Storm­scha­de boom oprui­men

Storm­scha­de door een boom? b‑Tree boom­ver­zor­ging ruimt uw storm­scha­de op.

Is er een boom omge­val­len? Of omge­waaid tij­dens een hevi­ge wind of storm? Dan kan u op ons reke­nen om alles net­jes op te rui­men.
Ook al heeft u storm­scha­de van een boom van de buur­man.
Con­tac­teer ons gerust om de boom zorg­vul­dig en scha­de­vrij op te rui­men. Wij zul­len hoe dan ook zul­len eerst over­leg ple­gen met u. Ook met uw buren als u dat wenst.
Zo kun­nen wij op een cor­rec­te manier de storm­scha­de oprui­men en tot een akkoord komen over alles.

Wij wen­sen u steeds op een zo kost­vrien­de­lijk moge­lij­ke manier van dienst te zijn.

Heeft u storm­scha­de door een omge­waai­de boom van de gemeen­te? En ligt deze bij u in uw tuin of op uw eigen­dom? Ook dan kan u op onze dien­sten reke­nen om de storm­scha­de op te rui­men.

Con­tac­teer ons nu om uw storm­scha­de te laten oprui­men of uw boom te laten oprui­men na een storm: 0495–53 60 80.

 

Omge­waai­de boom, omge­val­len boom, tak­ken of kruin­de­len van uw bomen gescheurd? Wij rui­men alles op na de storm.

Het is niet altijd zo dat gans uw boom is omge­waaid of omge­val­len na de storm.

Het gebeurd vaak dat er scha­de is in de krui­nen van uw bomen en er zwa­re tak­ken zijn uit­ge­scheurd of uit­ge­val­len. Of dat een gans kruin­deel is uit­ge­scheurd.

Ook hier­bij zijn wij uw bes­te part­ner om de scha­de vak­kun­dig op te rui­men en u de bes­te zor­gen voor uw boom aan te bie­den.

Situ­a­tie tij­dens oprui­men van de storm­scha­de.

Situ­a­tie na het oprui­men van de storm­scha­de.

 

Wan­neer er slechts delen uit de kruin zijn gescheurd is de boom dik­wijls niet ver­lo­ren. Maar door de boom op een cor­rec­te manier te snoei­en en de gevaar­lij­ke tak­ken of zwaar bescha­dig­de kruin­de­len weg te nemen, kan de boom nadien een nieuw kruin­deel ont­wik­ke­len. Zodat de boom terug in even­wicht komt (rege­ne­ra­tie prin­cie­pe).

Hier­voor kan u op onze uit­ge­spro­ken ken­nis over de ana­to­mie en fysi­o­lo­gie van bomen reke­nen om enkel te snoei­en en te han­de­len in func­tie van het wel­zijn van uw boom, zodat u deze ook nog na storm­scha­de lang kan behou­den.

 

Het juis­te advies voor uw boom na de storm

Om moge­lij­ke para­si­tai­re schim­mel­in­fec­ties, die kun­nen geac­ti­veerd wor­den omwil­le van de storm­scha­de, toch zolang als moge­lij­ke af te rem­men, en uw boom dus zolang moge­lijk te behou­den, bent u bij b‑Tree aan het juis­te adres.

Bert Jans­sens is een gepas­si­o­neerd bomen- en pad­den­stoe­len­lief­heb­ber. Hij houd zich erg veel bezig met schim­mels en de samen­wer­king van schim­mels met bomen en wat dit bete­kent voor uw boom op lan­ge ter­mijn, zodat hij u ineens het juist advies kan geven.

Con­tac­teer ons voor de bes­te oplos­sing indien de boom na storm niet gans ver­lo­ren is en voor het oprui­men na een storm: 0495–53 60 80.

 

Wat met uw “ver­ze­ke­ring”.

Ver­geet nooit vol­doen­de foto’s te nemen van de situ­a­tie. Bij storm­scha­de met een boom zal u waar­schijn­lijk beroep kun­nen doen op uw ver­ze­ke­ring en zal u uw ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij of make­laar die­nen op de hoog­te te bren­gen. Foto’s zijn hier­bij erg nut­tig en belang­rijk.

Nor­maal gezien zul­len de kos­ten van de opruim­wer­ken door uw ver­ze­ke­ring betaald wor­den; dit hangt ech­ter af van situ­a­tie tot situ­a­tie en dient geval per geval beke­ken te wor­den en is ook afhan­ke­lijk van uw ver­ze­ke­ring.

