fixeren van de brandharen van processierupsen met behulp van lijm
processierupsen verwijderen - nabranden met gasbrander
eikenprocessierupsnest
processierupsen bestrijden of verwijderen met speciale stofzuiger

Pro­ces­sie­rup­sen bestrij­den of verwijderen

 

 

Pro­ces­sie­rup­sen bestrij­den kan op ver­schil­len­de manie­ren. Ech­ter mag er nooit een con­ta­mi­na­tie van de band­ha­ren met de omge­ving ont­staan. Daar­om moet het ver­wij­de­ren van de  eiken­pro­ces­sie­rups op de juis­te manier gebeu­ren. Wij gaan op een zeer spe­ci­fie­ke manier te werk, zodat geen, of toch zeker zo wei­nig moge­lijk, brand­ha­ren van de eiken­pro­ces­sie­rup­sen vrij komen tij­dens de werken.

 

 

Eerst een beet­je uit­leg over de pro­ces­sie­rups of de “eiken­pro­ces­sie­rups”

 

De pro­ces­sie­rup­sen leven zowel hoog in de krui­nen van inland­se eiken, als op en in de bodem in de omge­ving van eiken. De nes­ten komen meest­al voor aan de onder­zij­de van de tak­ken. Erg vaak juist onder­aan een takok­sel van gestel­tak­ken of klei­ne­re tak­ken. Even­zeer vindt men nes­ten op de stam.

De rup­sen heb­ben elk tot wel 700.000 brand­ha­ren die vre­se­lij­ke luchtweg‑, huid- en oogir­ri­ta­tie ver­oor­za­ken. Omdat de pro­ces­sie­rup­sen in nes­ten leven, komen ook daar deze brand­ha­ren voor. Zelfs als de nes­ten ver­la­ten zijn, blij­ven de brand­ha­ren nog tot 7 tot 8 jaar nadien erg irri­te­rend. Daar­om is ook belang­rijk oude nes­ten van eiken­pro­ces­sie­rups te verwijderen.

processierupsen bestrijden - detail van eikenprocessierupsnest

Voor­al jon­ge kin­de­ren heb­ben vaak snel­ler last van de eiken­pro­ces­sie­rups omdat hun huid dun­ner is. En omdat zij bui­ten spe­len in de nabij­heid van eiken­bo­men die aan­ge­tast zijn door processierupsen.

Meer infor­ma­tie over de pro­ces­sie­rups en wat je kan doen bij over­last kan je hier terugvinden.

 

 

Pro­ces­sie­rup­sen ver­wij­de­ren wij zo:

 

Omdat wij zo wei­nig moge­lijk brand­ha­ren van de eiken­pro­ces­sie­rups in de omge­ving wen­sen te laten rond vlie­gen tij­dens het ver­wij­de­ren van de rup­sen gaan wij de nest eerst inspui­ten met lijm. Daar­na nemen wij de nest weg door er een plas­tiek zak­je over te leg­gen en de nest in het zak­je te trek­ken. Het zak­je wordt afge­knoopt en in een twee­de zak­je gesto­ken en opnieuw afge­knoopt. Hier­door is er geen con­ta­mi­na­tie met de omge­ving tij­dens het ver­wij­de­ren van de eiken­pro­ces­sie­rup­sen. De zak­jes nemen wij mee en voe­ren wij nadien af. We laten de pro­ces­sie­rups­nes­ten dus nooit achter!

Nu blij­ven er enkel nog brand­ha­ren ach­ter op de plaats waar de nest zich bevond. En omdat de brand­ha­ren een smelt tem­pe­ra­tuur heb­ben boven de 600 °C, gebrui­ken wij een gas­bran­der met vlam­tem­pe­ra­tuur van 1.920 °C om de res­tan­ten op de kur­klaag van de tak­ken weg te bran­den. Dit gebeurd ech­ter in een frac­tie van enke­le secon­den, waar­door er hoe­ge­naamd geen scha­de ont­staat aan de boom.

Wan­neer wij een hoog­te­wer­ker kun­nen inzet­ten, maken wij gebruik van een spe­ci­a­le stof­zui­ger om de pro­ces­sie­rup­sen te ver­wij­de­ren. Met de stof­zui­ger zui­gen wij de vol­le­di­ge nes­ten weg. ALs­ook de res­tan­ten aan bard­ha­ren op de tak­ken of stam van de boom.

eikenprocessierups verwijderen door middel van stofzuigen

Uit vei­lig­heids­over­we­ging bran­den wij met onze gas­bran­der de plaats van de nest nog­maals na. Met de wind zou­den ach­ter­ge­ble­ven brand­ha­ren anders nog kun­nen ver­spreid worden.

Wenst u meer infor­ma­tie of uit­leg over het bestrij­den van pro­ces­sie­rup­sen, twij­fel dan niet ons vrij­blij­vend te con­tac­te­ren.

 

 

Eiken­pro­ces­sie­rups bestrij­den doe je met de nodig bescherming

 

Eiken­pro­ces­sie­rups ver­wij­de­ren, daar begin je best niet zelf aan. Het is erg belang­rijk dat er geen enkel con­tact met de brand­ha­ren tij­dens het bestrij­den kan plaats vin­den. Om irri­ta­tie en aler­gi­sche reac­tie te voorkomen.

Daar­om zijn wij steeds voor­zien van een weg­werp over­al, adem­be­scher­ming (FFP3 weg­werp stof­mas­ker of over­druk gelaats­mas­ker) en handschoenen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now ButtonBel ons - geheel vrijblijvend
back to top button