Afgewerkte standplaatsverbetering van zomereiken - terug gezonde bomen
Afge­werk­te stand­plaats­ver­be­te­ring van zomer­ei­ken (Quer­cus robur) te Ber­laar. De hak­sel­hout laag zorgt voor meer bodem­le­ven, zoals de aan­we­zig­heid van nut­ti­ge schim­mels en ande­re orga­nis­men, wat de bomen ten goe­de komt.
Standplaatsverbetering: het verwijderen van de graszoden rond de bomen
Om een goe­de stand­plaats­ver­be­te­ring te rea­li­se­ren voor de boom, moet eerst alle gras ver­wij­derd wor­den. Gras is een con­cur­rent van de boom en is een niet geschik­te bodem voor een ide­a­le groeiplaats. 
Standplaatsverbetering: ploffen en verluchten van de bodem rond de boom
Op deze laat­ste foto ziet u het plof­fen van de bodem rond de boom, als onder­deel van de stand­plaats­ver­be­te­ring. Hier­door wordt de bodem goed ver­lucht en belucht. Dit komt dan weer het bodem­le­ven en de wor­tels van de boom erg ten goe­de. Het water dat u ziet uit­tre­den op deze foto is inge­slo­ten water dat in een anae­ro­be bodem­laag voor rot­ting van de wor­tels zorg­de. Door de bodem te ver­luch­ten kan ener­zijds het “rot­te” water uit­tre­den (naar bui­ten stro­men) en kan er ander­zijds terug zuur­stof in de bodem geraken.

Stand­plaats­ver­be­te­ring of groei­plaats­ver­be­te­ring bomen

 

 

Door een stand­plaats­ver­be­te­ring of groei­plaats­ver­be­te­ring uit te voe­ren geeft u uw boom opnieuw een bete­re con­di­tie. En ver­be­tert u de gezond­heid van uw boom en revi­ta­li­seert deze. Hier­door ver­ho­gen de levens­kan­sen van de boom. Een gezon­de boom kan zich tevens beter ver­we­ren tegen bela­gers (insec­ten en schim­mels) en kan beter snoei ver­dra­gen. Als dit laat­ste nodig mocht blijken.

Een boom kan ver­zwak­ken, tij­de­lijk of lang­du­rig. En dit is zicht­baar. Omwil­le van de ver­zwak­king ver­laagt ook de levens­ver­wach­ting van de boom. Een stand­plaats­ver­be­te­ring is dan vaak nood­za­ke­lijk om een boom te red­den van zijn eind­fa­se. Of van het afsterven.

 

 

Wat is de stand­plaats van een boom? En het ver­schil met de groeiplaats?

 

De stand­plaats van een boom is de geo­gra­fi­sche plaats waar de boom staat. Dit kan een bos of een perk zijn. Of een berm langs­heen de straat of stoep. Ook een dijk of een wei­de zijn. De term stand­plaats zegt niets over de kwa­li­teit van de plaats waar de boom staat.

 

 

Standplaatsverbetering van een boom te Brussel

Stand­plaats­ver­be­te­ring van een gro­ve den (Pina­ceae sil­ves­tris) te Brus­sel. Het hak­sel­hout van een gevel­de spar uit dezelf­de tuin werd gebruikt voor de bodem­ver­be­te­ring. Van de stam zijn dan weer schij­ven gezaagd. En gebruikt als eco­lo­gisch wan­del­pad. Als gevolg zijn de voet­stap­pen van wan­de­laars min­der belas­tend voor de stand­plaats van de gro­ve den. Ook dit laat­ste kan een onder­deel zijn van een standplaatsverbetering.

 

Hier­bij komen we dan aan de term ‘groei­plaats’. Waar­mee de (kwa­li­ta­tie­ve) eigen­schap­pen van de stand­plaats bedoeld wor­den. Een geschik­te groei­plaats voor een boom is een stand­plaats die niet te nat en niet te droog is. Die vol­doen­de door­wor­tel­ba­re ruim­te voor de wor­tels heeft. Die de juis­te nutri­ën­ten (mine­ra­len, spo­ren­ele­men­ten) bevat. En vol­doen­de zuur­stof door­laat. En nog vele ande­re bode­mei­gen­schap­pen heeft die afge­stemd zijn op het wel­zijn van een gezon­de boom. Een goe­de groei­plaats biedt ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den voor een boom.

