vacature boomverzorging - met z'n twee overleggen voor aanvang van het werk - communicatie is essentieel in ons vak

Vaca­tu­re boomverzorger

b‑Tree Boom­ver­zor­ging groeit sterk en wij zoe­ken een boom­ver­zor­ger of ETW-gecer­ti­fi­ceer­de mede­wer­ker en jobstudent

 

Wij zoe­ken met deze vaca­tu­re boom­ver­zor­ger een klim­mend ETW-boom­ver­zor­ger om ons b‑Tree team te versterken.

In 2012 is b‑Tree opge­richt en al snel is het bedrijf begin­nen groei­en, zodat wij op dit moment onze werk­aan­vra­gen niet altijd tij­dig kun­nen beant­woor­den. Daar­om zijn wij op zoek naar een klim­mend boom­ver­zor­ger of klim­mend ETW-gecer­ti­fi­ceer­de mede­wer­ker die zelf­stan­dig kan wer­ken, samen met zijn team.

U ziet in deze vaca­tu­re uit­da­gend werk in de boom­ver­zor­ging, werkt graag bui­ten, bent gedre­ven en neemt ver­ant­woor­de­lijk­heid (m/v)? Dan is b‑Tree boom­ver­zor­ging op zoek naar U!

Daar wij het gan­se jaar en ook in de zomer het erg druk heb­ben, zijn wij tevens op zoek naar een jobstudent(e) (m/v).

 

U kan onze open­staan­de func­tie boom­ver­zor­ging invul­len als klim­mend boomverzorger?

 

Alge­me­ne vaardigheden

 • Wer­ken in een gemo­ti­veerd, gedre­ven en betrouw­baar team van twee, drie of meer mede­wer­kers, vindt u vanzelfsprekend,
 • Eer­lijk­heid, com­mu­ni­ca­tie, gemo­ti­veerd­heid en stipt­heid beho­ren tot uw ster­ke punten,
 • U bent resul­taat­ge­richt en kan oplos­sings­ge­richt werken,
 • Wer­ken in een team en bereid zijn veel te leren zijn dage­lijk­se vanzelfsprekendheid,
 • U spreekt per­fect Neder­lands. Engels en Frans zijn een pluspunt,
 • Uw team moti­ve­ren kan u als geen ander, u volgt hen op en draagt de ver­ant­woor­de­lijk voor werf­in­rich­ting, uit­voe­ring en plan­ning, zodat alles keu­rig, cor­rect en logis­tiek effi­ci­ënt verloopt,

 

Tech­ni­sche vaar­dig­he­den spe­ci­fiek voor de vaca­tu­re boomverzorger

 

naast fisiek hard werken (hier verzagen stam met kettingzaag) kunnen we niet in de vacature als boomverzorger

 

 • Kun­nen wer­ken met machi­nes is een plus­punt: stron­ken­frees, kraan en sor­teer­grij­per, klief­ma­chi­ne, tele­scoop­kraan of tele­kraan, hoog­te­wer­ker (met attest), …

 

Werken met een telescoopkraan in de boomverzorging is een pluspunt

 

 • U bent in het bezit van een rij­be­wijs B, en E. Indien u geen E heeft bent u bereid dit bin­nen de vier maan­den te behalen,
 • In het bezit zijn van een VCA-attest is een pluspunt,
 • U heeft geen bezwaar tegen lan­ge­re reis­tij­den (wer­ken in Brus­sel, Ant­wer­pen, Gent, Leu­ven, Turnhout,…),
 • Erva­ring is een groot pluspunt.

Wij zijn ech­ter niet op zoek naar een hout­hak­ker. Lees er meer over op onze pagi­na die de ver­ge­lij­king maakt tus­sen een boom­ver­zor­ger en hout­hak­ker.

Kunt u zich vin­den in boven­staan­de vaca­tu­re boom­ver­zor­ger en wenst u een toe­komst in hoog­staan­de boom­ver­zor­ging, twij­fel dan niet en con­tac­teer ons van­daag nog!

Stuur ons ook ineens uw CV.

 

 

Wat bie­den wij u aan in de vaca­tu­re boomverzorger?

 

b‑Tree biedt u geva­ri­eerd en spe­ci­fiek werk aan in de boom­ver­zor­ging, dit bin­nen een groei­end bedrijf met een open en trans­pa­ran­te visie en een bedrijf dat zorg draagt voor zijn mede­wer­kers. Wij bie­den u uit­da­gen­de opdrach­ten aan en leren u zeer gespe­ci­a­li­seer­de tech­nie­ken aan. Tevens bie­den wij u job­spe­ci­fie­ke oplei­din­gen aan bui­ten ons bedrijf.

Wat biedt b‑Tree boom­ver­zor­ging u?
b‑Tree boom­ver­zor­ging bied u een open en eer­lij­ke werk­sfeer, samen met gemo­ti­veer­de en hard­wer­ken­de collega’s.
b‑Tree voert uit­da­gen­de en moei­lij­ke taken uit in de boom­ver­zor­ging, dik­wijls deze waar ande­ren niet kun­nen of dur­ven aan te begin­nen, en dit met ken­nis van zaken en de hoogst moge­lij­ke efficiëntie.
U komt op plaat­sen waar u anders niet kan komen; pri­vé-par­ken, kas­te­len, park­tui­nen, gro­te en mooie resi­den­ti­ë­le tui­nen… en zal er onder ande­re mee monu­men­ta­le bomen verzorgen.
In het net­werk van de zaak­voer­der Bert Jans­sens zit­ten zeer erva­ren boom­ver­zor­gers, myco­lo­gen, klim­mers en den­dro­lo­gen, waar­door uw ken­nis in de boom­ver­zor­ging steeds zal groeien.
Met deze vaca­tu­re als boom­ver­zor­ger is het niet gedaan, U krijgt ook exter­ne oplei­din­gen om u steeds ver­der te ver­vol­ma­ken in de boom­ver­zor­ging.
Na ver­loop van tijd is door­groei­en bin­nen het bedrijf moge­lijk indien aan de juis­te ver­wach­tin­gen wordt voldaan.
U wordt zeer cor­rect ver­loond en geniet bij­ko­men­de voor­de­len. Een bonus in func­tie van de pres­ta­ties is mogelijk.

Wij hopen gauw uw reac­tie op onze vaca­tu­re boom­ver­zor­ging te mogen ontvangen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
 Bel ons - geheel vrijblijvend
back to top button