Boomverzorging van 120 jaar oude monumentale bomen door boomverzorgers van b-Tree: de bomen zijn gesnoeid en hebben nieuwe kroonankers gekregen na 30 jaar.
Boombeheer van een oude veterane Robinia pseudoacacia (onderzoek - snoeien - plaatsen kroonankers - allen onderdelen van de boomverzorging).
Boom vellen met telescoopkraan: demonteren van zeer grote takken en kruindelen
Standplaatsverbetering rode beuk in parktuin
Boom advies - plaatsen mechanisch kroonanker om uitbreken kroondelen te voorkomen
Inspectie en advies bomen - Tomografie van een oude linde

Waar­om kie­zen voor b‑Tree Boom­ver­zor­ging? Ken­nis. Know-how. Betrouwbaarheid

Omwil­le van onze uit­ge­brei­de ken­nis en know­how, kun­nen wij u het juis­te advies geven.

De juis­te keu­ze tus­sen snoei­en, vel­len of stand­plaats­ver­be­te­ring is niet altijd even dui­de­lijk. Daar­om start ons advies en onze snoei­wer­ken altijd bij een gron­di­ge boo­m­ana­ly­se. Waar­bij wij met uw wen­sen uiter­aard zoveel als moge­lijk reke­ning hou­den. Wel­is­waar indien het wel­zijn van de boom niet in het gedrang komt. Want de natuur is heel complex.

En alleen door ken­nis krijg je de bes­te lan­ge ter­mijn oplos­sing. Daar­om bewa­ken wij als boom­ver­zor­ger het wel­zijn van uw bomen. Maar luis­te­ren wij ook aan­dach­tig naar u én bekij­ken wij samen met u wat de bes­te oplos­sing is.

Betrouw­baar wer­ken staat voor­op. Zeker bij vel­len, kap­pen of rooi­en van gro­te exem­pla­ren. Maar ook bij alle ande­re boomwerken.

Ons werk is uw en onze vei­lig­heid garan­de­ren. Top­pri­o­ri­teit wan­neer je met de ket­ting­zaag werkt tus­sen val­len­de tak­ken en gevaar­lij­ke bomen. Ver­trouw daar­om op Bert’s VOL-VCA-cer­ti­fi­caat, zijn ECC-cer­ti­fi­ca­ten en niet te ver­ge­ten al zijn bekwaam­heids­at­tes­ten. Bomen rooi­en en snoei­en ver­eist vak­ke­nis en kun­de. Om een tip­je van de slui­er op te lich­ten kan u zien dat wij uit­ge­breid voor­be­reid zijn om een boom vei­lig te vel­len.

Duur­zaam boom­be­heer en bosbeheer

Wij heb­ben “hart voor hout”. Een gezond en betrouw­baar boom­be­stand is ons doel.

Voor alle bomen ont­wik­ke­len wij  door­dach­te mid­del­lan­ge en lan­ge ter­mijn­vi­sies. Dat loont voor u en de natuur. Van­daag maar ook bin­nen 10 of 20 jaar.

VTA en MTA ken­nis is cru­ci­aal om de door­dach­te lan­ge­ter­mijn­vi­sie te kun­nen uit­wer­ken als boomverzorger.

Nog rede­nen waar­om u zou kie­zen voor b‑Tree Boom­ver­zor­ging. Des­kun­dig, vei­lig en over een gro­te regio beschikbaar

Keu­rig werk met ken­nis van zaken. Met ande­re woor­den: top­kwa­li­teit en door tree mana­ger aangestuurd.

Ver­trouw op ons des­kun­di­ge advies en vak­man­schap voor betrouw­ba­re en gezon­de bomen. Daar­om wer­ken wij als boom­ver­zor­ger met res­pect voor de natuur en onze klan­ten. En wij laten jouw tuin, park­tuin of groen­do­mein keu­rig en opge­ruimd ach­ter. Wij voe­ren bij­voor­beeld al je hout­af­val af of ver­wer­ken het vak­kun­dig. Bij­ko­mend bla­zen wij het laat­ste hout­rest­je uit uw mooi gazon. Zodat u niet eens ziet dat wij er gewerkt hebben.

Onze cer­ti­fied tree mana­ger Bert Jans­sens stuurt alles aan, als boom­des­kun­di­ge, van wat er dage­lijks gebeurd in het veld.

 

Goed geo­lied team van boomverzorgers.