Over het alge­meen gebruikt men in Bel­gië vaak enkel de term stand­plaats. Er wor­den dan ook de eigen­schap­pen van de plaats waar de boom staat mee bedoelt. De groei­plaats dus.

Met stand­plaats­ver­be­te­ring bedoe­len we eigen­lijk groei­plaats­ver­be­te­ring. In de boom­ver­zor­ging spreekt men in Bel­gië steeds over stand­plaats­ver­be­te­ring. In Neder­land spreekt men ech­ter meer over groeiplaatsverbetering.

 

 

 

Waar­om is de groei­plaats of stand­plaats van een boom zo belang­rijk? Wel­ke fac­to­ren ver­sto­ren de groei- of standplaats?

 

De groei- of stand­plaats van een boom is uiter­ma­te belang­rijk voor het wel­zijn van een boom. Zowel voor de gezond­heid, de con­di­tie als de vita­li­teit van de boom. Van­daar dat stand­plaats­ver­be­te­ring of groei­plaats­ver­be­te­ring erg nut­tig is bij ver­zwak­te bomen. Of voor bomen met een slech­te conditie.

Een gezon­de boom bekomt men dan ook alleen door zijn groei­plaats te verzorgen.

Wan­neer er pro­ble­men zijn met de groei­plaats van een boom zal dit snel te zien zijn aan het con­di­tie­ver­lies. Hier­door zal deze boom gemak­ke­lij­ker ten prooi val­len voor ziek­ten en aan­tas­tin­gen. Het is ver­ge­lijk­baar met ons men­se­lijk lichaam. Als we te wei­nig water drin­ken, niet genoeg sla­pen, slech­te voe­ding gebrui­ken, niet vol­doen­de bewe­gen, maken we meer kans om ziek te worden.

Stand­plaats­ver­be­te­ring of groei­plaats­ver­be­te­ring geeft dan ook een boost aan de con­di­tie van de boom.

 

 

Hoe her­kent men con­di­tie­ver­lies bij bomen?

 

Con­di­tie­ver­lies bij bomen is her­ken­baar aan vol­gen­de elementen:

 • Geen nor­ma­le blad­zet­ting. Min­der bla­de­ren dan nor­maal. Je kan van onder de boom mak­ke­lijk door­heen de kruin de blau­we hemel zien.
 • Klei­ne­re bla­de­ren dan normaal.
 • Gedeel­te­lijk ver­droog­de bladeren.
 • Snel­ler blad­ver­lies dan normaal.
 • Geen blad­ver­lies in de herfst.
 • Tak­ken die in het licht staan en toch op het uit­ein­de geen bla­de­ren hebben.
 • Blad­kleur is min­der diep­groen of afwijkend.
 • Tak­sterf­te en topsterfte.

 

Bladverlies en taksterfte

Stand­plaats­ver­be­te­ring is erg nut­tig bij bomen met tak­sterf­te (zoals op deze foto). De tak­sterf­te is vaak het resul­taat van een ver­dich­te bodem. Een bodem met zuur­stof­ge­brek of slech­te waterhuishouding.

 

Heeft u u twij­fels over de al dan niet slech­te con­di­tie van uw boom? Of heeft u twij­fels of vra­gen over een al dan niet gezon­de boom? Vraag ons dan om advies of laat uw boom tij­dig inspec­te­ren. Er kun­nen naast de even­tu­eel slech­te con­di­tie nog ande­re zaken aan het licht komen.

Zo kan er dan op dege­lij­ke basis beslist wor­den of er een stand­plaats­ver­be­te­ring al dan niet nodig is. Of dat in het slecht­ste geval wij uw boom moe­ten vel­len of kap­pen als de situ­a­tie onom­keer­baar is.

Zeker als de boom een gevaar zou bete­ke­nen voor de omgeving.

 

 

Wat zijn de mees­te ver­sto­ren­de fac­to­ren voor de groei­plaats van een boom?

