Inspectie en advies bomen - Tomografie van een oude linde

Boom­in­spec­tie, VTA-con­tro­le en MTA-controle

 

 

Waar­om een boom­in­spec­tie? En hoe bomen inspecteren?

 

Een boom­in­spec­tie voer je uit voor­al­eer je begint met wer­ken aan of rond een boom. Eerst moe­ten de con­di­tie en de vita­li­teit van de boom gron­dig gekend zijn. Een boom met een slech­te con­di­tie of een slech­te vita­li­teit heeft ande­re noden dan bij­voor­beeld een zeer vita­le boom met te zwa­re tak­ken in de kruin. Daar­om begint ieder werk in de boom­ver­zor­ging met het inspec­te­ren van de bomen. Het inspec­te­ren van een boom kan op ver­schil­len­de manie­ren. Door mid­del van een VTA-con­tro­le of Visu­al Tree Assess­ment, al dan niet aan­ge­vuld door een MTA-con­tro­le of Myco­lo­gi­cal Tree Assessment.

 

 

Een voor­beeld van boominspectie

 

Wan­neer een boom een afta­ke­len­de kroon heeft, is de con­di­tie van de boom slecht. De boom heeft in zijn kruin tak­ken met dode uit­ein­den; geen bla­de­ren en rot hout. Dit heeft een oor­zaak. Vaak is dit te wij­ten aan een slech­te stand­plaats of bodemverdichting.

Stel dat men de boom nu nog eens dras­tisch zou gaan snoei­en (om lou­ter tij­de­lij­ke esthe­ti­sche rede­nen), om de afster­ven­de uit­ein­den te ver­wij­de­ren? Dan wordt de boom alleen maar extre­mer belast door de bij­ko­men­de snoei­won­den; naast de slech­te stand­plaats die al wor­tel­scha­de veroorzaakt.

Het gron­dig inspec­te­ren van de boom en zijn omge­ving zou de ech­te de basisoor­zaak van de slech­te con­di­tie bloot leg­gen. Hier­door zal snel gewe­ten zijn dat er bij­voor­beeld een stand­plaats­ver­be­te­ring nodig is in plaats van een snoeibeurt.

Dit voor­beeld is hele dui­de­lijk. Vaak zijn er ande­re gebre­ken of fac­to­ren die bij de inspec­tie van bomen naar boven komen en dus ook zul­len lei­den tot een ande­re maar meer gepas­te aan­pak van de bomen.

 

 

Ken­nis maakt het ver­schil tus­sen een cor­rec­te of een fou­tie­ve beoor­de­ling. En bepaalt het gezon­de lan­ge ter­mijn behoud van de boom.

 

Er zijn schim­mels die in sym­bi­o­se leven met bomen. Of schim­mels die leven van het leven­de of dode hout van bomen.

De schim­mels die aan­we­zig zijn, moe­ten cor­rect her­kend wor­den. Om een juist beeld te krij­gen over de con­di­tie waar­in de boom zich bevindt.

Iede­re aan­we­zi­ge schim­mel ver­teld iets over de con­di­tie van de boom. Op die manier wor­den ook de noden voor de boom zicht­baar. En kan de juis­te dia­gno­se en behan­de­ling gesteld wor­den. Zeker als men de boom zolang moge­lijk wenst te behouden.

Bij de inspec­tie van bomen is ken­nis over schim­mels en vele ande­re fac­to­ren dus onontbeerlijk.

 

 

Inspec­te­ren van bomen: wat is een VTA-con­tro­le of “Visu­al Tree Assessment”

 

Het inspec­te­ren van een boom kan door mid­del van een VTA-con­tro­le (Visu­al Tree Assess­ment), aan­ge­vuld met een MTA-con­tro­le (zie hier­on­der). Bij een VTA-con­tro­le wordt de boom op vele para­me­ters op een non-destruc­tie­ve manier gecon­tro­leerd en beoordeeld.

Uit deze inspec­tie kan blij­ken dat de boom bv. zeer onsta­biel is gewor­den. Of gevoe­lig is aan wind­worp, stam­breuk of takbreuk.

Er kan ook blij­ken dat de levens­ver­wach­tin­gen nog maar beperkt zijn. Omwil­le van bij­voor­beeld een aan­tas­ting. Zoals de ver­ge­vor­der­de staat van een schim­mel, waar­bij de vrucht­li­cha­men van bv. een ton­der­zwam of korst­houts­kool­zwam reeds zicht­baar zijn.

Bij dit boom­on­der­zoek wor­den onder ande­re vol­gen­de para­me­ters beoordeelt:

 • blad­zet­ting
 • blad­kleur
 • scheut­leng­te
 • gro­te van de vruchten
 • kroon­struc­tuur
 • kroon­kwa­li­teit
 • is er taksterfte
 • hol­ten
 • inrot­tin­gen
 • mecha­ni­sche schade
 • zwa­re elleboogtakken
 • zwa­re zuigers
 • scheu­ren
 • tor­sies
 • wor­tels­gestel
 • wurg­wor­tels
 • stand­plaats

Aan de hand van de non-destruc­tie­ve en visu­e­le inspec­tie van bomen kan beslist wor­den dat er nog bij­ko­men­de onder­zoe­ken nodig zijn. Zo kan bij­voor­beeld een resis­to­gra­fie, trek­proef, blad­ana­ly­se, grond­ana­ly­se, akous­ti­sche tomo­gra­fie of ander onder­zoek nood­za­ke­lijk zijn.

Klimmende inspectie van een veterane boom (linde)

Wan­neer een boom niet meer gezond meer is, en de levens­ver­wach­tin­gen dus eer­der beperkt zijn, en de eige­naar of beheer­der van de boom deze toch nog zo lang als moge­lijk op een vei­li­ge manier wenst te behou­den, is een opvol­ging op regel­ma­ti­ge basis nodig: inspec­tie om de 6 maan­den, 12 maan­den of 24 maan­den. Dit in func­tie van de hui­di­ge toe­stand van de boom.

Wan­neer een boom gevoe­lig is aan wind­worp door een zwaar aan­ge­tas­te gestel­wor­tel of een gro­te hol­te in de stam, zal de opvol­ging op zeer regel­ma­ti­ge momen­ten die­nen te gebeu­ren. Als de con­di­tie van de boom te slecht is, kan zelfs een nood­kap of nood­vel­ling nodig zijn.

Een visu­e­le boom­in­spec­tie ver­telt al erg veel over zowel de con­di­tie als de vita­li­teit van een boom. En zal zeker uit­sluit­sel geven of er nog al dan niet nader onder­zoek nodig is.

 

 

Wat is een MTA-con­tro­le of “Myco­lo­gi­cal Tree Assessment”

 

Boominspectie volgens MTA-controle: zwavelzwam is een bruinrotter en vertelt dat de boom zwaar is aangetast

Bij de inspec­tie van de boom zagen wij het vrucht­li­chaam van een zwa­vel­zwam op een Pru­nus sero­ti­na (vogel­kers). De zwa­vel­zwam is een bruin­rot­ter en ver­telt ons tij­dens de MTA-con­tro­le dat de boom zwaar is aan­ge­tast. De aan­tas­ting kan lei­den tot stambreuk.

 

MTA is een onder­zoeks­me­tho­de van de boom waar­bij men aan de hand van de schim­mels die op, rond of in de buurt van de boom voor­ko­men, mede de toe­stand waar­in de boom zich bevindt, gaat aflei­den en bepalen.

Dit alles is zeer uit­ge­breid en gede­tail­leerd beschre­ven in het boek “Myco­lo­gi­cal Tree Assess­ment” van Ger­rit Jan Kei­zer, die er de grond­leg­ger van is.

Bij dit boom­on­der­zoek of deze boom­in­spec­tie gaat men zich voor­al con­cen­tre­ren op de aan­we­zi­ge schimmels:

 • zowel deze aan­we­zig op de boom
 • in de omge­ving van de boom
 • op afge­stor­ven takken
 • in de wor­tel­zo­ne van de boom
 • en gaat bepaald wor­den in wel­ke levens­fa­se de geïn­spec­teer­de boom zich bevindt. Dit aan de hand van de schim­mels die er op dat moment voor­ko­men omdat deze schim­mels zeer spe­ci­fiek zijn per levensfase.

De MTA metho­do­lo­gie is gesteund op het boom­soort­ei­gen eco­sys­teem van bomen, beschre­ven door Ger­rit Jan Kei­zer in zijn boek “De Ver­bor­gen Boom”.

De boom­in­spec­tie vol­gens de MTA-con­to­le gaat veel ver­der dan de gewo­ne visu­e­le boom­in­spec­tie. En houdt veel meer reke­ning met de toe­komst­per­spec­tie­ven van de boom.

Bei­de boe­ken zijn trou­wens aan­ra­ders! U kan het boek over MTA kopen via Inver­de. En U kan het boek “De ver­bor­gen boom” kopen via A3-boe­ken.

 

Wenst u uw boom te laten inspec­te­ren, twij­fel dan niet ons te con­tac­te­ren.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
back to top button