Onze ster­ke gepas­si­o­neer­de ploeg met ken­nis en erva­ring. Dat is de kern van onze boom­ver­zor­ging. En omdat wij per­fect op elkaar zijn inge­speeld gaat  haast alles van­zelf. En met de glim­lach. Zaak­voer­der Bert is hier­bij de drij­ven­de kracht. Die elke boom­klus in goe­de banen leidt. Met zijn groot, groen hart en zijn ijze­ren vei­lig­heids­be­leid. Ver­der kan u gerust zijn dat ons b‑Tree team en boom­chi­rurg Bert alle wer­ken tot in de punt­jes uitvoeren.

 

Boven­al zijn wij over een gro­te regio beschikbaar.

Ons boom­ver­zor­ger team is beschik­baar in gans de pro­vin­cies Ant­wer­pen, Vlaams-Bra­bant, Waals-Bra­bant en Brus­sel. Als­ook in de omge­ving Leu­ven en Turnhout.

Ondanks de ver­schil­len­de regio’s waar wij wer­ken, hou­den wij reke­ning met de ver­schil­len­de regel­ge­ving. Voor­al betref­fen­de het rooi­en van bomen. De regel­ge­ving voor de stad Ant­wer­pen en omge­ving is bij­voor­beeld anders dan voor Brus­sel en de rand­ste­den. Ook heeft Leu­ven bij­voor­beeld nog ande­re regel­ge­ving rond het vel­len van bomen.

 

Waar kan u b‑Tree Boom­ver­zor­ging aan het werk zien?

In de regio’s Put­te, Beer­zel, Gras­hei­de, Heist-op-den-Berg, Rij­me­nam, Boort­meer­beek, Bon­hei­den, Keer­ber­gen en Tre­me­lo kan u ons regel­ma­tig aan het werk zien. Ook vaak ver daar­bui­ten trou­wens, zoals in Ant­wer­pen en Brus­sel, want intus­sen zijn we wel bekend.

Wenst u info, twij­fel niet, stop ineens en vraag het ons direct ter plaatse.

Boom­ver­zor­ging met het bes­te advies, stand­plaats­ver­be­te­ring, snoei­en, VTA-controle, …

b‑Tree Boom­ver­zor­ging zorgt voor blije bomen van de wor­tels tot de kruin. Met de diep gewor­tel­de ken­nis, ook over schim­mels en pad­den­stoe­len of zwam­men en de bes­te klim- en touw­tech­nie­ken kun­nen wij uw pro­bleem steeds oplos­sen.

U krijgt van ons het bes­te advies en zodoen­de het bes­te lan­ge ter­mijn resul­taat van uw tuin of park. Hier­door kan u iede­re dag nog meer genie­ten van uw bomen­pa­tri­mo­ni­um. Dat is het belangrijkste.

Twij­fel dus niet ons te con­tac­te­ren. Want de leven­de monu­men­ten in uw tuin en hun omge­ving ver­die­nen de bes­te zor­gen.

Advies

Boom­ver­zor­ging begint bij boom­ad­vies, VTA-con­tro­le, inspec­tie of boom­taxa­tie (waar­de­be­pa­ling bomen). Daar­na bepa­len wij de juis­te stra­te­gie, samen met u.

Plan­ten

Een boom plan­ten of ver­plan­ten, kroon­ver­an­ke­rin­gen en stand­plaats­ver­be­te­ring. De spe­ci­a­li­sa­tie van Boom­ver­zor­ging b‑Tree.

Snoei­en – vellen

Bomen vel­len of kap­pen, snoei­en en storm­scha­de oprui­men op de moei­lijk­ste plaat­sen. Daar waar het voor ande­ren stopt, leve­ren wij het keu­rig­ste werk in de boomverzorging.

Honingzwam, belangrijke kennis voor een boomverzorger

In de boom­ver­zor­ging kan men niet naast de ken­nis over zwam­men. Hier ziet u een ech­te honing­zwam onder aan de stam­voet van een wit­te berk. De honing­zwam is een para­si­tai­re schim­mel die de boom aan­tast en waar­van de boom zal afsterven.

Vroe­ger was het boom­chi­rurg, nu boomverzorger

Boven­dien heeft de oude boom­chi­rur­gie geen gehei­men voor boom­ver­zor­ger Bert en zijn team. Want daar gebeur­den al eens din­gen die min­der goed waren. Intus­sen weten wij beter in de boom­ver­zor­ging. Er is veel geleerd uit de expe­ri­men­ten uit de vroe­ge­re boomchirurgie.