De meest voor­ko­men­de ver­sto­ren­de fac­to­ren voor een groei­plaats zijn:

 • Bodem­ver­dich­ting met beperk­te door­wor­tel­ba­re ruimte.
 • Te klei­ne door­wor­tel­ba­re ruim­te of volume.
 • Te nat­te of te dro­ge stand­plaats of water­huis­hou­ding niet in orde.
 • Het ver­an­de­ren van het grond­wa­ter­ni­veau. Door bij­voor­beeld het in- en uit­scha­ke­len van een grond­wa­ter­be­ma­ling of door graafwerkzaamheden.
 • Slech­te bodem­kwa­li­teit.  Omwil­le van bij­voor­beeld ver­mes­ting of strooi­zout­be­las­ting. Of slech­te vruchtbaarheid.
 • Grond- en graaf­werk­zaam­he­den met mecha­ni­sche wor­tel­scha­de als gevolg.
 • Zuur­stof­ge­brek.
 • Opho­ging van het maai­veld of terrein.
 • Con­cur­ren­tie van ande­re gewas­sen of plan­ten. Zoals bij­voor­beeld gras onder en rond de boom of in de boomspiegel.
 • Een com­bi­na­ties van boven­ver­noem­de factoren.

 

Standplaatsverbetering helpt tegen zuurstofgebrek in de bodem

Een groei­plaats­ver­be­te­ring is nood­za­ke­lijk voor bomen die zuur­stof­ge­brek ver­to­nen. Op de foto ziet u zuur­stof­ge­brek bij een zwaar afge­ta­kel­de berk. Het zuur­stof­ge­brek is te zien aan de don­ker (blau­we) ver­kleu­ring in de sec­ties van de zaagsneden.

 

Daar­om is het van cru­s­i­aal belang dat de groei­plaats van de boom onder­zocht wordt. Al bij de eer­ste teke­nen van con­di­tie­ver­lies. Bij het aan­tref­fen van één van boven­ver­mel­de ver­sto­ren­de fac­to­ren is een groei­plaats­ver­be­te­ring aangewezen.

Door de boom terug van een goe­de stand­plaats te voor­zien, zal de boom terug gezon­der wor­den. Ook zal de con­di­tie en de vita­li­teit van de boom opnieuw toe­ne­men. Hier­door kan de boom aan­tas­tin­gen en ziek­te­ver­wek­kers dan weer beter weren en afrem­men. De levens­ver­wach­ting van de boom zal hier­door toe­ne­men. Zeker tegen­over U geen stand­plaats­ver­be­te­ring uitvoert.

Een gezon­de boom kan alleen maar gezond blij­ven wan­neer de groei­plaats in pri­ma con­di­tie is. Als het wor­tel­sys­teem opti­maal kan leven, krij­gen wij als bedank­je van de boom een erg mooie kruin te zien. Boven de grond dan. De bodem en groei­plaats is het begin van alles.

 

Maak nu een afspraak met b‑Tree boom­ver­zor­ging voor een vrij­blij­ven­de offerte.

 

 

Hoe ver­be­tert b‑Tree Boom­ver­zor­ging de con­di­tie en vita­li­teit van uw boom?

 

Bij een stand­plaats­ver­be­te­ring doen wij eerst een onder­zoek naar de reden van de kwij­nen­de con­di­tie van uw boom of bomen. Dit onder­zoek zal ons uit­sluit­sel geven over alle aan­we­zi­ge sto­ren­de ele­men­ten op de stand­plaats of groeiplaats.

Nadien, in over­leg met u, bespre­ken wij wat de moge­lij­ke oplos­sin­gen zijn. Om zo uw boom terug te laten stra­len van gezond­heid. Moge­lij­ke oplos­sin­gen zijn:

 • Grond­uit­wis­se­ling.
 • Plof­fen.
 • Drai­na­ge aanbrengen.
 • Ver­gro­ten door­wor­tel­ba­re ruimte.
 • Ver­gro­ten boom­spie­gel en aan­bren­gen com­post­laag en hakselhoutlaag.
 • Aan­bren­gen irrigatiesysteem.
 • Plaat­sen voedingskokers.
 • Of een com­bi­na­tie van bovenstaande.

Dit brengt steeds klei­ne civi­le wer­ken met zicht mee, wel­ke abso­luut niet tot wor­tel­scha­de mogen leiden.

Het uit­voe­ren van een geslaag­de stand­plaats­ver­be­te­ring is dan ook spe­ci­a­lis­ten­werk wat u best aan ons over­laat. U dient met teveel fac­to­ren reke­ning te hou­den voor een geslaagd resultaat.

