Scha­de door bomen en aansprakelijkheid

Aan­spra­ke­lijk­heid bij scha­de door bomen

 

Scha­de door bomen aan eigen­dom­men, voer­tui­gen of zelfs men­sen roept onmid­del­lijk vra­gen op over de aan­spra­ke­lijk­heid van de boom. Want zul­ke scha­de kan aan­zien­lijk zijn als het mis gaat. Voor­al tij­dens stormen.

Of door ziek­te ver­zwak­te bomen met sta­bi­li­teits­pro­ble­men of breuk­ge­voe­li­ge bomen. Het zijn deze laat­sten die het mees­te kans maken om scha­de te ver­oor­za­ken. En ze zul­len tevens de mees­te dis­cus­sie uit­lok­ken in ver­band met de aansprakelijkheid.

Wan­neer scha­de door bomen optreedt, rij­zen de vra­gen over de aan­spra­ke­lijk­heid en ver­ze­ke­ring onmid­del­lijk bij de betrok­ken partijen.

Hier­on­der volgt een gede­tail­leerd over­zicht van hoe de aan­spra­ke­lijk­he­den wor­den bepaald, de rol van ver­ze­ke­rin­gen, en wat er gebeurt als iemand niet ver­ze­kerd is.

Bemerk dat val­len­de bomen ook jouw bomen kun­nen bescha­di­gen. Dat is ook scha­de. En deze boom­scha­de kan je ook taxe­ren wor­den. Het is dus niet altijd scha­de aan gebou­wen, tuin­meu­bi­lair of een wagen.

 

 

 

 

Aan­spra­ke­lijk­heid voor scha­de door bomen

In veel geval­len zijn de eige­naars van de grond waar­op de boom staat ver­ant­woor­de­lijk voor de scha­de die door hun bomen wordt ver­oor­zaakt. Dit kan com­plex wor­den wan­neer bomen op de grens­lijn staan. Of wan­neer scha­de wordt ver­oor­zaakt aan nabu­ri­ge eigendommen.

Loka­le wet­ten en ver­or­de­nin­gen spe­len hier­in mee een rol en kun­nen vari­ë­ren afhan­ke­lijk van de locatie.

De aan­spra­ke­lijk­heid voor scha­de door bomen ver­oor­zaakt, hangt meest­al af van waar de boom stond en of de scha­de al dan niet ‘voor­zien­baar’ was.

 

Boom op eigen grond

Als een boom op jouw grond staat en scha­de ver­oor­zaakt aan uw eigen­dom, bent u nor­maal gespro­ken zelf ver­ant­woor­de­lijk voor de schade.

Als de boom ech­ter scha­de ver­oor­zaakt aan het eigen­dom van de buren, komt de aan­spra­ke­lijk­heid neer op de vraag of u als eige­naar nala­tig bent geweest. Nala­tig­heid bete­kent dat u wist of zou moe­ten weten dat de boom een risi­co vorm­de. Bij­voor­beeld door ziek­te of zicht­ba­re insta­bi­li­teit. En niets onder­no­men heeft om het pro­bleem te verhelpen.

Boom op open­baar of ander­mans terrein

Als een boom van gemeen­te­lijk ter­rein of van een buur scha­de ver­oor­zaakt aan uw eigen­dom, kan de eige­naar van de boom aan­spra­ke­lijk zijn. Als kan wor­den aan­ge­toond dat er spra­ke was van nala­tig­heid in het onder­hou­den of behe­ren van de boom.

 

Aangetaste Amerikaanse eik die in de tuin van de buren is gevallen en veel schade heeft aangericht, wat vragen oproept over de aansprakelijkheid.

Deze zwaar aan­ge­tas­te Ame­ri­kaan­se eik is in de tuin van de buren geval­len en heeft er veel scha­de aan­ge­richt. De boom had ech­ter gro­te vrucht­li­cha­men van een para­si­tai­re schim­mel­aan­tas­ting. Hier­door kan de boo­mei­ge­naar ver­ant­woor­de­lijk gesteld worden.

 

 

Rol van ver­ze­ke­rin­gen en de schadevergoeding

Ver­ze­ke­rin­gen spe­len een cru­ci­a­le rol bij het dek­ken van scha­de door bomen. De spe­ci­fie­ke dek­king kan vari­ë­ren afhan­ke­lijk van de polis.

Ver­ze­ke­rings­dek­king voor scha­de door bomen vari­eert sterk afhan­ke­lijk van de polis­voor­waar­den en de oor­zaak van de schade.

In het geval dat een boom van de ene eigen­dom op de eigen­dom van een buur valt, zal de ver­ze­ke­ring van de boo­mei­ge­naar door­gaans een scha­de­ver­goe­ding uit­ke­ren. Op voor­waar­de dat de boom goed onder­hou­den was en de scha­de het gevolg is van onvoor­zie­ne omstan­dig­he­den zoals bij­voor­beeld een storm.