Tot slot is een boom erg waar­de­vol. Zowel voor het mili­eu als eco­lo­gisch. Als­ook voor het uit­zicht en de rust. Zeker uw bomen­pa­tri­mo­ni­um is waardevol.

Lees meer over wat boom­ver­zor­ging juist is en wat het ver­schil is met de vroe­ge­re boom­chi­rur­gie.

De leven­de monu­men­ten maken ten­slo­te het beeld van uw tuin en u wil ze niet laten ten onder gaan aan para­si­tai­re schim­mel­in­fec­ties. Kies daar­om alleen voor vak­be­kwam­heid en twij­fel dus niet ons vrij­blij­vend te con­tac­te­ren en ons des­kun­dig advies te vra­gen. Het maken van bij­voor­beeld een te gro­te snoei­won­de kan lei­den tot een zwa­re para­si­tai­re schim­mel­in­fec­tie en op ter­mijn het ver­lies van de boom. Hier­on­der ziet u enke­le voorbeelden.

 

Enke­le voor­beel­den waar fou­ten kun­nen toe lei­den in de boomverzorging

Mycelium felts zwavelzwam - belangrijke kennis voor een boomverzorger

In het zaag­vlak ziet u ver­schil­len­de wit­te lij­nen. Dit zijn de myce­li­um felts of het myce­li­um van de para­si­tai­re zwa­vel­zwam. Hier­door heeft het hout geen mecha­ni­sche sterk­te meer. Als boom­ver­zor­ger is dit belang­rijk om weten. Even­eens weten wij als vak­be­kwaam boom­ver­zor­ger hoe we der­ge­lij­ke aan­tas­tin­gen zoveels als moge­lijk kun­nen voor­ko­men bij gezon­de bomen als ze moe­ten gesnoeid worden.

 

 

Detail mycelium van zwavelzwam op tamme kastanje. Kennis van een boomverzorger over schimmels

De stam van deze tam­me kas­tan­je is aan­ge­tast door een para­si­tai­re schim­mel die bruin­rot ver­oor­zaakt. Tus­sen de jaar­rin­gen ziet u de myce­li­um felts (het myce­li­um of de zwam­vlok van de para­si­tai­re schim­mel) die het hout als het ware uit elkaar drukt. Hier­door ver­dwijnt de  mecha­ni­sche sterk­te van de stam vol­le­dig op ter­mijn en zal er breuk optre­den. En dit kan soms snel gaan. Zoals bij­voor­beeld bij een ton­der­zwam of zwavelzwam.

Een dag­je bomen vel­len en snoei­en met boom­ver­zor­gers Bert en Joke van b‑Tree… en keu­rig afgewerkt

Boom­ver­zor­ger b‑Tree is gespe­ci­a­li­seerd in alle moei­lij­ke bomen. Ook storm­scha­de oprui­men en ande­re boomwerken

Geen boom is te hoog. Geen klus is te zwaar voor ons team. Wij zet­ten alle gespe­ci­a­li­seerd mate­ri­eel in. Gea­van­ceer­de klim- en afvang­tech­nie­ken heb­ben geen gehei­men voor ons. Zo kun­nen wij iede­re boom effi­ci­ënt en vei­lig snoei­en of rooi­en.

Immers als voor het vel­len of snoei­en de tele­scoop­kraan of hoog­te­wer­ker er niet bij kun­nen, kla­ren wij als boom­ver­zor­ger graag de klus al klim­mend voor u. Snel en veilig!

Ook voor het oprui­men van storm­scha­de kan u op ons reke­nen. En dit boven­al in een gro­te regio. Van Ant­wer­pen over Turn­hout en Leu­ven tot Brus­sel. Bel ons en wij doen zeker en vast  al het moge­lijk. Om u zo snel als moge­lijk uit de nood te helpen.

Vei­lig­heid en pas­sie gaan per­fect samen in de boom­ver­zor­ging. Voor­al bij het b‑Tree team

Vei­lig wer­ken en de gezond­heid van de boom zijn altijd pri­o­ri­tair bij b‑Tree.

b‑Tree is pas­sie in boom­ver­zor­ging.  Voor alle bomen en hun omge­ving. Zowel bij advies, stand­plaats­ver­be­te­ringvel­len, aan­plan­ten als onderzoek.

U kan op al onze boom­wer­ken en boom­ver­zor­ging reke­nen in de omge­ving Ant­wer­pen, groot Leu­ven, Vlaams-Bra­bant en Waals-Bra­bant.  Als­ook de zone rond Brus­sel en Turnhout.

Wie is Bert Janssens?

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
back to top button