Boom­ver­zor­ging. Wat is dit pre­cies?

Wat is boom­ver­zor­ging?

 

Boom­ver­zor­ging is het geheel van zorg dra­gen voor bomen. Gedu­ren­de gans hun leven en erna. Het begint van­af het kie­zen van een geschik­te boom­soort en het aan­plan­ten van de bomen. Daar­na het bege­lei­den en ver­zor­gen tij­dens de groei ervan van­af hun jeugd­fa­se tot de vol­was­sen, vete­ra­ne en eind­fa­se. Steeds met de maxi­ma­le aan­dacht voor het wel­zijn van de bomen en hun eco­sys­teem (omge­ving).

De bege­lei­ding van bomen tij­dens iede­re levens­fa­se is een belang­rij­ke bezig­heid in de boom­ver­zor­ging. Tij­dens iede­re levens­fa­se heeft een boom, al dan niet in moei­lijk­he­den, ande­re noden. Een gron­di­ge ana­ly­se, samen met de ken­nis van de fysi­o­lo­gie, mor­fo­lo­gie en het eco­sys­teem van een boom, lei­den tot vak­kun­di­ge boom­ver­zor­ging.

Ook het uit­ein­de­lijk scha­de­vrij ver­wij­de­ren van een onge­nees­lij­ke zie­ke boom, dode boom of gevaar­lij­ke boom in zijn eind­fa­se behoort tot het werk in de boom­ver­zor­ging.

 

 

Wel­ke dien­sten biedt b‑Tree Boom­ver­zor­ging aan?

 

De han­de­lin­gen of dien­sten die b‑Tree Boom­ver­zor­ging BVBA aan­biedt zijn

 • advies,
 • boom­be­heer en bos­be­heer,
 • plaag­be­strij­ding of beheer­sing (van insec­ten bij­voor­beeld),
 • aan­plan­ten,
 • stand­plaats­ver­be­te­rin­gen,
 • plaat­sen van voe­dings­ko­kers,
 • snoei­en,
 • vel­len (en ver­za­gen tot brand­hout en/of klie­ven),
 • hak­se­len,
 • kroon-en kluit­ver­an­ke­rin­gen plaat­sen,
 • ver­wij­de­ren van klim­plan­ten,
 • ver­wij­de­ren van dode en uit­ge­scheur­de tak­ken,
 • het uit­fre­zen van stob­ben of stron­ken (res­te­ren­de stronk na een vel­ling),
 • inter­ven­ties na storm,
 • afvoe­ren van het hout en de groen­res­ten,
 • ver­plan­tin­gen (klein en groot),
 • uit­voe­ren van inspec­ties vol­gens de VTA-metho­de en MTA-metho­de
 • het opstel­len van de VTA-rap­por­ten,
 • taxa­ties van bomen (waar­de­be­pa­ling),
 • nader onder­zoek zoals trek­proef, resis­to­gra­fie en geluids­to­mo­gra­fie.

 

Con­tac­teer ons voor de bes­te zor­gen voor uw boom.

 

 

Het snoei­en van bomen als voor­beeld van boom­ver­zor­ging.

 

Tij­dens de groei van een boom is de bege­lei­dings­snoei belang­rijk. Om de gewens­te groot­te en vorm te beko­men en om in een vroeg­tij­dig sta­di­um pro­bleem­tak­ken te voor­ko­men.

Bij bege­lei­dings­snoei, snoeit men klei­ner tak­ken en scheu­ten weg. Dit is gans anders bij onder­houds­snoei of ach­ter­stal­li­ge snoei.

Door een bege­lei­dings­snoei uit te voe­ren, van­af een vroeg sta­di­um in de jeugd­fa­se, wordt het risi­co op aan­doe­nin­gen zoals schim­mel­in­fec­ties, bij het weg­snoei­en van tak­ken, in een late­re levens­fa­se van de boom, ver­kleind.

Bij de bege­lei­dings­snoei snoeit men enkel en alleen klei­ne­re tak­ken (klei­ner in dia­me­ter). Hier­door zijn de snoei­won­den klei­ner en dus ook het risi­co op ziek­ten en aan­tas­tin­gen ver­kleint. Hier­door ver­be­te­ren dan weer  het wel­zijn en de levens­kan­sen van de boom op lan­ge ter­mijn.

Bij late­re onder­houds­snoei of ach­ter­stal­li­ge snoei, die dus ont­staan indien de bege­lei­dings­snoei niet werd uit­ge­voerd, moe­ten er gro­te­re snoei­won­den gemaakt wor­den. Omdat de snoei­won­den dan gro­ter zijn is het risi­co op infec­ties dan ook gro­ter.

Con­tac­teer ons nu voor het tij­dig snoei­en van uw bomen.

 

 

Een afta­ke­len­de boom, wat kan boom­ver­zor­ger b‑Tree bete­ke­nen voor uw boom?