Het is tevens belang­rijk dat eige­na­ren van onroe­rend goed en bomen hun ver­ze­ke­rings­po­lis zorg­vul­dig con­tro­le­ren. En begrij­pen wel­ke dek­kin­gen er wor­den aan­ge­bo­den in het geval van scha­de door bomen.

En com­mu­ni­ca­tie met de ver­ze­ke­rings­ma­ke­laar of ‑maat­schap­pij is essen­ti­eel om te bepa­len wel­ke stap­pen je moet nemen in het geval van scha­de door een boom. Inclu­sief het indie­nen van claims en het uit­voe­ren van even­tu­e­le ver­eis­te taxa­ties (scha­de­be­pa­lin­gen).

In situ­a­ties waar­bij nala­tig­heid aan de kant van de boo­mei­ge­naar kan wor­den aan­ge­toond, zoals het niet onder­hou­den of ver­wij­de­ren van een dui­de­lijk zie­ke of aan­ge­tas­te boom, kan de ver­ze­ke­ring beslui­ten om geen scha­de­ver­goe­ding uit te keren.

In der­ge­lij­ke geval­len kan de getrof­fen par­tij de boo­mei­ge­naar aan­spra­ke­lijk stel­len voor de scha­de. Ook via juri­di­sche kana­len (lees recht­bank) om alzo een scha­de­ver­goe­ding te bekomen.

Soor­ten ver­ze­ke­rin­gen bij scha­de door bomen

Woon­ver­ze­ke­ring, brand­ver­ze­ke­ring of opstalverzekering

Dit type ver­ze­ke­ring dekt meest­al scha­de aan uw huis ver­oor­zaakt door val­len­de bomen. Onge­acht van wie de boom is. Het is wel belang­rijk om te con­tro­le­ren of uw polis uit­slui­tin­gen heeft voor bepaal­de soor­ten natuurschade.

En zoals reeds aan­ge­haald, wan­neer je bij­voor­beeld een visu­eel her­ken­baar dode bomen zou laten staan, zon­der deze te laten ver­wij­de­ren, kan je nali­tig­heid ver­we­ten wor­den. Waar­door de ver­ze­ke­ring niet zal tussenkomen.

Daar­om is het belang­rijk dat je in geval van twij­fel je bomen tij­dig laat inspec­te­ren, zodat hun con­di­tie, sta­bi­li­teit en breuk­ge­voe­lig­heid kan vast gesteld worden.

Aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring

Als je als boom­be­zit­ter nala­tig bent bevon­den, kan uw aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring de scha­de dek­ken die uw boom aan ande­ren heeft veroorzaakt.

Ech­ter rela­tief wei­nig men­sen slui­ten der­ge­lij­ke ver­ze­ke­ring af, omdat ze vrij spe­ci­fiek is. En je moet dan ook zeker nakij­ken of de dek­king van scha­de door bomen er is in opgenomen.

Auto­ver­ze­ke­ring

Scha­de aan voer­tui­gen door bomen wordt meest­al gedekt onder de cas­co­dek­king van een autoverzekering.

Pro­ce­du­res bij Scha­de door een boom

Wan­neer scha­de door een boom ont­staat, is het belang­rijk om de vol­gen­de stap­pen te volgen:

Docu­men­teer de Schade

Neem foto’s en maak een gede­tail­leerd rap­port van de schade.

Neem Con­tact op met uw Verzekering

Meld de scha­de aan uw ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij, recht­streeks of via jouw verzekeringsmakelaar.

Over­leg met alle betrok­ken partijen

Als de boom van iemand anders is, infor­meer deze per­soon en betrek even­tu­eel hun ver­ze­ke­ring bij de claim.

Con­tac­teer b‑Tree Boom­ver­zor­ging als boomdeskundige

Je kan ons altijd con­tac­te­ren om de storm­scha­de of scha­de door de boom te laten oprui­men. En als des­kun­dig boom­ver­zor­ger zul­len we je altijd het juis­te advies geven inza­ke het al dan niet vol­leidg ver­wij­de­ren van de getrof­fen boom.

Vaak kan je een (groot) deel van de boom behou­den, ondanks de scha­de, zodat deze terug kan hes­tel­len en opnieuw kan uit­groei­en tot een mooie boom. Het is niet altijd moge­lijk, maar zeker daar­om, vraag ons om advies.

Denk aan ieders veiligheid

Tracht com­plexe storm­scha­de niet zelf op te rui­men. Vaak staat het hout van de boom erg onder span­ning, waar­door het erg gevaar­lijk is om eraan te begin­nen zagen, zon­der dege­lij­ke ken­nis. Als boom­ver­zor­ger beschik­ken we over de nodi­ge ECC’s (Euro­pean Chainsaw Cer­ti­fi­ca­tes) om der­ke­lij­ke wer­ken vei­lig uit te voeren.

Niet Ver­ze­ker­de scenario’s

Als de scha­de­ver­oor­za­ken­de par­tij niet ver­ze­kerd is, kan het zijn dat zij per­soon­lijk finan­ci­eel aan­spra­ke­lijk zijn voor alle kos­ten. Dit kan lei­den tot juri­di­sche stap­pen als de scha­de aan­zien­lijk is en de ver­ant­woor­de­lij­ke par­tij wei­gert te betalen.