Een geslaag­de stand­plaats­ver­be­te­ring zal u zien aan een jaar op jaar toe­ne­men­de con­di­tie van uw boom. Een rij­ke­re blad­zet­ting. Geen dood hout meer aan de bui­ten­zij­de van de kroon. En een diep­groe­ne­re blad­kleur van de bladeren.

 

Heeft u een vra­gen? Twij­fel niet en laat het ons weten. Wij beant­woor­den ze graag.

 

 

Waar­om van het aan­bren­gen van een boom­spie­gel met com­post­laag en hak­sel­hout­laag als stand­plaats­ver­be­te­ring goed is?

 

Een boom­spie­gel met een com­post­laag met daar­op hak­sel­hout biedt vele voor­de­len voor de boom.

De com­post­laag is reeds gedeel­te­lijk of vol­le­dig ver­teerd orga­nisch mate­ri­aal. Met een laag stik­stof­ge­hal­te. Door de tra­ge afbraak (ver­te­ring) krijgt de boom iede­re dag drup­pels­ge­wijs zijn voe­ding. En dus niet met een boost zoals bij een mest­stof het geval is. En een com­post­laag en ach­ter­af ook de hak­sel­hout­laag zelf, want ook deze begint te ver­te­ren, zor­gen gedu­ren­de vele jaren voor een dag­da­ge­lijk­se drup­pels­ge­wij­ze voeding.

Het hak­sel­hout is niet ver­teerd orga­nisch mate­ri­aal. Het zorgt voor een twee­de laag boven­op de com­post­laag. En het heeft meer­de­re functies.

Zo zal de hak­sel­hout­laag met erg droog en heet zomer­weer als iso­al­tie dienst doen. Hier­door wordt voor­ko­men dat er water uit de bodem (com­post­laag en die­per) ver­dampt. Zodat de boom water te beschik­king heeft. En ook bij droog weer.

Bij een heel nat­te peri­o­de, zal de hak­sel­hout­laag het regen­wa­ter gedeel­te­lijk buf­fe­ren. En omdat de bodem onder het hak­sel­hout altijd voch­tig is en er regen­wor­men gaan hui­zen, zul­len de gan­gen die de regen­wor­men gra­ven het water ook beter afvoe­ren. En snel­ler die­per in de grond bren­gen, wat dan weer een voor­deel is na een lan­ge dro­ge peri­o­de. Het water is dan snel­ler bij de wortels.

 

 

Schim­mels in de boom­spie­gel als gevolg van een hakselhoutlaag

 

Na het uit­voe­ren van een stand­plaats­ver­be­te­ring komen er in de booms­pei­gel van de boom vaak vrucht­li­cha­men van schim­mels voor. Wat heel erg gewenst is uiter­aard. Hier ziet u vlie­gen­zwam­men als ecto­my­cor­r­hi­za­vor­men­de sym­bi­on­ten nabij een berk. De “goe­de” schim­mels die ide­aal zijn voor de stand­plaats van de boom.

 

In de hak­sel­hout­laag komen ook schim­mels hui­zen (sapro­fie­ten en sym­bi­on­ten). Die het hak­sel­hout zeer lang­zaam afbre­ken en omzet­ten in opneem­ba­re nutrien­ten voor de boom. De sym­bi­on­ten (voor onze inheem­se bomen ecto­my­cor­r­hi­za­vor­men­de sym­bi­on­ten) voor­zien de bomen van natuur­lij­ke anti­bi­o­ti­ca en natuur­lij­ke fun­gi­ci­den. Deze bescher­men de bomen tegen res­pec­tie­ve­lij­ke bac­te­ri­ën en para­si­tai­re schim­mels. De sym­bi­on­ten zul­len van de boom sui­kers krij­gen. Omdat ze zelf geen blad­groen (chlo­ro­fyl) heb­ben en geen sui­kers kun­nen aan­ma­ken, zit hier de symbiose.

Deze stand­plaats­ver­be­te­ring zorgt voor een kwa­li­ta­tie­ve stand­plaats op lan­ge ter­mijn voor de boom, als ook de ande­re sto­ren­de fac­to­ren weg­ge­no­men worden.

 

 

Is iede­re boom te red­den met een standplaatsverbetering?

 

Tot ons spijt is dit hel­laas niet het geval.

