Geschatte lees­tijd: 2 minu­ten

Wat is een as in de kroonarchitectuur bij bomen?

Wat betekent een as in de kroonarchitectuur van bomen?

En welke soorten assen zijn er? En hebben alle boomsoorten evenveel soorten assen?

 

In de kroon­ar­chi­tec­tuur van bomen ver­wijst de term “as” naar de hoofd­struc­tu­ren die de rug­gen­graat vor­men van de kroon en het onder­steu­nen­de ske­let van de boom.

Deze assen zijn in essen­tie de cen­tra­le stam­men en de pri­mai­re, secun­dai­re, ter­ti­ai­re (en zo ver­der) tak­ken die van­uit de stam ver­trek­ken. Ze dra­gen bla­de­ren, bloe­men en vruch­ten en faci­li­te­ren de trans­port van water, voe­dings­stof­fen en foto­synt­ha­ten tus­sen de wor­tels en de kroon.

Er zijn ver­schil­len­de soor­ten assen in bomen, elk met een spe­ci­fie­ke rol in de groei en ont­wik­ke­ling van de boom.

 

Hoofdas of stam

 

Dit is de pri­mai­re as van de boom, die zich uit­strekt van de wor­tels tot de top van de boom. De hoofd­as onder­steunt de gehe­le kroon en is vaak het dik­s­te en sterk­ste deel van de boom.

 

 

Primaire assen of hoofdtakken

 

Dit zijn de gro­te tak­ken of gestel­tak­ken die direct van de stam afko­men. Ze vor­men de belang­rijk­ste struc­tu­re­le ‘armen’ van de kroon en dra­gen aan­zien­lijk bij aan de vorm, sprei­ding en mecha­ni­sche onder­steu­ning van de kroon.

 

 

Secundaire assen

Dit zijn tak­ken of zij­tak­ken die voort­ko­men uit de pri­mai­re assen. Ze zijn klei­ner dan de pri­mai­re assen en dra­gen bij aan de dicht­heid en com­plexi­teit van de kroon.

 

 

Tertiaire assen en verder

 

Dit zijn nog klei­ne­re tak­ken die voort­ko­men uit de secun­dai­re assen, en zo ver­der. Steeds ver­der ver­tak­kend in steeds fij­ne­re struc­tu­ren. Deze klei­ne­re assen zijn vaak flexi­be­ler en dra­gen de bla­de­ren en soms bloe­men en vruchten.

 

 

Soorten assen zijn boomsoortafhankelijk

 

De aan­we­zig­heid en ont­wik­ke­ling van deze ver­schil­len­de soor­ten assen kun­nen vari­ë­ren tus­sen boomsoorten.

Afhankelijk van hun gene­ti­sche opmaak en groeistrategieën.

Sommige boom­soor­ten heb­ben bij­voor­beeld een dui­de­lij­ke cen­tra­le hoofd­as met goed gede­fi­ni­eer­de pri­mai­re, secun­dai­re en ter­ti­ai­re tak­ken, wat resul­teert in een regel­ma­ti­ge en sym­me­tri­sche kroonstructuur.

Andere soor­ten kun­nen een meer flexi­be­le groei­wij­ze heb­ben, waar­bij meer­de­re stam­men of lei­ders kun­nen ont­staan (meer­stam­mi­ge bomen) of waar­bij de kroon meer open of onre­gel­ma­tig is zon­der een dui­de­lij­ke hië­rar­chie van assen.

Zo kun­nen boom­soor­ten inge­deeld wor­den in groe­pen die slechts 3 assoor­ten heb­ben, of 4 of 5 assoor­ten. Niet iede­re boom­soort heeft bij­voor­beeld nog een fij­ne­re ver­tak­king na zijn ter­ti­ai­re as. Met ande­re woor­den stopt deze boom­soort bij zijn 3 assoor­ten (stam, gestel­tak en zijtak).

De struc­tuur van de assen bin­nen een kroon wordt ook beïn­vloed door omge­vings­fac­to­ren zoals licht, beschik­baar­heid van ruim­te, con­cur­ren­tie met ande­re bomen, en snoei- of beheerpraktijken.

Het begrij­pen van de asstruc­tuur en ‑dyna­miek bin­nen de kroon­ar­chi­tec­tuur van bomen is essen­ti­eel voor goed boom­be­heer en het behou­den van de gezond­heid en sta­bi­li­teit van bomen. Zowel in natuur­lij­ke eco­sys­te­men als in ste­de­lij­ke en aan­ge­leg­de omgevingen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart