Stormschade boom opruimen
Stormschade boom opruimen. Installeren telescoopkraan.
Vastmaken omgewaaide boom aan hijskraan
Uithijsen van de omgewaaide boom

Storm­scha­de boom opruimen

 

 

Storm­scha­de door een boom? b‑Tree ruimt alles keu­rig op.

 

Is er een boom omge­val­len of ont­wor­teld; wij zor­gen voor het keu­rig en vei­lig oprui­men van de storm­scha­de van de boom. Ook al heeft u storm­scha­de van een boom van de buurman.

Of is een boom omge­waaid tij­dens een hevi­ge wind of door een para­si­tai­re aan­tas­ting? Ook dan kan u op ons reke­nen om alles net­jes op te ruimen.

Con­tac­teer ons gerust. Wij zul­len hoe dan ook eerst over­leg met u ple­gen. Ook met uw buren als u dat wenst. Zo kun­nen wij op een cor­rec­te en vei­lig manier de storm­scha­de opruimen.

 

stormschade boom opruimen - boom op muur gevallen

 

kruin van boom op veranda gevallen

 

Wij wen­sen u steeds op een zo kost­vrien­de­lijk moge­lij­ke manier van dienst te zijn.

Ook voor het hoog­drin­gend vel­len of snoei­en van een gevaar­lij­ke boom kan u steeds op ons beroep doen.

Bij het oprui­men van de storm­scha­de zul­len wij de tak­ken hak­se­len en het hak­sel­hout afvoe­ren. Wij heb­ben dan ook drie ver­schil­len­de hak­selaars ter beschik­king staan om op alle loca­ties, klein en groot, met onze machi­nes terecht te kunnen.

Heeft u storm­scha­de door een omge­waai­de boom van de gemeen­te? En ligt deze bij u in uw tuin of op uw eigen­dom? Ook dan kan u op onze dien­sten reke­nen om de storm­scha­de op te ruimen.

Con­tac­teer ons nu om uw storm­scha­de te laten oprui­men of uw boom te laten oprui­men na een storm: 0495 – 53 60 80.

 

 

Omge­waai­de boom, omge­val­len boom, tak­ken of kruin­de­len van uw bomen gescheurd? Wij rui­men alles op na de storm.

 

Het is niet altijd zo dat gans uw boom is omge­waaid of omge­val­len na de storm. Het gebeurt vaak dat er scha­de is in de krui­nen van uw bomen en er zwa­re tak­ken zijn uit­ge­scheurd of uit­ge­val­len. Of dat een gans kruin­deel is uitgescheurd.

Ook hier­bij zijn wij uw bes­te part­ner om de scha­de vak­kun­dig op te rui­men en u de bes­te zor­gen voor uw bomen aan te bieden.

 

Werfsituatie tijdens het opruimen van de stormschade van de boom

Situ­a­tie tij­dens oprui­men van de stormschade.

 

 

Werfsituatie na het opruimen van de stormschade van een boom

Situ­a­tie na het oprui­men van de stormschade.

 

Wan­neer er slechts delen uit de kruin zijn gescheurd is de boom dik­wijls niet ver­lo­ren. Maar door de boom op een cor­rec­te manier te snoei­en en de gevaar­lij­ke tak­ken of zwaar bescha­dig­de kruin­de­len weg te nemen, kan de boom nadien een nieuw kruin­deel ont­wik­ke­len. Zodat de boom terug in even­wicht komt (rege­ne­ra­tie princiepe).

Hier­voor kan u op onze uit­ge­spro­ken ken­nis over de ana­to­mie en fysi­o­lo­gie van bomen reke­nen om enkel te snoei­en en te han­de­len in func­tie van het wel­zijn van uw boom. Zodat u deze ook nog na storm­scha­de lang kan behouden.

Deze snoei gebeurt dan op het moment van over­macht zelf en mis­schien valt dit niet samen met het moment wan­neer men een boom best snoeit. De vei­lig­heid naar de omge­ving en de moge­lij­ke voor­bij­gan­gers pri­meert hier uiteraard.

 

 

Het juis­te advies voor uw boom na de storm

 

Om moge­lij­ke para­si­tai­re schim­mel­in­fec­ties, die kun­nen geac­ti­veerd wor­den omwil­le van de storm­scha­de, toch zolang als moge­lij­ke af te rem­men, en uw boom dus zolang moge­lijk te behou­den, bent u bij b‑Tree Boom­ver­zor­ging aan het juis­te adres voor des­kun­dig boom advies.

Bert Jans­sens is een gepas­si­o­neerd bomen- en pad­den­stoe­len­lief­heb­ber. Hij houdt zich erg veel bezig met schim­mels en de samen­wer­king van schim­mels met bomen en wat dit bete­kent voor uw boom op lan­ge ter­mijn, zodat hij u ineens het juist advies kan geven.

Con­tac­teer ons voor de bes­te oplos­sing indien de boom na storm niet gans ver­lo­ren is en voor het oprui­men na een storm: 0495 – 53 60 80.

 

 

Wat met uw “ver­ze­ke­ring”.

 

Ver­geet nooit vol­doen­de foto’s te nemen van de situ­a­tie. Bij storm­scha­de met een boom zal u waar­schijn­lijk beroep kun­nen doen op uw ver­ze­ke­ring en zal u uw ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij of make­laar die­nen op de hoog­te te bren­gen. Foto’s zijn hier­bij erg nut­tig en belangrijk.

Nor­maal gezien zul­len de kos­ten van de opruim­wer­ken door uw ver­ze­ke­ring betaald wor­den; dit hangt ech­ter af van situ­a­tie tot situ­a­tie en dient geval per geval beke­ken te wor­den en is ook afhan­ke­lijk van uw verzekering.

 

 

Vei­lig­heid staat voor­op bij het oprui­men van bomen bij stormschade !

 

Het oprui­men van storm­scha­de is niet zon­der risi­co en dient dik­wijls in moei­lij­ke omstan­dig­he­den uit­ge­voerd te wor­den; bij slecht weer, regen, wind, bij avond of nacht en dus een slech­te zicht­baar­heid. Wij zijn enorm goed geor­ga­ni­seerd om de wer­ken met de hoog­ste vei­lig­heid uit te voeren.

Er dient ook zeer vaak hout onder span­ning gezaagd te wor­den tij­dens het oprui­men van storm­scha­de. Voor­beel­den zijn opge­span­nen tak­ken, stam­de­len die al dan niet juist in even­wicht lig­gen op een muur of auto… . Hier­voor zijn wij spe­ci­aal opge­leid om de storm­scha­de van uw boom of deze van uw buren vei­lig op te rui­men, zon­der nog meer scha­de te berokkenen.

Zaak­voer­der Bert Jans­sens is steeds mee aan­we­zig voor het oprui­men van storm­scha­de of het oprui­men van uw boom na storm, en beschikt over drie ECC-cer­ti­fi­ca­ten en een VOL-VCA cer­ti­fi­caat.

    • ECC-cer­ti­fi­ca­ten zijn offi­ci­ë­le bekwaam­heids­at­tes­ten voor het han­te­ren van ket­ting­za­gen en het vel­len van bomen.
    • ECC1: onder­houd ket­ting­zaag en door­kort­tech­nie­ken voor het zagen van hout.
    • ECC2: basis­vel­tech­nie­ken.
    • ECC3: gevor­der­de veltechnieken.
    • VOL-VCA: dit is een vei­lig­heids­cer­ti­fi­caat voor ope­ra­ti­o­neel lei­ding­ge­ven­den, uit­ge­reikt door het Pro­vin­ci­aal Vei­lig­heids­in­sti­tuut Ant­wer­pen. Het toont de bekwaam­heids aan betref­fen­de de ken­nis en kun­de om steeds en in alle omstan­dig­he­den vei­lig te kun­nen wer­ken, met de moge­lijk­heid van het kun­nen her­ken­nen en inven­ta­ri­se­ren van risi­co’s, hoe ermee om te gaan, wel­ke voor­zor­gen te nemen, hoe een onge­val (hoe klein ook) ten allen tij­de te voorkomen, … .

Naast de afkor­ting ECC (Euro­pean Chainsaw Cer­ti­fi­ca­te) wordt oook de afkor­ting ECS gebruikt (Euro­pean Chainsaw tandard). Deze kan u raad­ple­gen op ecopedia.be.

Ver­geet ook niet dat er in som­mi­ge geval­len een ver­gun­ning nodig is om de storm­scha­de te mogen opruimen.

Begin zelf niet aan het oprui­men van storm­scha­de of het vel­len of snoei­en van gevaar­lij­ke bomen. Er gaat en zal snel iets mis gaan als u niet gespe­ci­a­li­seerd bent en over de nodig vak­be­kwaam­heid beschikt.

Con­tac­teer ons nu vrij­blij­vend: 0495 – 53 60 80.

 

 

Storm­scha­de oprui­men met tele­scoop­kraan – wij heb­ben 24u/24u een kraan ter beschikking

 

Als we gro­te kruin­de­len, tak­ken of zelfs een enorm gro­te en dik­ke boom of stam uit uw dak, veran­da of tuin gaan oprui­men, kun­nen wij steeds een tele­scoop­kraan (of tele­kraan genoemd) inzet­ten. Dit zul­len wij enkel doen wan­neer dit finan­ci­eel beter­koop is, dan de wer­ken manu­eel uit te voe­ren. Ook zo bespa­ren onze klanten.

Met ande­re wor­den, als de inzet van de tele­scoop­kraan kost­vrien­de­lij­ker is door de bespa­ring van werk­uren door mankracht.

Op alle moge­lij­ke momen­ten heb­ben wij een tele­scoop­kraan en erva­ren machi­nist tot onzer beschik­king via onze toe­le­ve­ran­cier van 1ste klas tele­scoop­kra­nen.

Gebruik van de telescoopkraan tijdens de werken. Hijsen van de boomverzorger naar de kruin van de boom.

Gebruik van de telescoopkraan tijdens de werken. Vastmaken van de boom aan het hijsoog van de telescoopkraan.

Gebruik van de telescoopkraan tijdens de werken. Hijsen van de kruin van een beuk.

 

Con­tac­teer ons nu vrij­blij­vend: 0495 – 53 60 80.

 

Top

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
back to top button
Call Now ButtonBel ons - geheel vrijblijvend