 

Vei­lig­heid staat voor­op bij het oprui­men van bomen bij storm­scha­de !

Het oprui­men van storm­scha­de is niet zon­der risi­co en dient dik­wijls in moei­lij­ke omstan­dig­he­den uit­ge­voerd te wor­den; bij slecht weer, regen, wind, bij avond of nacht en dus een slech­te zicht­baar­heid.

Er dient ook zeer vaak hout onder span­ning gezaagd te wor­den tij­dens het oprui­men van storm­scha­de. Voor­beel­den zijn opge­span­nen tak­ken, stam­de­len die al dan niet juist in even­wicht lig­gen om een muur of auto.. . Hier­voor zijn wij spe­ci­aal opge­leid om de storm­scha­de van uw boom of deze van uw buren vei­lig op te rui­men, zon­der nog meer scha­de te berok­ke­nen.

Zaak­voer­der Bert Jans­sens is steeds mee aan­we­zig voor het oprui­men van storm­scha­de of het oprui­men van uw boom na storm, en beschikt over drie ECC-cer­ti­fi­ca­ten en een VOL-VCA cer­ti­fi­caat.

    • ECC-cer­ti­fi­ca­ten zijn offi­ci­ë­le bekwaam­heids­at­tes­ten voor het han­te­ren van ket­ting­za­gen en het vel­len van bomen.
    • ECC1: onder­houd ket­ting­zaag en door­kort­tech­nie­ken voor het zagen van hout.
    • ECC2: basis­vel­tech­nie­ken.
    • ECC3: gevor­der­de vel­tech­nie­ken.
    • VOL-VCA: dit is een vei­lig­heids­cer­ti­fi­caat voor ope­ra­ti­o­neel lei­ding­ge­ven­den, uit­ge­reikt door het Pro­vin­ci­aal Vei­lig­heids­in­sti­tuut Ant­wer­pen. Het toont de bekwaam­heids aan betref­fen­de de ken­nis en kun­de om steeds en in alle omstan­dig­he­den vei­lig te kun­nen wer­ken, met de moge­lijk­heid van het kun­nen her­ken­nen en inven­ta­ri­se­ren van risi­co’s, hoe ermee om te gaan, wel­ke voor­zor­gen te nemen, hoe een onge­val (hoe klein ook) ten allen tij­de te voor­ko­men, … .

Naast de afkor­ting ECC (Euro­pean Chainsaw Cer­ti­fi­ca­te) wordt oook de afkor­ting ECS gebruikt (Euro­pean Chainsaw tandard). Deze kan u raad­ple­gen op ecopedia.be.

Ver­geet ook niet dat er in som­mi­ge geval­len een ver­gun­ning nodig is om de storm­scha­de te mogen oprui­men.

Begin zelf niet aan het oprui­men van storm­scha­de of het vel­len of snoei­en van gevaar­lij­ke bomen. Er gaat en zal snel iets mis gaan als u niet gespe­ci­a­li­seerd bent en over de nodig vak­be­kwaam­heid beschikt.

Con­tac­teer ons nu vrij­blij­vend: 0495–53 60 80.

 

Stormschade boom opruimen

 

Storm­scha­de oprui­men met tele­scoop­kraan — wij heb­ben 24u/24u een kraan ter beschik­king

Als we gro­te kruin­de­len, tak­ken of zelfs een enorm gro­te en dik­ke boom of stam uit uw dak, veran­da of tuin gaan oprui­men, kun­nen wij steeds een tele­scoop­kraan (of tele­kraan genoemd) inzet­ten. Dit zul­len wij enkel doen wan­neer dit finan­ci­eel beter­koop is, dan de wer­ken manu­eel uit te voe­ren. Ook zo bespa­ren onze klan­ten.

Met ande­re wor­den, als de inzet van de tele­scoop­kraan kost­vrien­de­lij­ker is door de bespa­ring van werk­uren door man­kracht.

Op alle moge­lij­ke momen­ten heb­ben wij een tele­scoop­kraan en erva­ren machi­nist tot onzer beschik­king via onze toe­le­ve­ran­cier van 1ste klas tele­scoop­kra­nen.

 

Con­tac­teer ons nu vrij­blij­vend: 0495–53 60 80.

 

Top

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button Bel ons - geheel vrijblijvend