Wan­neer een boom is aan­ge­tast door de ech­te honing­zwam, de som­be­re honing­zwam, de ton­der­zwam, een zwa­vel­zwam of een ande­re agres­sie­ve para­siet, zal een stand­plaats­ver­be­te­ring de boom niet meer kun­nen red­den. Het rek­ken van de levens­duur van de boom is, afhan­ke­lijk van het sta­di­um van de aan­tas­ting, de stand­plaats en de boom­soort, soms nog wel mogelijk.

 

Zwavelzwam op prunus serotina

Hier ziet u zwa­vel­zwam op een Pru­nus sero­ti­na (vogel­kers). Bij som­mi­ge agres­sie­ve para­si­tai­re schim­mel­aan­tas­tin­gen is een stand­plaats­ver­be­te­ring vaak niet meer aangewezen.

 

Hier moet dan over­wo­gen wor­den of de inves­te­ring van een stand­plaats­ver­be­te­ring de moei­te loont of niet. Dit zal afhan­ke­lijk zijn van hoe­veel jaren de boom meer weer­stand kan bie­den door de stand­plaats­ver­be­te­ring. En wat dit bete­kent in jaren extra levens­ver­wach­ting voor de boom.

De myco­lo­gi­sche ken­nis van boom­ver­zor­ger Bert Jans­sens kan u een heel eind ver­der hel­pen. Nodig voor het cor­rect beoor­de­len van de situ­a­tie. En voor cor­rect boom­ad­vies.

Stand­plaats­ver­be­te­ring is een erg krach­tig mid­del om een boom er boven­op te hel­pen. Maar indien de situ­a­tie te slecht is, helpt stand­plaats­ver­be­te­ring niet meer. Laat ons dus een gron­dig advies geven of een stand­plaats­ver­be­te­ring nut­tig is voor uw boom.

 

 

Prijs van een stand­plaats­ver­be­te­ring. Vraag het ons vrijblijvend.

 

Iede­re stand­plaats van een boom is anders. Zowel in soort als in groot­te. Daar­om vra­gen wij u vrien­de­lijk ons vrij­blij­vend te contacteren.

De prijs kan vari­ë­ren tus­sen de € 300 voor een klei­ne stand­plaats­ver­be­te­ring en de € 2.500 of meer voor een gro­te stand­plaats­ver­be­te­ring. Alles is afhan­ke­lijk van de groot­te, bereik­baar­heid, bodem­ge­steld­heid en onze reistijden.

Wij komen graag vrij­blij­vend langs om onze bes­te oplos­sing en prijs aan te bieden.

 

 

Foto’s van geslaag­de standplaatsverbeteringen

 

Standplaatsverbetering van een wilg (salix) te Hulshout

Stand­plaats­ver­be­te­ring van een treur­wilg (Salix) te Huls­hout. Hier werd alle snoei­sel van de hagen en strui­ken gehak­seld. Het hak­sel­hout werd dan gebruikt als bodem­ver­be­te­raar. Zowel voor de bor­der ach­ter­aan in de tuin als rond de treurwilg.

 

 

Standplaatsverbetering van een Liriodendron tulipifera te Lier (foto 1)

Bij deze stand­plaats­ver­be­te­ring van een Liri­o­den­dron tuli­pi­fe­ra te Lier is het gras onder de kroon­pro­jec­tie van de boom ver­wij­derd. Nadien is er vol­le­dig uit­ge­werk­te com­post onder de kroon­pro­jec­tie (in de boom­spie­gel) gevoerd. En is deze laag bedekt met hak­sel­hout. Een ide­a­le com­bi­na­tie. Om de boom van nut­ti­ge nutri­ën­ten te voor­zien. Zon­der al te veel stik­stof toe te die­nen. Een jaar later wer­den ver­schil­len­de vrucht­li­cha­men van endo­my­cor­r­hi­za­vor­men­de sym­bi­on­ten aan­ge­trof­fen. Ide­aal voor de stand­plaats van de boom.

 

Standplaatsverbetering van een Liriodendron tulipifera te Lier (foto 2)

Twee­de foto van de stand­plaats­ver­be­te­ring van de tul­pen­boom te Lier.

 

Stel gerust en vrij­blij­vend uw vraag. Wij beant­woor­den ze graag.

 

Top

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
back to top button
Call Now ButtonBel ons - geheel vrijblijvend