‑Tree en zijn enthou­si­ast en gepas­si­o­neerd team. En con­tac­teer ons vrij­blij­vend. Of bel ons ineens 0495 53 60 80. Het gan­se jaar door.

 

Alvast bedankt!!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
back to top button