Geschatte lees­tijd: 2 minu­ten

Wat betekent aftakeling van een boom?

Wat betekent aftakeling van een boom?

 

Aftakeling van een boom in de boom­ver­zor­ging en kroon­ar­chi­tec­tuur ver­wijst naar een pro­ces waar­bij de kroon, of het boven­grond­se deel van de boom waar bla­de­ren, tak­ken en soms bloe­men en vruch­ten zich bevin­den, teke­nen van ach­ter­uit­gang of ver­val vertoont.

Dit kan ver­schil­len­de oor­za­ken heb­ben en ver­schil­len­de vor­men aan­ne­men, afhan­ke­lijk van de spe­ci­fie­ke omstan­dig­he­den en de boom­soort. Enkele ken­mer­ken van afta­ke­ling in de kroon kun­nen zijn:

  • Bladverlies: ver­min­derd blad­op­per­vlak, waar­bij de boom min­der bla­de­ren pro­du­ceert dan nor­maal of bla­de­ren voor­tij­dig verliest.
  • Verkleuring of ver­ge­ling van bla­de­ren: bla­de­ren kun­nen hun gezon­de groe­ne kleur ver­lie­zen, wat duidt op voe­dings­stof­te­kor­ten (of teveel),  ziek­tes, droog­te­stress of wateroverlast.
  • Dode tak­ken: het ver­schij­nen van dode of ster­ven­de tak­ken aan de bui­ten­zij­de van de kroon, kan een dui­de­lij­ke indi­ca­tie van afta­ke­ling zijn.
  • Verminderde groei: tra­ge of stag­ne­ren­de groei van de kroon, waar­bij nieu­we scheu­ten kor­ter zijn dan ver­wacht of de boom wei­nig tot geen nieu­we groei vertoont.
  • Open plek­ken in de kroon: gebie­den bin­nen de kroon die dun­ner zijn of gro­te ope­nin­gen heb­ben door het ver­lies van tak­ken of bladeren.

Aftakeling kan ver­oor­zaakt wor­den door een breed sca­la aan fac­to­ren, waaronder:

  • Milieustressoren: zoals droog­te, extre­me tem­pe­ra­tu­ren, ver­vui­ling of bodemverdichting.
  • Biologische fac­to­ren: zoals ziek­ten, schim­mel­in­fec­ties, insec­ten­pla­gen of vraat door dieren.
  • Fysieke bescha­di­ging: door storm­scha­de, blik­sem­in­slag, snoei­fou­ten of ande­re men­se­lij­ke activiteiten.
  • Ouderdom: oude­re bomen kun­nen natuur­lij­ke teke­nen van afta­ke­ling ver­to­nen als onder­deel in hun levenscyclus.

 

 

Beheer van een aftakelende boom

 

Het beheer van afta­ke­ling ver­eist meest­al een gede­tail­leer­de dia­gno­se om de onder­lig­gen­de oor­za­ken te iden­ti­fi­ce­ren, gevolgd door spe­ci­fie­ke maat­re­ge­len om de gezond­heid en vita­li­teit van de boom te her­stel­len. Zoals het aan­pas­sen of ver­be­te­ren van de kwa­li­teit van de groei­plaats. Of bij­voor­beeld het aan­pas­sen van de water­gift of water­huis­hou­ding bij bomen die gecon­fron­teerd wor­den met bron­be­ma­ling. Of ziektebestrijding.

Het snoei­en van bomen voor het ver­wij­de­ren van dode of zie­ke tak­ken mag alleen om vei­lig­heids­re­de­nen, want het maken van bij­ko­men­de snoei­won­den bij afta­ke­len­de bomen is niet wenselijk.

En in som­mi­ge geval­len is het ver­wij­de­ren van de boom, als deze een gevaar vormt voor zijn omge­ving, noodzakelijk.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart