b‑Tree Boom­ver­zor­ging en zijn boom­ver­zor­gers staan voor u paraat in tij­den van Corona­cri­sis (Covid-19).

 

En waar­om wij u toch vei­lig van dienst kun­nen zijn.

 

Door de corona­cri­sis of Covid-19 pan­de­mie vin­den wij het onze plicht, om zowel klan­ten, onze mede­wer­kers, als ons­zelf te behoe­den van eni­ge moge­lij­ke besmetting.

Wij heb­ben strik­te inter­ne pro­ce­du­res opge­steld en gecom­mu­ni­ceerd met onze mede­wer­kers en onderaannemers.

Dit behelst onder ande­re het altijd res­pec­te­ren van de soci­a­le ont­hou­ding, het ont­smet­ten van al onze hand­ge­reed­schap­pen, bedie­nings­in­stal­la­ties van onze machi­nes, en de cock­pits van onze voertuigen.

Voer­tui­gen zul­len nooit gemeen­schap­pe­lijk gebruikt wor­den door onze mede­wer­kers en zoals beschre­ven dage­lijks ontsmet.

Om alle con­tact en infec­tie­mo­ge­lijk­heid zo klein moge­lijk te hou­den bel­len wij niet meer aan aan de deur bij onze klan­ten, maar zul­len wij bij aan­komst tele­fo­ni­sche con­tact opne­men om onze aan­komst alzo te melden.

Ook cash geld wordt niet meer aan­vaard en reke­nin­gen kun­nen alleen nog per over­schrij­ving betaald wor­den aan b‑Tree Boomverzorging.

Door deze strik­te maat­re­ge­len is het voor ons moge­lijk om nog op een vei­li­ge manier te wer­ken, zoals de over­heid dit toelaat.

Wij vol­gen con­ti­nue de bericht­ge­ving ter zake en pas­sen ons aan om zowel besmet­ting te voor­ko­men, en in orde te zijn met de hui­di­ge beleids­re­gels van de overheid.

Wij dan­ken u voor uw begrip en wen­sen u uiter­aard een vei­lig en wel door­ko­men in deze moei­lij­ke peri­o­de voor ieder van ons.

 

 

Maak nu een afspraak voor een vrij­blij­ven­de offerte.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart