Wie is zaak­voer­der en boom­ver­zor­ger Bert Janssens?

“Van kinds af ben ik een bui­ten­mens. Mijn moe­der moest me naar bin­nen roe­pen toen mijn han­den en lip­pen blauw waren – hele­maal ver­kleumd door de kou. Maar ik vond het heer­lijk om bui­ten te zijn. Het con­tact met de natuur vind ik onbeschrijfelijk.

Na mijn ICT-oplei­ding werk­te ik 27 jaar met hart en ziel in een raf­fi­na­de­rij (petro­che­mie). Maar ik ben heel graag bui­ten en ik hou van fysiek werk. Daar­door vond je me in mijn vrije tijd vaak in het bos. En af en toe vel­de ik een boom voor brand­hout. Al snel kreeg ik de vraag van fami­lie, vrien­den en ken­nis­sen om hen te hel­pen bij het snoei­en of vel­len van bomen.”

Ver­vol­gens heb ik b‑Tree Boom­ver­zor­ging opge­start en steeds ver­der blij­ven uit­bou­wen. Zowel met ken­nis als men­sen. Wij heb­ben dan ook altijd vaca­tu­res open staan.

“Hoog in een boom ben ik het geluk­kigst: het con­tact met de natuur is onbetaalbaar.”

Op een dag zag ik een boom die ik niet kon vel­len. Ik begon mij met­een bij te scho­len tot boom­ver­zor­ger en de boom­mi­cro­be kreeg mij hele­maal te pakken.

Wie mij kent weet dat ik een ‘hevi­ge’ ben wan­neer ik door iets gepas­si­o­neerd geraak.

Ik volg­de een bat­te­rij aan oplei­din­gen over klim­men, boom­ver­zor­ging (zoals o.a. de oplei­ding ETW of Euro­pean Tree Wor­ker), en vei­lig ket­ting­zaag­ge­bruik (vol­gens de ECS of Euro­pean Chainsaw Standards).

Ook las ik elk boek dat ik te pak­ken kon krij­gen. Boven­dien zocht ik over­al in het land experts op om les bij te vol­gen: van spe­ci­a­lis­ten in fruit­bo­men tot myco­lo­gen (schim­mel­ex­per­ten).

Intus­sen werd mijn hon­ger naar ken­nis nog niet gestopt en ben ik van­af sep­tem­ber 2021 de post­gra­du­aat oplei­ding Tree Mana­ger aan de Vives Hoge School aan het vol­gen. Met de bedoe­ling mijn ken­nis sterk uit te brei­den naar com­plexe boom­si­tu­a­ties, pro­bleem­stel­lin­gen en uit­da­gin­gen rond Urban Fore­stry en voor­be­reid te zijn op het ETT of Euro­pean Tree Tech­ni­ci­an exa­men dat ik in 2022 wens af te leggen.

Naast ken­nis opbou­wen, deel ik ook graag ken­nis met mijn mede­wer­kers en sta­gairs. Dat geeft vol­doe­ning en loont daren­bo­ven ook. Zo heb­ben wij bij­voor­beeld altijd een vaca­tu­re boom­ver­zor­ging open staan voor leer­gie­ri­ge en gedre­ven mensen.

“Hoe meer ken­nis ik ver­za­mel­de, hoe meer ik om bomen begon te geven, omdat ik zag hoe­veel er met bomen geknoeid wordt.”

Boom­ver­zor­ging of boom­chi­rur­gie is veel meer dan bomen kap­pen. Je hebt ken­nis en inzicht nodig. Je moet weten hoe de boom fysi­o­lo­gisch en mecha­nisch in elkaar zit. Anders maak je fouten.

Om een boom met schim­mels of zwam­men cor­rect te behan­de­len moet je myco­lo­gie ken­nen. Want ver­schil­len­de pad­den­stoe­len heb­ben een ande­re inwer­king: is het een para­siet of niet?

Daar­om wil ik alles weten en ver­gaar ik zoveel moge­lijk know­how. Om elke vol­gen­de boom nog beter te verzorgen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
back to top button
Call Now ButtonBel ons - geheel vrijblijvend