Pre­ven­tie en Beheer

Om scha­de door bomen te voor­ko­men, is het essen­ti­eel voor boo­mei­ge­na­ren om regel­ma­tig inspec­ties en onder­houd, zoals het snoei­en van bomen, uit te voeren.

Pro­fes­si­o­ne­le snoei, het ver­mij­den van onno­di­ge bodem­ver­sto­ring in de wor­tel­zo­ne, en het nemen van pre­ven­tie­ve maat­re­ge­len tegen ziek­ten en pla­gen, zoals een groei­plaats­ver­be­te­ring, kun­nen de gezond­heid en dus ook de sta­bi­li­teit en breuk­ge­voe­lig­heid van bomen aan­zien­lijk verbeteren.

In het geval van geplan­de grond­wer­ken of bouw­ac­ti­vi­tei­ten nabij bomen, is het raad­zaam om onze hulp in te roe­pen om een impact­be­oor­de­ling te laten uit­voe­ren. Dit kan via een BEA of Bomen Effect Ana­ly­se of een boom­be­scher­mings­plan. En je te laten bege­lei­den over hoe je de werk­zaam­he­den met mini­ma­le scha­de aan de bomen best uitvoert.

Juri­di­sche overwegingen

Juri­di­sche kwes­ties rond­om bomen, eigen­doms­rech­ten en aan­spra­ke­lijk­heid kun­nen com­plex zijn. Bij­voor­beeld, wan­neer een boom op de grens tus­sen twee eigen­dom­men staat. Dan kun­nen bei­de eige­na­ren geza­men­lijk ver­ant­woor­de­lijk zijn voor de boom.

Dit kan lei­den tot geschil­len over wie ver­ant­woor­de­lijk is voor onder­houd of wie aan­spra­ke­lijk is voor scha­de ver­oor­zaakt door de boom.

Het is vaak raad­zaam om juri­disch advies en boom­tech­nisch advies in te win in der­ge­lij­ke situaties.

Toe­kom­sti­ge uitdagingen

Met de toe­ne­men­de effec­ten van kli­maat­ver­an­de­ring wor­den bomen bloot­ge­steld aan nieu­we uit­da­gin­gen. Zoals extre­mer weer, ver­an­de­ren­de ziek­te­pa­tro­nen en pla­gen, en stress door hit­te en droogte.

Dit ver­eist een aan­pas­sing van de beheer­stra­te­gie­ën en ver­eist ook meer gea­van­ceer­de boom­in­spec­ties. En tech­nie­ken voor het moni­to­ren van de gezond­heid, sta­bi­li­teit en breuk­ge­voe­lig­heid van bomen.

In het licht van de toe­ne­men­de ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling en de kli­maat­ver­an­de­ring is het van cru­ci­aal belang dat we inno­va­tie­ve en duur­za­me bena­de­rin­gen ont­wik­ke­len voor het beheer van onze boompopulaties.

Dit omvat het inte­gre­ren van groe­ne infra­struc­tuur in stads­plan­ning. Het gebrui­ken van inheem­se boom­soor­ten die beter bestand zijn tegen loka­le kli­maat­om­stan­dig­he­den. En het toe­pas­sen van slim­me tech­no­lo­gie­ën voor het moni­to­ren van het bodem­vocht in de zomer­pe­ri­o­den of bij bron­be­ma­ling, voor het wel­zijn van bomen.

 

Con­clu­sie

Scha­de aan bomen kan aan­zien­lij­ke eco­no­mi­sche en eco­lo­gi­sche gevol­gen heb­ben. Het is belang­rijk dat boo­mei­ge­na­ren zich bewust zijn van de risi­co’s, hun ver­ant­woor­de­lijk­he­den begrij­pen, en pas­sen­de maat­re­ge­len nemen om hun bomen te beschermen.

Het is ook belang­rijk om te begrij­pen wie ver­ant­woor­de­lijk is voor het onder­hou­den van bomen en te zor­gen voor ade­qua­te ver­ze­ke­rings­dek­king. Om jezelf te bescher­men tegen onvoor­zie­ne kos­ten door schade.

Regel­ma­tig onder­houd en inspec­tie van bomen kan veel pro­ble­men voor­ko­men. En een goe­de ver­ze­ke­ring kan finan­ci­ë­le bescher­ming bie­den wan­neer inci­den­ten toch plaatsvinden.

Het belang van een pro­ac­tie­ve bena­de­ring kan niet genoeg bena­drukt worden.

Regel­ma­ti­ge eva­lu­a­ties van de gezond­heid, sta­bi­li­teit en breuk­ge­voe­lig­heid van bomen door onze cer­ti­fied tree mana­ger en zijn team zal poten­ti­ë­le pro­ble­men vroeg­tij­dig identificeren.

Waar­door je pre­ven­tie­ve maat­re­ge­len kan nemen voor­dat ern­sti­ge scha­de optreedt.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart