Boombeheer en bosbeheer. Groep bomen (linde en carpinus)
Boombeheer - kruin van een linde na de snoei

Boom­be­heer en bosbeheer

 

 

Boom­be­heer, park­be­heer en bos­be­heer voor een gezond bomen­pa­tri­mo­ni­um en de kos­ten onder controle

 

Bezit of beheert u een resi­den­ti­ë­le tuin, park of bos? Laat u advi­se­ren door b‑Tree Boom­ver­zor­ging voor uw boom­be­heer, park­be­heer en bosbeheer.

Een lan­ge ter­mijn visie met een kost­vrien­de­lij­ke aan­pak en met het behoud van een gezond bomen­pa­tri­mo­ni­um maakt het verschil.

Wij inven­ta­ri­se­ren, maken een plan­ning op maat, geven u het kor­te en lan­ge ter­mijn advies, met de juis­te pri­o­ri­teit­stel­lin­gen (dit is niet altijd wat u op het eer­ste zicht denkt te zien) en voe­ren de wer­ken uit op het terrein.

Alles vol­gens de afspra­ken die wij met u gemaakt heb­ben en in over­leg met u. U kan steeds reke­nen op alle discretie.

Het boom­be­heer en bos­be­heer moet vol­doen aan de gel­den­de bos­be­heer­plan­nen of de nieu­we regels van “Het nieu­we Natuur­be­heer­plan (gel­dig van 28/10/2017)” van de Vlaam­se overheid.

 

 

Boom­be­heer

 

Een monu­men­ta­le vete­ra­ne boom heeft nood aan een heel ande­re aan­pak dan een boom in een park of een boom in een bos.

Hoe een vete­ra­ne boom al een heel eind door zijn levens­fa­se is gegaan, maakt dat er ande­re noden zijn, dan tegen­over een jon­ge boom van enke­le 10-tal­len jaren oud die zich nog in zijn jeugd­fa­se bevindt.

Daar­om bie­den wij u boom­be­heer op maat aan. Vol­le­dig afge­stemd op de boom en zijn omge­ving. Wij advi­se­ren U tot in de detail en met veel pas­sie en kennis.

Con­tac­teer ons voor een eer­ste vrij­blij­vend gesprek of bezoek.

 

Boombeheer van een oude veterane Robinia Pseudoacacia (onderzoek - snoei - plaatsen kroonankers)

Deze oude Robi­nia pseu­do­a­ca­cia stond op het punt geveld te wor­den. Na nader onder­zoek en het plaat­sen van kroon­an­kers bleek dit abso­luut niet meer nodig. Door cor­rect onder­zoek en dege­lijk boom­be­heer blijft de boom nu behou­den. Het is een kapel­le­tjes­boom aan­ge­plant in het jaar 1800.

 

 

Park­be­heer

 

In uw park­tuin, open­baar park of resi­den­ti­ë­le tuin wenst u de toe­komst­bo­men ruim­te te geven. En de bomen te behou­den of te laten opgroei­en met buur­bo­men. Die op ter­mijn ook moe­ten behou­den blijven.

 

Parkbeheer van een parktuin met monumentale beuken

Voor het park­be­heer van deze park­tuin met vete­ra­ne beu­ken wer­den al deze monu­men­ta­le bomen eerst geïn­ven­ta­ri­seerd en geïn­spec­teerd om zo de juis­te pri­o­ri­tei­ten te kun­nen stellen.

 

Ook bij park­be­heer zijn er spe­ci­fie­ke noden en is ken­nis van de boom­soor­ten, hun eigen­schap­pen zoals licht­ge­voe­lig­heid, into­le­ran­tie, vorm, plaats­ge­bruik van de vol­was­sen boom en der­ge­lij­ke dan weer erg belangrijk.

 

Parkbeheer met een boomspecifiek boombeheer (hier een veterane boom Carpinus betulus)

Park­be­heer met een boom­spe­ci­fiek boom­be­heer (hier een vete­ra­ne boom – Car­pinus betu­lus). De boom is voor­zien van een zeer gro­te eco­lo­gi­sche boom­spie­gel om zijn stand­plaats (of groei­plaats) te optimaliseren.

 

Park­be­heer ver­schilt vol­le­dig van bos­be­heer en vergt dan ook een veel spe­ci­fie­ke­re aan­pak. Vele bomen uit het park zul­len ech­ter een op het lijf geschre­ven boom­be­heer genieten.

 

Con­tac­teer ons voor een eer­ste vrij­blij­vend gesprek of bezoek. Wij doen het park­be­heer tot in de puntjes.

 

 

Bos­be­heer en een goed bosbeheerplan

 

Een bos heeft een geschie­de­nis en een doel. Pro­duc­tie, eco­lo­gie, fau­na, flo­ra, heel veel ele­men­ten spe­len mee in het bepa­len van het uit­ein­de­lij­ke bosbeheerplan.

Ook de wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen en rand­voor­waar­den zijn bepa­len­de fac­to­ren, waar­mee reke­ning moet gehou­den wor­den tij­dens de advie­zen in het bosbeheerplan.

De kos­ten en opbreng­sten, hoe gaan deze het bes­te in even­wicht lig­gen en hoe kan het gewens­te doel bereikt wor­den met een over­schot op de balans?

Goed boom­be­heer en bos­be­heer met als resul­taat later monu­men­ta­le bomen in het pro­duc­tie­bos, zal ste­vig ten gunste komen van de opbreng­sten van kap­pin­gen. Denk hier­bij maar aan de QD-metho­de.

Voor al deze zaken kan u op ons rekenen.

 

Con­tac­teer ons voor een eer­ste vrij­blij­vend gesprek of bezoek.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
back to top button