 

Als er peri­o­den zijn dat een boom het moei­lijk heeft, door bij­voor­beeld:

 • bloot­stel­ling aan een stren­ge win­ter met lang­du­ri­ge en ste­vi­ge vorst,
 • of door bloot­stel­lin­gen aan een heet en droog voor­jaar of hete zomer,
 • of door een infec­tie,

nemen we in de boom­ver­zor­ging tij­dig maat­re­ge­len om de boom terug in goe­de con­di­tie te krij­gen. En alzo erger te voor­ko­men (afster­ven in het slecht­ste geval). Hier is de ken­nis van de boom­ver­zor­ger belang­rijk om het gewens­te resul­taat te beha­len. Een cor­rec­te en juist uit­ge­voer­de stand­plaats­ver­be­te­ring biedt vaak de oplos­sing.

Bomen die met de jaren sterk zijn afge­ta­keld door te beperk­te door­wor­tel­ba­re ruim­te, ziek­te of een para­si­tai­re schim­mel­aan­tas­ting, kun­nen gevoe­lig zijn aan wind­worp, stam­breuk, of tak­breuk. Deze bomen vor­men dan een risi­co voor de mens en de omge­ving.

Het vak­kun­dig kun­nen inschat­ten of een stand­plaats­ver­be­te­ring nog zijn nut heeft, of niet meer aan de orde is, omdat de boom bij­voor­beeld getrof­fen is door een agres­sie­ve zwak­te­pa­ra­siet, is tevens onze taak bij b‑Tree boom­ver­zor­ging.

Inves­teer tij­dig in een stand­plaats­ver­be­te­ring of het plaat­sen van ver­luch­tings­ko­kers of voe­dings­son­den als het voor de boom nodig is. Wacht niet tot het te laat is. U wenst toch ook niet te lang te wach­ten om een dok­ter te con­tac­te­ren als u ziek bent.

b‑Tree boom­ver­zor­ging kan u daar­bij het bes­te advies geven en de bes­te oplos­sin­gen aan­bie­den.

Con­tac­teer ons vrij­blij­vend.

 

 

Waar­om wij voor­al touw­tech­niek gebrui­ken in de boom­chi­rur­gie. Wat zijn de voor- en de nade­len?

 

Bij het snoei­en en ver­zor­gen van bomen betre­den wij deze hoofd­za­ke­lijk door gebruik te maken van touw­tech­nie­ken (rope access).

Waar­om met behulp van touw­tech­nie­ken?

Wan­neer bomen op een zeer moei­lij­ke en slecht bereik­ba­re plaats staan (bv. in een park, een bos of in een totaal inge­slo­ten plaats) of wan­neer er zich tak­ken bevin­den boven naast­lig­gen­de gebou­wen, daken, veranda’s is het vaak met de klas­sie­ke metho­den onmo­ge­lijk om de wer­ken op een kost­vrien­de­lij­ke en boom­vrien­de­lij­ke manier uit te voe­ren. Het gebruik van touw­tech­nie­ken heeft als gro­te voor­deel dat er geen zwaar rol­lend mate­ri­eel zoals bv. een hoog­te­wer­ker of kraan dient gebruikt te wor­den.

 

 

En waar­om wij als boom­ver­zor­ger een hoog­te­wer­ker vaak niet gebrui­ken

 

Een hoog­te­wer­ker of kraan brengt in veel geval­len bescha­di­gin­gen aan, aan het wor­tel­stel­sel van de boom en aan de omge­ving zoals bv. oprit­ten, onder­grond­se lei­din­gen, per­ken en gazon. Bij gebruik van zwaar rol­lend mate­ri­eel treedt er een gro­te druk op, op de grond en dus ook het wor­tel­stel­sel van de boom wat ver­dich­ting van de grond geeft.

Door deze ver­dich­ting kun­nen bomen en plan­ten veel slech­ter bodem­gas­sen uit­wis­se­len met de omge­ving wat tot zwa­re scha­de leidt; zelfs tot het vol­le­dig afster­ven toe. Dit pro­ces kan zich over ver­schil­len­de jaren sprei­den.

Een twee­de zeer groot voor­deel van de touw­tech­nie­ken voor het betre­den van de te snoei­en en ver­zor­gen bomen is dat de bast van de bomen niet bescha­digd wordt t.o.v. betre­ding met klim­spo­ren. Het betre­den van bomen met klim­spo­ren ver­oor­zaakt klei­ne maar zeer vele put-bescha­di­gin­gen in de bast van de boom. Deze put-bescha­di­gin­gen vor­men een ide­a­le poort voor onge­wens­te schim­mel­in­fec­ties (zwam­men) en ande­re besmet­tin­gen. Schim­mel­in­fec­ties kun­nen aan­lei­ding geven tot het inwen­dig weg­rot­ten van de stam, wat een totaal ver­lies van de boom kan bete­ke­nen op ter­mijn.

Voor de moei­lijkst bereik­ba­re plaat­sen heb­ben wij een oplos­sing. Geef ons gerust een nieu­we uit­da­ging. We love it!

Con­tac­teer ons nu voor een afspraak.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button Bel ons - geheel vrijblijvend