Boom­taxa­tie of waar­de­be­pa­ling van bomen

 

 

Wat is een boom­taxa­tie of de waar­de­be­pa­ling van bomen?

 

Net zoals vast­goed en een auto een waar­de heb­ben, heeft ook een boom een waar­de. Boom­taxa­tie of de waar­de­be­pa­ling van bomen is het bepa­len van de intrin­sie­ke waar­de van bomen. De waar­de zoals de bomen aan­we­zig zijn op hun stand­plaats.

Het is niet het bepa­len van de hout­waar­de van een boom. De hout­waar­de van een boom is meest­al een groot stuk lager dan de taxatiewaarde.

Een oude boom die een goe­de con­di­tie heeft en te mid­den van een stads­cen­trum staat, zal algauw een hoge­re waar­de heb­ben dan een zie­ke boom die aan een bos­rand staat.

Vele fac­to­ren bepa­len de waar­de van een boom. Al deze pun­ten bespre­ken wij hier­on­der in de uni­for­me methode.

Con­tac­teer ons vrij­blij­vend voor meer uitleg.

 

 

Taxa­tie van bomen vol­gens de uni­for­me methode

 

Om ieder­een toe te laten de waar­de van een boom vol­gens een zelf­de manier te bepa­len is er met de jaren in de boom­ver­zor­gings­we­reld een metho­de ont­staan die het moge­lijk maakt om de waar­de van een boom nauw­keu­rig te bepa­len; name­lijk “de uni­for­me methode”.

Boom­taxa­tie vol­gens de uni­for­me metho­de houdt reke­ning met vol­gen­de factoren:

 • Over wel­ke boom­soort gaat het? Wat is de vari­ë­teit van de soort?
 • Is de boom in goe­de of slech­te con­di­tie en wat is zijn vitaliteit?
  (hier­voor wordt de boom vol­le­dig geïn­spec­teerd en wordt er een VTA-con­tro­le uit­ge­voerd)?
 • Wat is de omtrek van de boom?
 • Waar is zijn stand­plaats; op het plat­te land, in een stads­cen­trum, in een bos, in een groep van meer­de­re bomen, al dan niet in een cen­trum, is de boom beeld­be­pa­lend voor de omgeving,…
 • Is het een boom met een enke­le stam of heeft de boom meer­de­re stammen?
 • Een coëf­fi­ci­ënt die afhangt van de boom­soort en die jaar­lijks ver­schil­lend kan zijn in het Vlaam­se lands­deel en gepu­bli­ceerd wordt door het VVOG.

Voor de cor­rec­te waar­de­be­pa­ling van bomen zijn vele para­me­ters van toepassing.

Con­tac­teer ons vrij­blij­vend voor meer uitleg.

 

 

Bere­ke­nen van de waar­de van de boom

 

Berekeningsvoorbeeld van een boomtaxatie

Uit­ge­werk­te bere­ke­ning voor een boom­taxa­tie of waar­de­be­pa­ling van bomen, wel­ke wordt opge­no­men in het vol­le­di­ge taxatierapport.

 

Na het opme­ten en schou­wen (inspec­te­ren) van de boom, al dan niet met nade­re onder­zoe­ken, afhan­ke­lijk van de toe­stand, en het beoor­de­len van alle stand­plaats­pa­ra­me­ters, kan men de waar­de van de boom berekenen.

Ver­ge­wis u ervan dat een boom een behoor­lij­ke waar­de kan hebben.

Zo heb­ben wij enke­le jaren gele­den een één meter dik­ke rode beuk getaxeerd in Zoer­sel, aan de rand van het dorp, net bui­ten de bebouw­de kom die een waar­de heeft mee­ge­kre­gen van € 17.218,00 . Onze exper­ti­se, bemid­de­ling en boom­taxa­tie heeft de buren­ru­zie kun­nen oplos­sen en een boom­be­scher­ming was het resul­taat (in plaats van een vel­ling die werd geëist door de buren).

Na het bere­ke­nen van de waar­de van uw boom (of ook meer­de­re bomen), stel­len wij een gede­tail­leerd rap­port op. Met alle bevin­din­gen, als­ook alle bere­ke­nin­gen erin. Dit rap­port leve­ren wij af met de hoog­ste zorg. En is bruik­baar als sta­vings­ma­te­ri­aal bij geschil­len, rechts­za­ken, ver­ze­ke­rin­gen of ande­re procedures.

Con­tac­teer ons vrij­blij­vend voor meer uitleg.

 

Waar­om een boom­taxa­tie of waar­de­be­pa­ling van bomen laten uitvoeren?

 

Bomen groei­en traag en het duurt erg lang voor­al­eer een boom groot en vol­was­sen is. Bij­na altijd meer­de­re gene­ra­ties mensen.

Tevens is een boom beeld­be­pa­lend voor de omge­ving. Zie maar naar een park­tuin met soli­tai­re bomen of een bomen­rij in een dreef. Of een boom langs­heen de schei­ding met een naast­lig­gend perceel.

Tevens geven bomen scha­duw in de zomer. Fil­te­ren bomen fijn stof en stra­len ze rust uit. Ook hui­zen bomen vogels, insec­ten, vlin­ders, vleer­mui­zen en zijn ze eco­lo­gisch erg waardevol.

Wan­neer uw boom dan zou bescha­digd wor­den door:

 • aan­rij­ding met een voertuig,
 • het weg­gra­ven van de wor­tels (waar­door de boom erg hoogst­waar­schijn­lijk een zo goed als onher­stel­ba­re infec­tie zal oplopen),
 • het snoei­en van erg gro­te gestel­tak­ken door onkundigen,
 • het snoei­en van alle over­han­gen­de tak­ken aan één zij­de van de boom, even­tu­eel zon­der uw medeweten,
 • het bescha­di­gen van de wor­tel­zo­ne van de boom (door graaf­wer­ken of zwaar trans­port) met toe­kom­stig con­di­tie­ver­lies van de boom tot gevolg,

dan is het erg zin­vol om over een waar­de­be­pa­ling van uw boom te beschik­ken om te kun­nen aan­to­nen hoe de con­di­tie en sta­tus van de boom was, voor de beschadiging.

Ook bij ont­ei­ge­nin­gen zal de over­heid u slechts een klei­ne som trach­ten te beta­len. En iede­re boom te taxe­ren als­of deze in een bos staat. Ech­ter door een juis­te boom­taxa­tie uit te voe­ren en uw bomen naar juis­te waar­de te taxe­ren, kan u erg goed een hoge­re waar­de aantonen.

De recht­ban­ken aan­vaar­den de waar­de­be­pa­lin­gen van bomen vol­gens de uni­for­me metho­de. Ook zijn er al vele uit­spra­ken geweest in het ver­le­den waar deze metho­de werd toe­ge­past als standaard.

Con­tac­teer ons vrij­blij­vend voor meer uitleg.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
back to top button