Wat is een as in de kroon­ar­chi­tec­tuur bij bomen?

Wat bete­kent een as in de kroon­ar­chi­tec­tuur van bomen?

En wel­ke soor­ten assen zijn er? En heb­ben alle boom­soor­ten even­veel soor­ten assen?

 

In de kroon­ar­chi­tec­tuur van bomen ver­wijst de term “as” naar de hoofd­struc­tu­ren die de rug­gen­graat vor­men van de kroon en het onder­steu­nen­de ske­let van de boom.

Deze assen zijn in essen­tie de cen­tra­le stam­men en de pri­mai­re, secun­dai­re, ter­ti­ai­re (en zo ver­der) tak­ken die van­uit de stam ver­trek­ken. Ze dra­gen bla­de­ren, bloe­men en vruch­ten en faci­li­te­ren de trans­port van water, voe­dings­stof­fen en foto­synt­ha­ten tus­sen de wor­tels en de kroon.

Er zijn ver­schil­len­de soor­ten assen in bomen, elk met een spe­ci­fie­ke rol in de groei en ont­wik­ke­ling van de boom.

 

Hoofd­as of stam

 

Dit is de pri­mai­re as van de boom, die zich uit­strekt van de wor­tels tot de top van de boom. De hoofd­as onder­steunt de gehe­le kroon en is vaak het dik­s­te en sterk­ste deel van de boom.

 

 

Pri­mai­re assen of hoofdtakken

 

Dit zijn de gro­te tak­ken of gestel­tak­ken die direct van de stam afko­men. Ze vor­men de belang­rijk­ste struc­tu­re­le ‘armen’ van de kroon en dra­gen aan­zien­lijk bij aan de vorm, sprei­ding en mecha­ni­sche onder­steu­ning van de kroon.

 

 

Secun­dai­re assen

Dit zijn tak­ken of zij­tak­ken die voort­ko­men uit de pri­mai­re assen. Ze zijn klei­ner dan de pri­mai­re assen en dra­gen bij aan de dicht­heid en com­plexi­teit van de kroon.

 

 

Ter­ti­ai­re assen en verder

 

Dit zijn nog klei­ne­re tak­ken die voort­ko­men uit de secun­dai­re assen, en zo ver­der. Steeds ver­der ver­tak­kend in steeds fij­ne­re struc­tu­ren. Deze klei­ne­re assen zijn vaak flexi­be­ler en dra­gen de bla­de­ren en soms bloe­men en vruchten.

 

 

Soor­ten assen zijn boomsoortafhankelijk

 

De aan­we­zig­heid en ont­wik­ke­ling van deze ver­schil­len­de soor­ten assen kun­nen vari­ë­ren tus­sen boomsoorten.

Afhan­ke­lijk van hun gene­ti­sche opmaak en groeistrategieën.

Som­mi­ge boom­soor­ten heb­ben bij­voor­beeld een dui­de­lij­ke cen­tra­le hoofd­as met goed gede­fi­ni­eer­de pri­mai­re, secun­dai­re en ter­ti­ai­re tak­ken, wat resul­teert in een regel­ma­ti­ge en sym­me­tri­sche kroonstructuur.

Ande­re soor­ten kun­nen een meer flexi­be­le groei­wij­ze heb­ben, waar­bij meer­de­re stam­men of lei­ders kun­nen ont­staan (meer­stam­mi­ge bomen) of waar­bij de kroon meer open of onre­gel­ma­tig is zon­der een dui­de­lij­ke hië­rar­chie van assen.

Zo kun­nen boom­soor­ten inge­deeld wor­den in groe­pen die slechts 3 assoor­ten heb­ben, of 4 of 5 assoor­ten. Niet iede­re boom­soort heeft bij­voor­beeld nog een fij­ne­re ver­tak­king na zijn ter­ti­ai­re as. Met ande­re woor­den stopt deze boom­soort bij zijn 3 assoor­ten (stam, gestel­tak en zijtak).

De struc­tuur van de assen bin­nen een kroon wordt ook beïn­vloed door omge­vings­fac­to­ren zoals licht, beschik­baar­heid van ruim­te, con­cur­ren­tie met ande­re bomen, en snoei- of beheerpraktijken.

Het begrij­pen van de asstruc­tuur en ‑dyna­miek bin­nen de kroon­ar­chi­tec­tuur van bomen is essen­ti­eel voor goed boom­be­heer en het behou­den van de gezond­heid en sta­bi­li­teit van bomen. Zowel in natuur­lij­ke eco­sys­te­men als in ste­de­lij­ke en aan­ge­leg­de omgevingen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart